TIJDLIJN VAN RADIO-HOLLAND GEBEURTENISSEN DOCUMENT

JaarGebeurtenisBron
1914Augustus.: uitbreken W.O. 1. Dit heeft als gevolg dat de Britse regering het gebruik van draadloze telegrafie aan boord van vreemde schepen in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk verbiedt. Bij nadering van een rede of haven moet de antenne gestreken worden. Iedere telegramwisseling wordt onderworpen aan de Britse censuur.  Aan Nederlandse zijde loopt door dit alles de verzorging van personeel en onderhoud langzamerhand vast. De Nederlandse reders zien het belang in van een Radiotelegrafist (R/O) aan boord. Men huurde reeds Nederlandse R/O’s van Société Anonyme International de Télégrafie sans Fil (SAIT). Bij oprichting van een Nederlands bedrijf wenste men de SAIT vestigingen Amsterdam, Rotterdam en Batavia over te nemen. Natuurlijk met inbegrip van de medewerkers, magazijnen, patenten en licentierechten. 
19166 december 1916 werd de Nederlandse Telegraafmaatschappij “Radio-Holland” opgericht. Oprichtingsvergadering werd gehouden in het Scheepvaartgebouw te Amsterdam te 3.20 uur nm. Uitgifte 200 aandelen
Aandeelhouders: ·       
Stoomvaart My Nederland ·        
Ned. Amerikaansche Stoomvaart My ·        
Stoomvaart My Rotterdamsche Lloyd ·        
Stoomvaart My Rotterdam ·        
Stoomvaart My Triton ·        
Kon. Pakketvaart Maatschappy ·        
Kon. Hollandsche Lloyd ·        
Kon. West Indische Maildienst ·        
Kon. Nederlandsche Stoomboot My ·        
Java China Japan Lyn ·        
Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart.
My Bataafsche Petroleum My. ·        
Vrachtvaart My. Bothnia ·        
Stoomvaart. My. Oostzee ·        
Stoomboot My Hillegersberg ·        
Phs van Ommeren ·        
Scheepvaart en Steenkolen My. ·        
Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum’s Stoomvaart. My ·        
Maatschappy Zeevaart ·        
Jos de Poorter ·        
F. van Hasselt ·        
W.R. Esser ·        
M.P. Voute Jr. ·        
L.H.F. Wackers.  
Directeur L.H.F. Wackers Commissarissen: (president-commissaris)
J.B.A. Jonckheer – Directeur Stoomvaart Maatschappij “Nederland
Prof. C.L. van der Bilt – Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool
H. Colijn – directeur der Bataafsche Petroleum Maatschappij
A.J.M. Goudriaan – directeur N.V. van Nievelt Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij
P.J. Roosegaarde Bisschop – administrateur der Java China-Japan Lijn
J.R. Wierdsma – Directeur der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij.
J. Wilmink – Directeur van den Koninklijken Hollandschen Lloyd
D. Hudig L. Jzn. – Directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij en van de Koninklyken West-Indischen Maildienst
Balans + V&W 1918
1916Tevens is er een Telegrammendienst voor verrekening van gemaakte kosten aan boord.. Gewerkt wordt vanuit De Ruyterkade 13 in het pand van Geveke & Co. 
1916De werkzaamheden van de maatschappij namen feitelijk een aanvang op 5 november 1916 toen in een voor-vergadering van de hoofdbelanghebbenden tot de oprichting der maatschappy besloten werd. quote Onze eerste zorg was gericht op het doen aanmaken in ons land van draadlooze scheepsinstallaties, daar de omstandigheden toen reeds van dien aard waren, dat aanvoer van draadloos materieel uit het buitenland niet meer mogelijk was. Wij zijn in onze pogingen zeer goed geslaagd. Bij verschillende fabrieken plaatsten wij orders voor de hoofdonderdelen en daarnaast lieten wij andere deelen der installaties door speciale personen naar onze aanwijzingen vervaardigen. Op het ogenblik hebben wij ruim 2 dozijn installaties zoo goed als geheel ter beschikking, een aantal, dat voldoende kan worden geacht, om in de behoeften der Nederlandsche scheepvaart te voorzien, totdat de nieuw opgerichte Nederlandsche Seintoestellen Fabriek aan de verdere aanvragen zal kunnen voldoen   
1917s.s. Mirach en Sirrah  van Van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart My en s.s. Johanna van de My Stoomschip “Johanna” waren de eerste 3 schepen die uitgerust werden. De apparatuur werd nagenoeg geheel in Nederland vervaardigd. 5 tot 7 fabrikanten waren hierbij betrokken De installatie van het s.s. Arundo van de Maatschappy Zeevaart werd in exploitatie gegeven. De eerste aanwerving van radiotelegrafisten leverde weinig problemen op. Reeds voor het einde van het jaar 1916 waren er voldoende in dienst. Voor de latere aanvulling van dit personeel maakten wy met een onderwysinrichting, welke zich speciaal op de opleiding van radiotelegrafisten toelegt, een op korten termyn opzegbare overeenkomst, welke ons voldoende waarborgen verzekerde, dat deze opleiding geheel volgens de door ons gestelde eischen zou geschieden. De heer Turnbull van Marconi Wireless Telegraph Comp. zoekt toenadering met NTM RH t.a.v. het oprichten van een fabriek in Holland. Er werd dadelijk op gewezen dat een dergelijke fabriek in alle gevallen zuiver hollandsch moest zijn. Dit stemde de heer Turnbull toe. Verder deelde hij mee, dat de SAIT bereid was over de overgave van haar geheele bedrijf in Holland en in onderhandeling te treden De onderhandelingen werden gestart met de SAIT die tot dusver alle draadlooze stations aan boord van Nederlandsche handelsschepen onder beheer had    NRC 11jun1917
1918Wijziging van politiek van verkoop naar verhuur en exploitatie 13 schepen met contracten incl. exploitatie en radiotelegrafist.  ms Rozenburg, Stuyvesant en Java eerste 3 op basis van verhuur 15 radiotelegrafisten in dienst Oprichting van de Nederlandsche seintoestellen Fabriek NSFBalans + V&W 1918
1919Maart: het hoofdkantoor verhuist naar Weteringschans 104 De SAIT draagt de onder haar ressorterende radiostations op de Nederlandse schepen over aan Radio-Holland. Het personeel van de SAIT in Nederland gaat over naar Radio-Holland 
1919 De heren G. Marconi & G.C. Isaacs  van Marconi Wireless Telegraph Co Ltd. worden commissaris  evenals de heren H. Travailleur en G. Perier van SAITBalans + V&W 1919
191939 nieuwe installaties. 159 installaties overgenomen van SAIT op 1 september. Totaal eind 1919: 201 stations. 252 radiotelegrafisten in dienst Aantal telegrammen: verzonden 12309 ontvangen: 3365idem
1919Januari 1919 Radiotelegrafisten van SAIT en Radio Holland weigeren aan te monsteren n.a.v. salarisonderhandelingen . 20Feb1919 salaris aanbod van NTM RH wordt geaccepteerd Radiotelegrafist 2e klasse f 130- f180, Radiotelegrafist 1e klasse f180-f250, Hoofdradiotelegrafist minimum f250. Tropendienst f2,50 per dagVRK
1919Inspectie in Amsterdam – motorboot in gebruik genomen R-H Rotterdam zit aan Boompjes 23, na enige tijd wordt er verhuist naar Boompjes 28. Er zijn 8 medewerkers 
1919Oprichting Radioholland-Indië in Nederlands-Indië. De oprichting gaat gepaard met overname van de SAIT belangen aldaar. Kantoor was te Laan Trivelli te Batavia en de inspectie was te Kalli-Matti te Tjandjong-Priok Opleidingsschool in Rotterdam gestart.  De school in Amsterdam zou vóór de oorlog via De Ruyterkade naar Pr. Hendrikkade, Keizersgracht 562/ Heerengracht 125, Keizersgracht 31, Levantkade 6 naar uiteindelijk Keizersgracht 688 reizen. De school werd in 1915 opgericht.idem
1920President-Commissaris J.B.A. Jonckheer treedt af en wordt de heer D. Hudig L. Jzn. wordt president-commissaris. Dhr. J.F. van Hengel – directeur der Stoomvaart Mij. Nederland wordt commissarisBalans + V&W 1920
1920* Mei: het hoofdkantoor, inspectie Amsterdam en school gaan naar één pand; Keizersgracht 562. De inspektie had in die korte tijd bij de beurs, op de De Ruyterkade, Pr. Hendrikkade en de Weteringschans 104 gezeten. * Vestiging RadioHolland-Indië verhuist naar Zuiderboordweg 17 te Tjandjong-Priok. Een van de belangrijkste vertegenwoordigingen is die van de Nederlandsche Seintoestellen fabriek (N.S.F). Er wordt ook onder eigen merk verkocht. 
1920In totaal 320 stations in exploitatie. Plan tot het bouwen van geschikt etablissement in Priok. Op 26 juni 1920 geeft RH demonstraties met draadlooze telefonie verricht tussen Bandoeng en Weltevreden. De toepassing wordt zeer belangrijk gevonden voor afgelegen ondernemingen, vooral in tijden van woelingenNieuws v.d.dag voor N.I.  22-4-1920
1920Radiotelegrafisten cursussen opgericht in Harlingen, Leeuwarden, Utrecht, Groningen en IJmuiden (behalve laatste 2 in particuliere handen overgedragen) 
1920Pensioenfonds voor radiotelegrafisten opgericht. Radio Holland was bezig met proeven met draadloze telefonie. Er was sprake van een depot in Hamburg. De Marconi patentrechten bedroegen FL 174563 
1920In 1920 is sprake van motorboten. Gebouw Rotterdam aan de Maaskade 
1920Verzonden telegrammen: 60971; ontvangen 24964 Jaarvergoeding voor radiotelegrafisten a/b schepen varieerden van fl. 1490 tot fl. 5200 per jaar Eind 1920: 358 radiotelegrafisten in dienst 
1921Dhr. Th. P. van den Bergh wordt directeur NTM RH op 7 juli 1921. Commissaris J. Wilmink neemt ontslag. 
1921In het afgelopen jaar ondervond ook ons bedrijf den terugslag van de algemene malaise in de scheepvaart. Zoowel ten gevolge van verkoop van schepen naar het buitenland als ten gevolge van de omstandigheden dat een onzer voornaamste contractanten ertoe overging, den draadloozen dienst op het grootste deel zijner vloot af te schaffen, kregen wij een niet onbelangrijk aantal scheepsinstallaties weder te onzer beschikking 50 nieuwe contracten; 62 annuleringen 
1921In Rotterdam en Amsterdam werden luisterdiensten ingericht welke ten doel hebben alle voor de reders bestemde telegrammen, afkomstig van de door ons geëxploiteerde scheepsstations, die zich bevindende binnen ontvangbereik, op te vangen en direct telefonisch door te geven. Hierdoor wordt het in vele gevallen niet onbelangrijk tijdverlies , hetwelk een noodzakelijk gevolg is van de overseining langs kabels en landlynen, opgeheven 
1921Teneinde den radiotelegrafist, geplaatst aan boord van vrachtschepen, van meer nut voor den reeder te doen zyn, hebben wy met de radiotelegrafisten een regeling getroffen waardoor zy zich voor het verrichten van dekdiensten en administratief werk beschikbaar moeten stellen 
1921Het persbureau van de SAIT werd overgenomen 
1921Een ontvangstation Kantoor Weltevreden werd ingericht. In de exploitatie rekening wordt gesproken over een inspectie te Hamburg en Inspectie te Vlissingen 
1921Verzonden telegrammen: 71290 Ontvangen 35126 Aantal radiotelegrafisten per 31-12-1921: 373. 
1921Spaar- Pensioen en Ondersteuningsfondsen voor radiotelegrafisten en walpersoneel gaan van startVRK
1921Radiotelegrafisten kenden toelagen voor sleepboten, tankschepen, lichtschepen en de tropen en lange reispremies 
1922Vanwege malaise in Scheepvaart een aantal radiotelegrafisten op wachtgeld gezet 
1922Nieuw kantoorgebouw, werkplaats en magazijn in Tandjong Priok in gebruik genomen. In Rotterdam pand aan de Boompjes 28 aangekocht 
1922Met persbureaus werden overeenkomsten gesloten waardoor het mogelijk is dat schepen zich abonneren op dagelijks nieuws van zoowel buitenlandsch als Nederlandsch en Indisch nieuws. In januari 1923 verschenen de eerste “The Ocean Post” a/b van passagiersschepen. 
1923Voorjaar: Inspectie Amsterdam verhuist naar Levantkade 6. 
1923Exploitatie van eenige telegrafiestations aan boord van visscherijschepen Eerste plaatsing van een aantal radio-richtingzoekers aan boord van schepen. Het bleek in de praktijk dat deze instrumenten een waardevol hulpmiddel bij de navigatie beteekenen 
1923/’24De school verhuist naar Keizersgracht 31. 
1924NTM RH verzorgt op 93% van de Nederlandsche koopvaardijvloot de radiodienst 
1924NTM RH installeert de eerste radiorichtingzoekers op Nederlandse sleepbotenDe Telegraaf 19 april
1924Op eenige passagiersschepen werden voor het eerst z.g. omroepontvangers aangebracht, waarmede de krachtige omroepstations op grooten afstand kunnen worden ontvangen A/b van visscherijvaartuig werd eerste radiotelefonie installatie geplaatst. Engeland vaardigde voorschriften uit omtrent het a/b hebben van radio-installaties voor reddingsloepen. Dit leverde een aantal opdrachten op 
1924Aantal telegrammen: verzonden en ontvangen: 122880 Op 31-12-1924 waren 67 personen werkzaam aan de wal in Nederland en Indië 
1925Commissarissen D. Hudig L Jzn, J.R.Wiersma, Prof C.L. v.d. Bilt, J.F. van Hengel, A.J.M. Goudriaan, P.J. Roosegaarde Bisschop, G.L. Tegelberg, directeur der NV Geveke & Co’s Techn. Bureau A.F. Philips Directeur der N.V. Philips’ Gloeilampenfabriek M.H. de Beaufort – Directeur Kon. Holl. Lloyd J.H. Hummel – Directeur in Nederland der Kon. Pakketvaart My. Bern. E. Ruys – Directeur der Stoomvaart. Mij Rotterdamsche Lloyd A.E.J. Bertling – Oud Minister van Financiën A. Veder Lid der Firma A. van Hoboken & Co Terugkoop van de aandeleen in buitenlandschen handen vond plaats. De heren Marconi, Isaacs, Perier en Travailleur traden terug als commissaris 
1925RH belast met exploitatie van radiostation te Tandjong Redeb (Borneo). In de loop van dit jaar exploitatie van 2 radiopeilstations op de Nederlandsche kust (IJmuiden en Maassluis) 
1925Ook dit boekjaar gingen wij voort met het moderniseren van het aan boord der schepen geïnstalleerde materieel. Thans vindt het gebruik van lampontvangers by onze scheepsstations vrijwel algemeene toepassing Voor de groote passagiersschepen gaven de daarby betrokken reeders ons opdracht voor het byplaatsen van radio-installaties voor het uitzenden van ongedempte golven 
1925De met den draadloozen richtingzoeker aan boord van schepen verkregen resultaten waren zeer gunstig en waren aanleiding dat ons een belangrijk aantal opdrachten voor deze toestellen werden gegeven 
1925Verder werd aan boord van een der Nederlandschen lichtschepen een radiotelefonie installatie geplaatst, waarby voor de eerste maal een oproepsignaal toepassing vond 
1925Melding van Agentschap op Curaçao 
1925Melding gemaakt van proeven in de Korte Golf 
1925Gebouw Maaskade 44/45 en gebouw Boompjes 28 te Rotterdam 
1925Speciaal Logo -kasverslag 
1925Verslag school Amsterdam dhr. Magnee Opleiding voor 1e klasse duurt gemiddeld 14 maanden Voor 2e klasse gemiddeld 6,5 maanden Totaal 100 leerlingen waaronder 54 stuurlieden 
1925Per 31-12-1925 407 stations in exploitatie; 321 radiotelegrafisten Verzonden telegrammen : 87243 Ontvangen: 85548 
1926A/b van 2 passagiersschepen werden muziekweergevers geplaatst met welke toestellen de muziek van het scheepsorkest tegelijkertijd op verschillende plaatsen van het schip hoorbaar kan worden gemaakt Bij wijze van proef werden op enige schepen installaties voor het seinen met korte golven aangebracht. De verkregen resultaten zijn zeer gunstig en het bleek mogelijk, met dergelijke toestellen gedurende reizen naar Oost- en West Indië voortdurend met het moederland in verbinding te blijven 
192631dec:Totaal telegram verkeer: 228000 416 stations in exploitatie; 329 radiotelegrafisten 
1927Op uitnodiging van de Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika woonde een lid van de Directie de belangrijke Radioconferentie van Washington bij. Radio-installaties die gebruik maakten van gedempte golven mogen tot 1940 nog worden gebruikt 
1927NTM Radio Holland krijgt een licentie van de PTT om gebruik te maken van Korte Golf frequenties 
1927In samenwerking met Philips ontstaat In Ned. Indië het merk Akiz-Radioholland en wordt vertegenwoordiger van Philips radio producten 
192812 schepen waren uitgerust met installaties voor het seinen met ultra korte golven 
1928In Indië neemt omzet van commerciële en amateur radiotoestellen toe en de verwachting van gunstige uitkomsten als de NIROM. (Nederlandsch-Indische Omroep My) en de PHOHI (Philips Omroep Holland Indië) tot regelmatige uitzendingen overgaan. Radio-Holland te Tj.-Priok maakt de eerste rede van H.M. Wilhelmina via de PCJ zender hoorbaar. 
1928NTM Radio-Holland NV was één van de oprichters van de internationale organisatie CIRM (Comité International Radio Maritime). De oprichtingsvergadering was in het Spaanse Sa Sebastian. 
1928Van de in december 1928 opgerichte NIROM werd ons, tezamen met de NV Handelsvennootschap voorheen Mainz & Co., de Directie opgedragen. 
1929De radio-peilstations op de Nederlansche kust werkten ook dit jaar tot volle tevredenheid Het aantal peilingen verstrekt aan schepen nam toe van 2245 tot 3763 
1929Vertraging in de verleening van de omroepconcessie voor door het Nederlandsch |Indische Gouvernement aan de NIROM. Omroepzender met gering vermogen besteld en in bedrijf stelling is gepland voor september 1930 
1930Per 1 mei 1930 gaat directeur L.H.F. Wackers met pensioen. Door college van Commissarissen werd hem de functie aangeboden van Adviseur van het College van Commissarissen Directie: Th. P. van den Bergh & W.G. Kuyk. Commissarissen is identiek aan 1925 met dien verstande dat de heer Bern  E Ruys is vervangen door Ir D.T. Ruys. Dhr. W.G. Kuyk op 22-8-1930 directeur Dhr. Ir. W.A.J. Liebert administrateur in Ned. Indië 
1930Radiopeilstations op de Nederlandsche kust verstrekten dit jaar 3287 peilingen tegen 3763 in het vorige jaar 
1930Deelname in NIROM bleef ongewijzigd. Op de vestiging te N. Indië wordt een 1 kW radio- proefzender opgesteld 
1930Verbouwing hoofdkantoor te Amsterdam 
1930Telegrammen ontvangen 1930: 147202 Verzonden 1930: 156021 
1930Personeel: 410 tegen 412 op 1 januari 1930 Overeenkomst met KLM waardoor deze radiotelegrafisten kan betrekken zoals dit geldt voor schepen. 
1930Er is een toelage voor de bediening van richtingzoekers. 
1930Er is sprake van een gebouw in Semarang en Bandoeng, Huis Weltevreden en Aneta 
1930Speciaal logo op verklaring kasgelden 
1930Lange reis toeslag was f 600 gulden per jaar 
1930Aantal scheepsstations steeg van 494 tot 510 per 31-12-1930 138 schepen uitgerust met radiorichtingzoekers 25 schepen met toestellen voor seinen in de (ultra) korte golf Exploitatie van muziekversterkers a/b passagiersschepen: 13 Verwachting voor alarmtoestellen is niet waargemaakt omdat Veiligheidsverdrag van London 1929 nog niet van kracht werd. In exploitatie totaal: 11 Opdracht van Nederlandse reddingmaatschappijen voor uitrusting motorreddingboten met telefonie installaties. Met een van deze installaties werd via een Nederlandsch omroepstation vanuit de Noordzee omgeroepen Op ss Colombia werd een telefonie installatie (type MC2) geplaatst welke tevens in de West Indische wateren dienstbaar werd gemaakt voor het uitzenden van muziek. De mogelijkheden voor de ontwikkeling der telefonie werden geïllustreerd door een proef welke wij namen met een kleine installatie opgesteld aan boord van een passagierschip liggende op de Reede van Semarang. Met behulp van radiotelefonie werd via het walstation Semarang en de landlijn naar Bandung (Indië-Nederland) kon de gezagvoerder van genoemd stoomschip met zijn directie in het moederland een zeer goed telefonisch  gesprek kon voeren 
1931opening R-H Curaçao 
 School Amsterdam: totaal 155 leerlingen 27 geslaagd 2e klasse 4x 1e klasse; 9x seinersmaat; directeur G. Magnée School Rotterdam: totaal 65 leerlingen; 20x 2e klasse; 10x 1e klasse; 42x seinersmaat Directeur B. Morel 
1931540 radiostations 154 schepen met radio richtingzoekers 27 schepen met korte golf 15 reddingbootinstallaties 9 telefonie installaties 
1931Bestaand fluitvonk-zenders mogen niet worden herplaatst overeenkomstig Verdrag van Washington 1927. Vertegenwoordiging van ultra sonore echolood Langevin-Chilowsky verkregen, In Duitsland wordt dit echolood “Radio-Lot” genoemd 
1931Vermindering van telegrammenverkeer van 231775 naar 198830 
1931407 radiotelegrafisten in dienst waarvan 80 op wachtgeld. Bij KLM 14 radiotelegrafisten van onze dienst, die, gezien de rapporten, uitmuntend voldoen Meer en meer stuurman-radiotelegrafisten zorgden voor een groter overschot aan radiotelegrafisten 
1932De exploitatie van sprekende filminstallaties werd ter hand genomen, waarbij de opdrachten voor 11 passagiersschepen werden behaald In haven van Rotterdam werden uitvoerige proeven omtrent een radiotelefonie verbinding tussen een post aan den wal en verschillende kleine motorbooten. Deze proeven, waarbij doorverbinding op het stadstelefoonnet werd gegeven, slaagden volkomen. De Directeur-Generaal der PTT heeft in een en ander aanleiding gevonden om bedoelden radio telefonische dienst binnenkort officieel in te voeren, waarbij het staatsbedrijf der PTT echter zelf de exploitatie van den post aan den wal in handen wenscht te houden 
1932NIROM krijgt omroepmonopolie gedurende 10 jaar aangeboden welke op 1 april 1933 werd aanvaard . Naar aanleiding van de proefmast van twee jaar terug wordt er nu een 80 meter hoge Nirom radiozendmast op het terrein opgericht. 
1932April: opening R-H hulpinspektie aan de Havenkade te IJmuiden. Aan de Visserij zijn ondertussen radiotelefonie installaties geleverd aan de vissersschepen Antje, Betje en De Wielingen 
1932Wachtgeldregeling voor radiotelegrafisten was niet langer mogelijk. Bestand werd verminderd van 407 tot 300 per ultimo 1932 
1932Crisiskorting van 10% werd ingevoerd voor exploitatie scheepsstations 
1933Het aantal geplaatste Alarmtoestellen nam sterk toe nl; van 17 tot 136 stuks Aantal geëxploiteerde telefoniestations neemt toe van 11 tot 21, Bediend door een lid van de bemanning in het bezit van een certificaat voor radio-telefonist. De werkingssfeer van deze installatie bedraagt eenige honderden mijlen 
1933Exploitatie van radio-peilstation te IJmuiden wordt verloren, aangezien Koninklijke Marine aldaar een eigen inrichting opstelde 
1934Crisiskorting wordt verhoogd naar 15% Telefonie installaties op visserijvaartuigen:34 Echoloden: 17 Auto-alarmtoestellen 166 Richtingzoekers: 165 Aantal geëxploiteerde stations verminderde van 480 naar 466 
1934Door de Bataafsche Petroleum My werden wij belast met de exploitatie van landstation op Ceram, terwijl wij voor de Parapattan My de exploitatie van de Korte Golf installatie te Tandjong Redeb voortzetten. 
1934Vertegenwoordiging van Varta accumulatoren in Indië 
1934Te Tjandjong-Priok wordt aan een nieuw gebouw gewerkt. 
1934Te Curaçao verkregen wij een concessie  voor de exploitatie van een radiocentrale, met den bouw waarvan een aanvang werd gemaakt. Tevens alleenverkoop van Philips producten 
1934Na jarenlange vermindering van het telegramverkeer was er dit jaar een lichte stijging van 144040 naar 146458. Twee nieuwe soorten telegrammen werden ingevoerd z.g. radio-surprise telegrammen en goedkope S.L.T. telegrammen (Scheepsbrieftelegrammen) 
1934Bij droevig ongeval van het KLM vliegtuig UIVER verlooren wij radiotelegrafist G. van Zadelhoff, welke destijds de ramp met de OOIEVAAR overleefde 
1934De eerste medewerkers zijn 25 jaar in dienst en met goedkeuring van en in navolging van Marconi worden zij benoemd als Marconi-veteraan. Deze groep van mensen wordt in de vijftiger jaren de Radio Holland Veteranen Club. 
1935Geplaatste richtingzoekers steeg tot 180 Echolodingstoestellen steeg tot 41 (23 op zeeschepen, 18 op vissscherij-vaartuigen) Hoofdinstallaties: 465 Korte Golf installaties 35 Richtingzoekers: 180 Alarmtoestellen 163 Radiotelefonietoestellen: 66 (50 op visscherij-vaartuigen, 1x opleidingsvaartuig “Juliana”, 1 stuks op jacht, 4 stuks op sleepboten, 2 stuks bunkerschepen, 1 stuks op groote vaart) Radiotelefonie installaties op visscherij-schepen nam toe ondanks crisistijd Op radiocontracten werd de crisiskorting verhoogd van 15 naar 20% Kustvaart in Groningen enthousiast gemaakt voor verschillende toestellen. Enkele opdrachten voor richtingzoekers 
1935NIROM steeg van 13000 naar 30000 betalende luisteraars 
1935Aantal radiotelegrafisten steeg van 272 naar 282 Radiotelegrafist L. Aafjes kwam om bij het noodlottig ongeval van het KLM- vliegtuig GAAI 
1935Er wordt melding gemaakt van inspektie IJmuiden en Scheveningen. Eveneens een radiocentrale in Curaçao die werd geëxploiteerd 
1935Vestigingen in Batavia, Aneta, Soerabaja, Bandoeng, Semarang en Medan, Gebouw Priok, Zendergebouw Priok en Huis Weltevreden 
1935Radio Surprisedienst in gebruik; eerste jaar 1600 telegrammen 
1935Telegrammen: verzonden 93278 ontvangen 117760 735 telefoniegesprekken –verzonden196 ontvangen 539 luchtvaart 117 – verzonden 105 ontvangen 12 
1936De verkoopvestiging te Indië is ondertussen verplaatst naar Parapáttan te Batavia 
1936Geëxploiteerde telefoniestations:102  Belangstelling voor kustvaart-richtingzoekers ook op de visserij 
1936Van de 511 geëxploiteerde stations hebben er nog ongeveer 350 een zgn. fluitvonkzender die uiterlijk 1939 door lampenzenders vervangen moeten zijn 
1936Met grooten weemoed herdenken wij heet verlies van den radiotelegrafist M.J. Uytermerk, die bij de ramp van het s/s VAN DER WIJCK omkwam. Hij bleef tot het laatst op zijn post, de traditie van zijn beroep daarmede op voorbeeldige wijze voortzettende. Het behaagde HM de Koningin hem postuum onderscheiden met de gouden reddingmedaille 
1936Voor de opleidingsschool te Amsterdam werd het pand Keizersgracht 688 aangekocht 
1936Het pand Keizersgracht 688 wordt betrokken door de school 
1936Ir. G.L. Tegelberg en J. Rijpperda Wiersma werden commissaris als vervangen van de heren Hummel (overleden) en Bertling (afgetreden) 
1937Geëxploiteerde richtingzoekers: 337 waarvan 88 op kust- en visscherij-schepen Echoloden: 91 Eind 1937 bemoeienis met 648 schepen en vaartuigen waar onder jachten en elevators 
1937Telegramverkeer neemt toe van 105.180 tot 128.078 
1937Luisteraars van de NIROM steeg van 39000 naar 54300. In mei 1938 reeds 61000 Dit getal gaat een goed figuur maken, wanneer in aanmerking wordt genomen, dat er in geheel Nederlandsch Indië slechts 200 000 aangeslotenen op een electrisch net zijn 
1937De 34 aandelen van de Koninklijken Hollandschen Lloyd worden geplaatst bij de overige aandeelhouders tegen een koers van 160% 
1937Opening R-H Delfzijl. (C.Houtmanstraat 37) Uitbreiding werkterrein met de Binnenvaart. 
1937Commissaris P.J. Roosegaarde Bisschop door den dood ontvallen. Opgevolgd door de heer J.D. Brand 
1938122 schepen kregen nieuwe lampenzenders. Nog 140 zullen volgen Opgemerkt wordt dat deze kostbare vervanging plaats hebben zonder dat daarvoor aan de reeders eenige geldelijke bijdrage werd gevraagd 
1938Wij kregen de belangrijke opdracht voor de installatie van de Nieuw Amsterdam –radiotelegrafische- en radiotelefonische installaties alsmede een echolood en inrichtingen voor geluidsdistributie en filmprojectie Ook de Statendam werd uitgerust met een radiotelefonie installatie 
1938Exploitatie van 696 radiostations 415 richtingzoekers Echoloden 121 157 radiotelefoniestations vnl. op visscherijvaartuigen 
1938Aantal radiotelegrafisten steeg van 322 naar 422 
1938Deelname in het Syndicaat tot oprichting van het Algemeen Nederlandsch Indisch Filmbedrijf “ANIFILM. De eerste opdracht van de Nederlandsche Regeering vervaardigde Kolonisatiefilm “t Sal waerachtig wel gaen” werd door autoriteiten en publiek gunstig beoordeeld. 
1939Uitbreiding van het werkterrein met de Koninklijke Marine. Pand naast het hoofdkantoor aan de Keizersgracht wordt aangekocht en erbij getrokken. 
1939Vóórdat de oorlog Nederland bereikt moet R-H reeds zijn eerste slachtoffer betreuren: November ’39: dhr. B.H. Bluemink, 26 jaar en net getrouwd. 
1939Vervanging van de fluitvonk installaties kwam op de gestelde datum gereed. Wij mochten in verband daarmede van den Directeur-Generaal der PTT een brief ontvangen waarin deze zijn waardering uitspreekt voor hetgeen ter zake door ons werd verricht. 
1939Na het uitbreken van het Europeesche conflict nam het aantal orders sterk toe. Ook de vaartuigen, welke door de Koninklijke Marine werden gehuurd of gevorderd konden wij van het verlangde radiomateriaal voorzien Telegrafiestations: 470 Korte golf zenders: 153 Richtingzoekers: 454 Echoloden: 139 Telefoniestations: 161 Op 1 januari 1940 hadden wij bemoeienis met de radio-inrichtingen aan boord van totaal 730 schepen en vaartuigen 
1939Na het uitbreken van den oorlog gingen vele reeders er toe over, stuurman-telegrafisten door beroepsradiotelegrafisten te vervangen. Op 1 januari 1940 waren er 455 radiotelegrafisten in dienst. Helaas kwamen als gevolg van torpederen  van de tankers Sliedrecht en Den Haag, zoomede door den ondergang van m/s Rijnstroom de radiotelegrafisten Bluemink, M. Stegenga en W.F. Bremer om het leven 
1939Bedrijf Anifilm werd in verband met de tijdsomstandigheden, voorlopig gesloten 
1940Aantal luisteraars NIROM steeg tot 87510 het aantal abonnees op onze omroepbladen van 31009 tot 43992. April 1940 is het aantal luisteraars inmiddels ruim 92000 en aantal abonnees 49000 
1940-45De oorlogsjaren hebben vanzelfsprekend een zeer ingrijpende invloed op ons bedrijf gehad. Wij leden ernstige verliezen aan personeel en materieel. Met groote eerbied en dankbaarheid gedenken wij hun, die op hun post bleven of bij heet verzet door vijandelijk geweld vielen. Hun namen staan vermeld op een gedenkplaat welke te hunner ere in ons Hoofdkantoor werd aangebracht. Onder hen die omkwamen bevond zich ook de heer W.G. Kuyk die in 1919 bij de Maatschappij in dienst trad en in 1930 tot Directeur werd benoemd. Met grote ijver en met al zijn krachten heeft hij steeds de belangen van onze maatschappij behartigd Onze dank gaat verder uit naar een ieder van ons personeel die ter zee of te land, dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden als gevolg van de zeeoorlog of van de terreur van de bezetter, met moed en toewijding de hem toevertrouwde belangen diende. 
1940-1945Ir. W.D.P. Stenfert werd vanaf 14 mei 1940 directeur van de vennootschap in Nederlandsch Indië. Raad van Commissarissen D H de Jong Directeur Kon Paketvaart Mij te Batavia A.LW van Dobben Vertegenwoordiger der Java China Japan lijn te Batavia A.H. Bracht te Batavia Mr J.G. de Krijger te Batavia   De zetelverplaatsing van Amsterdam naar Batavia had plaats bij acte van 24 juni 1940 Goedkeuring op deze Statuten wijziging werd verkregen bij besluit van de Gouverneur-Generaal dd. 15 Juli 1940 No 22 Bij Gouvernementsbeschikking d.d. 24 Juni 1943 werd goedgekeurd de acte dd. 11 juni 1943 aangebrachte wijziging in de acte van oprichting waarbij de zetel der vennootschap van Batavia werd overgebracht naar Curaçao Directeur werd benoemd de heer L.F. Meyer en tot commissarissen de heren D. Hudig – directeur der Kon. Nederlandsche Stoomboot My L.C.M. van Eendenburg – Voorzitter van de Raad van Beheer der NV Verenigde Nederlandsche Scheepvaart My J.M. de Booy – Directeur der Bataafsche Petroleum My. Bij Koninklijk Besluit van 16 Juli 1946 werd de zetel weer naar Amsterdam verplaatst en de eenheid in het bestuur hersteld. 
1940- 1945Na de bezetting van Nederland werd ons bedrijf achtereenvolgend geleid vanuit Batavia en Londen, met bijkantoren in Curaçao, New York, Sydney en San Francisco Hadden we 1 januari 1940 bemoeienis met de radio inrichtingen aan boord van 730 schepen, op 31 december 1945 was dit aantal gedaald tot 316. (187 gezonken schepen en 63 schepen en vaartuigen in beslag genomen door bezetter) Op 1 januari 1940  waren er 455 radiotelegrafisten welk aantal gestegen was tot 483 (waarvan 83 buitenlandse) per 31 december 1945 
1940Kantoor aan de Boompjes te Rotterdam werd in 1940 met alle zich daarin bevindende goederen en werktuigen vernield. Wij waren zo gelukkig korte tijd daarna een gebouw aan de Rijnhaven te kunnen kopen. Ons gebouw te Tandjong Priok leed zeer veel schade door de bezetting, doch is thans weer in gebruik 
1942NIROM
Kort voor de bezetting door de Japannezen werden veel zenders met bijbehorende masten enz. In opdracht van de Nederlandse Regering vernietigd.
 
1940In januari 1940 komt de eerste editie uit van “R-H Mededelingen”, het personeelsblad. Er zal nog een maart en april editie volgen. Februari: een tweede slachtoffer is de heer M. Stegenga (21) op Ide m.s. Den Haag in het kanaal. In gelijke omstandigheden en met evenveel man als dhr. Bluemink. Maart: derde slachtoffer dhr. W.F. Bremer (20) op zijn eerste reis op de s.s. Rijnstroom. Schip verdwenen. Daarna nog (te)veel anderen … April: inwijding uitgebreide pand te Tjandjong-Priok. R-H heeft 660 medewerkers en heeft vestigingen aan de Keizersgracht 562 (hoofdkantoor) en de Levantkade 6 te Amsterdam, Boompjes 28 en Havenkade 7c te Rotterdam, Corn. Houtmanstraat 37 te Delfzijl, Vissershavenweg 45 te Scheveningen en de Steenen Beer 3 te Vlissingen. Verder te Zuiderboordweg 17 te Tandjong Priok en K~liasin 131 te Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) en Bargestraat 14 te Willemstad, Curaçao (West Indië) . Mei: R-H Rotterdam heeft 40 medewerkers die na de meidagen een totaal uitgebombardeerd pand hebben. 14 Mei: enkele uren vóór de capitulatie krijgt dhr. L.F. Meyer opdracht naar Groot Brittannië  over te steken. Hij vertrekt met het laatste schip de “Bodegraven” uit IJmuiden. Hij komt op 17 mei te Falmouth aan en is op de 19e te Londen. Vrij snel is er beschikking over twee kamers die met SAIT gedeeld worden in Electra House, het gebouw waar Marconi GB zetelt. 
194121 Maart: R-H vertrekt met tegenzin van Electra naar Oswaldestre House, Norfolk Street 34/35. Achteraf gelukkig want later in de oorlog valt in Electra House een V 1 het ex-RH/SAIT gedeelte binnen. April: gezien de onzeker wordende situatie in de Pacific wordt met grote spoed dhr. Oosterling naar de USA gezonden om een vestiging in New York te gaan openen, die dat die maand doet. Ondertussen is met toestemming van de regering in Londen de hoofdzetel van Radio-Holland naar Batavia overgebracht. Er is verder een nieuw benoemde Raad van Commissarissen aldaar. December: er wordt in kleine kring een Claridges restaurant te Londen d.m.v. een lunch het 25-jarig bestaan van het bedrijf herdacht. Er zijn onder andere vertegenwoordigers der Britse admiraliteit. December: ook in Tandjong Priok wordt in het net gereed gekomen gebouw het 25-jarig bestaan herdacht. 
1942Februari: F.A. de Bruyn, radiotelegrafist, komt om in de slag om de Javazee op de H.M. kruiser Java. Maart: gedwongen evacuatie van kantoor te Tjandjong-Priok naar de haven Tjilatjap. Door het latere bombardement van Tjilatjap zal de gehele werkplaats en haar materialen verloren gaan. Het hoofdkantoor word verplaatst naar het voormalige Italiaanse consulaat te Batavia (Burg. Bisschopplein). 25 Maart: R-H verhuist te London naar Lennox House, vijfde verdieping te Norfolk Street. Men zal hier tot december ’45 blijven. Na de capitulatie van de regering te Indië word en alle R-H’ers geïnterneerd en gebouwen e.d. in beslag genomen. 
1943Februari: opening kantoor te Sydney (Ten Geuzendam), Australië i.v.m. het strijdtoneel daar en de verhuizing van KPM hoofdkantoor naar Sydney. 
1944April: ondanks alles probeert men toch op de Inspektie Rotterdam de medewerkers te fêteren die nu 25 jaar bij het bedrijf werken (sinds 1919 1) en met SAIT meekomen zijn. November: opening kantoor te San Francisco, USA (Dhr. Kasten) 
1944/’45Levantkade 6 te Amsterdam wordt door de oorlog tijdelijk opgeheven. Men gaat weer naar de Keizersgracht. 
1945November: Voor de eerste keer verschijnt “RH Contact” het nieuwe personeelsblad vanuit Amsterdam. November: te Indië hebben zij die uitgevangenschap ontsnapt en vrijgelaten zijn, het werk weer hervat, zowel te Priok als te Batavia. December: het pand Levantkade 6 wordt weer betrokken. 15 December: tot en met 31 juli 1946 zal R-H te London verhuizen van Lennox House naar Eaton Square 109 in door SAIT beschikbaar gestelde kantoorlokalen. 
1946Pensioen- en spaarfonds N.a.v. het 30-jarig bestaan van de maatschappij op 16 december 1946 hebben de commissarissen gemeend een bedrag van 700.000 in mindering te brengen op het ontstane tekort . Bedrag werd ten laste van de oorlogsboekjaren gebracht. 
1946Begin 1946 bemoeienis met 316 schepen; eind 1946 556 schepen 
1946De eerste radarinstallatie werd aan boord van de Willem Barentsz geplaatst. Dit schip werd verder uitgerust met zeer omvangrijke radiotelegrafie en radio telefonie installaties, radiobaken, auto-alarm, richtingzoeker, echolood, muziekinstallatie en praai-installatie. 10 Vangboten werden uitgerust met radiotelefonie installaties en richtingzoekers 
1946Het aantal radiotelegrafisten daalde naar het vooroorlogse peil van 453 tot 442 Daling van buitenlandse radiotelegrafisten van 83 tot 21. 
1947Eind 1947 bemoeienis met 838 schepen; als volgt verdeeld: 466 grote vaart, 129 kustvaart, 243 visserij Gedurende dit boekjaar werd voor 1,7 miljoen gulden nieuw materieel aan boord der schepen geplaatst. Toepassing van radar begon zich te ontwikkelen. Wij installeerden in 1947 de navolgende schepen: Nieuw Amsterdam Willem Ruys Prins Alexander Veendam Prins Maurits Aldabi Mecklenburg Prins Willem van Oranje Mijdrecht Zuiderkruis 
1947Het aantal radiotelegrafisten nam, toe van 463 (21 buitenlandse) tot 496 (waaronder 7 buitenlandse) 
1947NIROM-bedrijf bleef ook geheel 1947 onder de Indische Regerings Voorlichtings Dienst. Ondanks aandringen onzerzijds werd aan de NIROM nog geen enkele vergoeding betaald voor het sinds de bevrijding in gebruik nemen van zenders, gebouwen enz. 
1948Januari: Eerste vergadering mbt. oprichting van RAMAC (Radio Marine Associated Companies) bij RH te Amsterdam. De RAMAC richtte zich op de commerciële activiteiten van de radio exploitatiemaatschappijen (in beginsel MMIC UK en zijnvertegenwoordigers buiten de UK) Het streefde naar een systeem voor onderhoud van hun apparatuur aan boord van de schepen en naar het verwerven van een wereldwijd netwerk t.b.v. van service aan boord van die schepen. 
1948Op 4 april 1949 kwam de heer G.L. Tegelberg om bij een ongeval. De overledene had een zeer belangrijk aandeel in de oprichting van onze maatschappij, waarvan hij sindsdien commissaris was. 
1948Belangrijke toename van werkzaamheden Aantal schepen steeg van 838 naar 1019 Grote vaart 532 Visserij 292 Kustvaart 195 De inkomsten uit telegrammen, radiosurprises en persberichten bereikten een bedrag van plm. Fl. 330.000 Telegramverkeer: (exclusief 56533 navigatieberichten) in totaal 391622 Via telefoniestations werden 15862 gesprekken gevoerd Als nieuw materiaal werd een bedrag van ruim 2 miljoen gulden besteed Het aantal radarinstallaties steeg van 11 tot 20 
1948Aantal radiotelegrafisten steeg van 496 (7 buitenlandse) tot 527 (incl. 1 buitenlandse) 
1948Met de autoriteiten in Indonesië werden onderhandelingen gestart terzake van een regeling van de NIROM-claim. 
1948Statuten wijziging Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf miljoen gulden, verdeeld in vijfduizend aandelen, elk van duizend gulden, genummerd 1 tot en met 5000 daarvan zijn thans tweeduizend aandelen uitgeven 
1948Augustus: RH is één van de oprichters van de RAMAC (Radio Marine Associated Companies) die zich bezig houdt de commerciële belangen van haar leden en de wereldwijde service verlening aan radio en radionavigatie apparatuur van de geëxploiteerde schepen. Men introduceerde de RAMAC-kaart aan boord van schepen waarop men kon zien voor welke apparatuur er wel en geen contractuele onderhoudsverplichting bestond. 
1949R-H Delfzijl verhuist naar Oude Eemskanaal. December: bij het 30-jarig bestaan blijken 79 personeelsleden langer dan 25 jaar bij het bedrijf te werken. 
1949Bemoeienis met aantal schepen en vaartuigen steeg van 1019 naar 1116 Verdeeld in: 586 grote vaart 296 visserij 234 kustvaart Aantal geplaatste radartoestellen steeg van 20 tot 59 Eveneens namen onze werkzaamheden aan boord van vreemde schepen in Nederlandse havens in Curaçao en Djakarta belangrijk toe, mede door het verlenen van service aan radartoestellen 
1949Het telegramverkeer- inclusief de Radiosurprisedienst- breidde zich opnieuw uit. Aantal radiosurprises bedroeg 45885 tegen 28184 in 1948 
1949De uitkomsten van ons bedrijf werden door de revenuen uit de service-verlening aan vreemde schepen en uit het telegramverkeer in grote mate gunstig beïnvloed 
1949Deelname in Multifilm Batavia werd geliquideerd. Ook de NIROM is in liquidatie getreden 
1949In overleg met KJCPL wordt een PI Hong Kong opgericht. Dhr. Ten Geuzendam krijgt de leiding. 
1950Bemoeienis met schepen en vaartuigen steeg tot 1116 588 grote vaart 305 visserij 272 kustvaart Aantal radarinstallaties stijgt tot 79 Toenemende vraag nar echoloden bij de visserij aangezien visscholen zich op het recordpapier aftekenen Trawlers die ver van huis vissen nemen twee echoloden aan boord. 
1950Uitkomsten van de Radiosurprisedienst waren opnieuw hoger. De werkzaamheden, verricht aan boord van buitenlandse schepen voor service-verlening, zomede de werkzaamheden, die niet vallen onder de gebruikelijke huur- en onderhoudscontracten, namen ook dit jaar toe en droegen belangrijk bij tot de winst. 
1950Monetaire maatregelen in Indonesië leveren een aanmerkelijk verlies op onze debiteuren en geldmiddelen. 
1950In verband met de bepalingen van her radioverdrag van Atlantic City, waardoor veel van ons materieel gemoderniseerd zal moeten worden, plaatsten wij een opdracht bij NV Philips Telecommunicatie Industrie v/h NSF te Hilversum voor ruim f 1 000 000,- voor nieuwe installaties (o.a. SMZ installaties) 
1950In de loop van dit jaar werden de nieuwe kantoren in IJmuiden en Delfzijl betrokken. 
1950358 radiotelegrafisten in dienst. Van de geboden gelegenheid na het 48e levensjaar nog te blijven doordienen, wordt vrijwel algemeen gebruik gemaakt. Vele radiotelegrafisten volgden met goed gevolg een cursus voor het onderhoud van radartoestellen 
1951Met de bouw van het kantoor te Scheveningen werd begonnen 
1951In de Algemene vergadering van 16 mei 1951 werd besloten de naam van de maatschappij te wijzigen en haar voortaan te noemen RADIO-HOLLAND N.V. Lagen bij het begin van ons bedrijf de werkzaamheden vrijwel uitsluitend op het gebied der radiotelegrafie, thans zijn deze verplaatst naar het gehele terrein van de electronische toepassingen aan boord van schepen en vaartuigen. De nieuwe naam past daarom beter bij de allengs gegroeide omstandigheden. De Ministeriele Verklaring van geen bezwaar t.a.v. deze naamswijziging werd verleend dd. 3 augustus 1951 
1951Bemoeienis met 1277 schepen Grote vaart 591 Visserij 319 Kustvaart 317 Aantal geplaatste radars 116 Uit vele door ons ontvangen rapporten bleek hoezeer dit nieuwe hulpmiddel voor de navigatie door kapiteins en officieren wordt gewaardeerd. Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart NV neemt op haar vloot 14 radarinstallaties in gebruik. 
1951In de radiotelegrafisten opleiding wordt radartechniek een verplicht onderdeel. Veel oudere radiotelegrafisten volgden een door onze Maatschappij gegeven schriftelijke cursus, zodat thans 60% van alle radiotelegrafisten hetzij een mondelinge of schriftelijke radarcursus met goed gevolg heeft doorlopen 
1951Buitenlandse schepen maken in toenemende mate gebruik van de radarservice van onze inspektie-kantoren. In sterke mate was dit het geval te Curaçao 
1951In het afgelopen jaar nam het aantal radiotelegrammen wederom in enige mate af. Daarentegen het aantal gesprekken wederom toe. Het aantal radiosurprises steeg opnieuw doch het totaal bestede bedrag aan surprises was ongeveer 5% lager. De in Indonesië in 1949 behaalde bedrijfsresultaten waren ondanks de zeer sterk gestegen onkosten bevredigend. 
1951In totaal waren er 568 radiotelegrafisten in dienst. 
1951Gebouw aan de Lelykade 68/70 in Scheveningen wordt opgeleverd 
1951Door monetaire maatregelen in Indonesië. (Devaluatie van de Roepiah) werden de resultaten negatief. Men had in Indonesië de vertegenwoordiging van ENRAF (Eerste Nederlandse Röntgen Apparaten Fabriek) verkregen 
1951In 1951 had RH bemoeienis met1173 schepen en in totaal 3596 toestellen waaronder 94 radars 
1951Aantal radiosurprises 9993 wat een bedrag van 1.161 654 betrof 
1951Aanbesteding van het gebouw aan de Eekhoutstraat 2 te Rotterdam 
1951Radio Holland ondervindt in de visserij en kustvaart concurrentie van kleinere Philips dealers. Deze construeren zelf installaties die belangrijk lager zijn dan de prijzen die RH bij Philips moet betalen. Commissaris  F.J. Philips wordt hierover benaderd. 
1951I.v.m. valuta restricties binnen Nederland wordt er aangedrongen om radarapparatuur aan te schaffen van Engels fabricaat. Reders geven echter de voorkeur aan Amerikaanse modellen omdat deze een groter bereik hebben. 
1951RH heeft de gehele vertegenwoordiging van Kelvin & Hughes gekregen (echometers en radars). De firma Grootenhuis, die nog leveringen van deze toestellen aan Marine en andere rijksinstanties kon doen, is daarvan nu uitgesloten. De Marine betrekt nu rechtstreeks via haar kantoor te London bij Kelvin & Hughes aldaar. Rijkswaterstaat en andere kopen bij RH. 
1951RH heeft een opdracht ontvangen voor een geluidsdistributie-installaties t.b.v. een, in Engeland, in aanbouw zijnd schip voor de Norwegian-America Line, geheel overeenkomstig die, welke destijds door haar op de Oslofjord werd geplaatst. 
1951Rijksoverheid stelt hogere eisen aan vooropleiding van radiotelegrafisten. Mulo B i.p.v.  Mulo-A 
1951Uitblijven van gelijkstelling van de radiotelegrafisten met de oudste tweede stuurman betekent dat zij op vergevorderde leeftijd nog in de messroom moeten zitten en op sommige schepen zich niet onder de passagiers mogen bewegen. Deze discussie raakt vele gevoelige snaren in de Raad van Bestuur voor de Zeevaart en een oplossing is vooralsnog niet makkelijk 
1951Wet op de pensioenfondsen is in behandeling in Nederland waardoor er aanpassing nodig is van het huidige pensioenfonds 
1951In augustus komt het eerste nummer van het personeelsblad “PDRH” uit. 
1952Besloten wordt een flatgebouw voor een zestal gezinnen te bouwen in Djakarta 
1952De heer Stenfert vertrekt naar Indonesië. Aldaar zal aan de orde komen een mogelijke verandering van de naam Radio-Holland om tegemoet te komen aan de aldaar bestaande bezwaren tegen het zuiver Nederlandse karakter van deze naam. Commissarissen zijn van mening hier niet op in te gaan in dit stadium. 
1952Per 1 juni worden de heren Ir W.P.D. Stenfert en G. Fritzsche benoemd tot onder-directeur en de heer Ir. C.B. Broersma tot hoofdingenieur 
195229 mei krijgt RH toestemming tot woningbouw in Djakarta en aankoop van een pand te Curaçao 
1952De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd heeft goedgevonden dat radiotelegrafisten met 25 of meer dienstjaren in de 2e klasse salon eten. De radiotelegrafist behoort nu eenmaal niet tot de hoofdofficieren en eigenlijk dient elke reder dit afzonderlijk te bezien. 
1952Tweetal RH-mensen volgden bij Marconi een radar cursus met de volgende vermelding: “Mr. Derks of Radio-Holland is exceptionally good and the first to achieve 100% in the written examination since the inception of Mark IV Radiolocator course. He was closely secunded by his colleague Mr. Stulp “ 
1952Enquête onder reders heeft tot resultaat dat – met uitzondering van enkele – bezwaar blijven houden tegen het gebruik van de maaltijden door radiotelegrafisten met 25 of meer dienstjaren in de 2e klasse salon. 
1952Eind augustus waren er 575 radiotelegrafisten in dienst. Had RH bemoeienis met 1279 schepen. Inmiddels bemoeienis met 125 radars 
1952Op 13 oktober 1952 worden deelnemers in het Pensioen- Spaar en Ondersteuningsfonds op de hoogte gebracht van het beëindigen van het “Fonds A” en het nieuwe “Fonds C” aangekondigd 
1952Philips is op “oorlogspad” en er bestaat de indruk om Radio-Holland tot een verlengstuk van Philips te maken. Directeur van den Bergh memoreert een overzicht van de geschiedenis van Radio-Holland en NSF en hoe uiteindelijk het volledige aandelenkapitaal van laatstgenoemde- ook het gedeelte dat Marconi bezat – in handen van Philips is gekomen. De samenwerking die tussen Marconi-NSF daarna bleef bestaan beperkte zich tot uitwisseling van patenten, tekeningen enz., terwijl NSF vertegenwoordiger van Marconi Wireless (Engelse fabricage My) in Nederland bleef tot Mei van dit jaar. De Marconi groep – terecht van gevoelens zijnde dat hun belangen ten enenmale onvoldoende door NSF werden behartigd – heeft toen harerzijds deze overeenkomst opgezegd. Radio-Holland blijft evenwel vertegenwoordigster van de Marconi International Marine Cy (scheepsradio-exploitatie My). Met deze en andere buitenlandse radio-maatschappijen is Radio-Holland verenigd in RAMAC (Radio Marine Associated Companies) en beschikt daardoor over uitstekende internationale service mogelijkheden – het zwaartepunt der scheepsradio-exploitatie. Geen der geassocieerden fabriceert zelf en ieder is volkomen vrij om haar materieel te betrekken waar zij wil.   Directie en complete raad van commissarissen bespreken het voornemen van de aangekondigde Internationale Philips Scheepsradiodienst. Radio-Holland blijft onafhankelijk en wil tot een spoedige regeling komen omdat men voornemens is enige orders van radio-materieel te willen plaatsen 
1953Op 1 mei is er nog geen veel voortgang is te bespeuren in de onderhandelingen met Philips. Het wordt tactisch geacht een order te plaatsen bij PTI (Philips Telecommunicatie Industrie te Hilversum) van 50 KG zenders. Aanvankelijk een lauwe reactie van Philips maar later een merkbare wijziging in de houding van de fabriek. 
1953Het aan RH toebehorende pand te Djakarta (Djalan Asam Baru) is op gewelddadige wijze aan de beschikking van RH onttrokken. Onze daarin gehuisveste mensen moesten het ontruimen onder bedreiging van de naast ons pand schoolgaande Indonesische jeugd. 
19533 juni. Dhr. G. Sodenkamp begint in Singapore. 
1953Als gevolg van nieuwe SOLAS eisen moeten schepen binnenkort met draagbare reddingbootinstallaties worden uitgerust. 
1953RH heeft de eerste radar op een ferryboat geplaatst te Pernis, waarmede tot nu toe zeer bevredigende resultaten op de korte afstand werden bereikt. 
1953I.v.m. nieuwe voorschriften moet de schepen van de nodige kristallen worden voorzien waarvoor een bedrag van 400.000,- moet worden besteed. 
1953Op  1 juli neemt de heer T.P. van den Bergh afscheid als directeur en wordt gehonoreerd door de regering met de “De Ruytermedaille in goud”. De heer van den Bergh wordt benoemd tot commissaris Op dezelfde datum gaat de heer Ir. W.A.J. Liebert eveneens met pensioen. De heren Ir. W.P.D. Stenfert en Ir C.B. Broersma worden benoemd als directieleden 
1953R-H Rotterdam verhuist van de Parallelweg naar het nieuwe pand aan de Eekhoutstraat. 
1953In november meldt de directie dat de verhoudingen met Philips iets verzacht zijn. Wij blijven bereid waar mogelijk bestellingen bij haar te plaatsen doch tot nu toe heeft men geen opdrachten kunnen aanvaarden 
1953Veiligheidsverdrag London 1948 vereist de installatie van aanvullende apparatuur om draagbare reddingbootzenders, automatische seingevers, auto alarm apparaten, richtingzoekers. De gehele aanpassing dient in 1958 gereed te zijn 
1953De International Chamber of Shipping richt een permanent radio-comité in waarin directie van RH participeert (tot aan 1987). 
1953Scherpe concurrentie wordt gevoeld in de visserij en de kustvaart. RH is bezig terrein te herwinnen als gevolg van de betere service van RH 
1953De heer Broersma memoreert dat er op de Nederlandse vloot belangrijk meer Amerikaanse radars zijn gemonteerd dan Engelse hetgeen haar oorzaak vindt in de omstandigheid dat vooral in de eerste jaren na 1946 de Amerikaanse radar betrouwbaarder was dan de Engelse. In de laatste tijd is echter de betrouwbaarheid van de Engelse toegenomen.  RH had contractuele bemoeienis met ca 165 radars; 25 radars gemonteerd op Nederlandse schepen waar geen contractuele bemoeienis bestaat en ca 80 apparaten buiten RH om op de Nederlandse koopvaardijvloot werden gemonteerd 
1953Per oktober had RH bemoeienis met 1300 schepen; aantal radiotelegrafisten: 603 Aantal radiosurprises: 31.461 
1954Radar ontwikkelingen: Fabrikanten leggen zich toe op het maken van radars voor kleinere schepen Raytheon is de eerste. RCA komt ook. KH en Marconi werken aan de ontwikkeling. De toestellen onderscheiden zich van de grote radars door en eenvoudiger constructie, kleiner aantal buizen en een beperkter bereik. Het Raytheon apparaat, met een max bereik van 16 mijl, heeft slechts 33 buizen en benaderd de complicatie van een televisieontvanger (25-30 buizen).Vooralsnog niet geschikt voor hoge radarmast montage. Prijs bedrijfsgereed a/b f 17800,- Amerikaanse fabrikanten fabriceren voor hun grotere radars plotters van het reflectietype waarbij men dus direct op het radarscherm kan plotten. De Engelse fabrikanten zijn hiertoe – in het algemeen – niet overgegaan, daar men in Engeland niet aanvaardt dat deze wijze van plotten de voorkeur verdient. 
1954Er is nog geen regeling met Philips. Overigens is RH – ook zonder contractueel daartoe verplicht te zijn – een belangrijke afnemer van de Philips producten 
1954De aandacht blijft gericht onze service niet alleen in Nederland doch in een zo groot mogelijk aantal buitenlandse havens op een zo hoog mogelijk niveau te houden. De deelneming aan de Radio Marine Associated Companies (RAMAC) bewijst hierbij uitstekende diensten. 
1954Inspecteur Rotterdam J.W. van IJsselstein wordt opgevolgd door de heer L.C. Kickhefer 
1954De Nederlandse Wereldomroep (PCI) introduceert het programma “Schip van de Week” waarin familieleden uitgenodigd worden om aan opvarenden van een Ned. Schip de groeten te doen. 
1954Het gebruik van korte-afstand telefonie op zeer korte golflengten (VHF) neemt sterk toe, mede ter ontlasting van het – vaak sterk gestoorde – verkeer op middengolven. Binnenkort zal een proef worden genomen met een VHF apparaat op een Nederlands schip 
1954De Radio Industries Corporation staat op het punt een “sound radar” op de markt te brengen. Dit apparaat, in de eerste plaats voor binnenvaartuigen bedoeld, werkt met geluidsimpulsen, waarvan de echo op een ruwe richtingsaanwijzer en een afstandsindicator wordt geregistreerd. RH staat in het algemeen sceptisch t.a.v. de te bereiken nauwkeurigheid en speciaal wat betreft de redelijke werking tijdens regen en harde wind. Het toestel kan voorts niet meer dan een ruwe aanwijzing geven 
1954Per begin oktober telde men de RH bemoeienis met 195 radars. In totaal met 4756 toestellen op 1368 schepen. Het aantal radiotelegrafisten bedroeg 620 
1955Nieuwe voorwaarden van de Indonesische overheid maakt het onmogelijk om de vertegenwoordiging van ENRAF voort te zetten. Men draagt de vertegenwoordiging over aan de firma Insabo voorlopig op een 50/50 basis 
1955Er is een probleem om een voldoend aantal radiotelegrafisten te bewerkstelligen. De rang van oudere radiotelegrafisten a/b speelt hierbij een belangrijke rol. Eisen voor opleiding zijn gematigd (Mulo A i.p.v. Mulo B) 
195526 april. Radio Holland organiseert de jaarlijkse CIRM Technical meeting in Amsterdam 
1955In December wordt melding gemaakt dat de heer Stenfert een reis naar Hongkong en Indonesië heeft gemaakt en tevens Singapore te hebben aangedaan. RH heeft ook daar een vertegenwoordiger die daar tezamen met een technische en administratieve assistent uitstekend werk verricht In Indonesië wordt melding gemaakt van de vestigingen te Soerabaja en Makassar. 
1956Het gebouw Binnenhaven 52 in Den Helder wordt betrokken 
19576 Oktober: Opening R-H Singapore. RH Vlissingen verhuist naar de Spuistraat. 
1957Op kustvaarders groter dan 500 brt is middengolf telefonie nu verplicht. Veel geplaatste sets zijn eerst de Zeewolf en later de Neptunus en de Triton (mg/kg). De visserij kent nu ook de serie Zeewolf, Zeenimf, Zeemeermin en Neptunus 
1958Radio Holland organiseert de jaarlijkse CIRM technical meeting in Amsterdam 
195921 december: ITU conferentie in Geneve. Automatisch teletype-apparatuur mag werken op de telegrafiekanalen toegewezen aan passagiersschepen T.b.v. KG-telefonieverkeer zijn het aantal kanalen uitgebreid, waardoor dat een aantal kristallen in zenders zal moeten worden vervangen. Consequentie voor de Ned. Vloot ca f 150-200K Het verdrag m.b.t. VHF verkeer, dat in 1957 in Den Haag werd gesloten, is thans “worldwide” geworden doordat Verenigde Staten zich akkoord verklaarden. De vonkzenders, waarvan er nog 140 op RH-schepen dienst doen, moeten voor 1 januari 1966 zijn vervangen. Aparte procedure voor telefonie-noodverkeer en een speciaal spellingsalfabet is voorbereid voor de Veiligheidsconferentie van 1960 in London. Eisen voor radiotelegrafistencertificaat is internationaal de zendsnelheid verhoogd 16 naar 20 woorden per minuut. Dhr. Stenfert is wederom herkozen als president van de CIRM. 
1959119 nieuwe radiotelegrafisten in dienst, terwijl er 86 met ontslag gingen. 
195931 december: Aantal schepen waarmee we bemoeienis hadden was 1423; aantal toestellen onder contract – 5646, waaronder 532 radars. Totaal contractuele vergoedingen was f 6,5M 150 opdrachten voor VHF apparatuur, Eerste SSB-telefonie installatie op ss Rotterdam 
1959Nieuwbouw in de Kerkstraat te Amsterdam (magazijn, werkplaats en garage met als bovenbouw enige flatwoningen) 
1959Gewisselde telegrammen incl. Navigatieberichten – 625.000. Lange afstand telefoniegesprekken via PCH – 21.000 57.000 radiosurpriseberichten, De catalogus werd geheel vernieuwd. 
1959In Rotterdam is een start gemaakt met een radar-cursus voor in dienst zijnde radiotelegrafisten 
1960In RAMAC verband blijft Indonesië tot het territory van RH waardoor RH blijft delen in winsten gemaakt op transacties tussen andere RAMAC-leden en Indonesië 
1960De radiotelegrafistenrekening sloot met een positief saldo van f 64K 
19601 maart: 723 radiotelegrafisten in RH dienst Er is een affiche gemaakt welke door een RH-functionaris (o.a. Dhr. Schoorel) tijdens lezingen voor leerlingen van middelbare en MULO-scholen in het land, worden uitgereikt. (boekwerkje is in bezit van de Stichting) 
1960Door de Raad van Bestuur van de Zeevaart is aan de CKV gegarandeerd dat 50 plaatsen op de vloot voor radiotelegrafist 1e klasse beschikbaar zouden komen. Momenteel zijn alle passagiersschepen reeds voorzien van 1e klassers waardoor deze op grote tankers en vrachtschepen worden aangesteld. Deze radiotelegrafisten ervaren dat niet als een promotie 
1960Er wordt een Talarma demonstratie gegeven, een automatische alarmseingever voor gebruik op telefonieschepen alsmede een volledig getransistoriseerde ontvanginrichting voor noodverkeer 
1960Mogelijkheid wordt onderzocht om een zeevarenden aan de voetbaltoto te laten deelnemen, dit ter stimulering van het telegrammenverkeer. Met de KNVB en de PTT is reeds contact opgenomen. Het probleem is, of een van boord verzonden codetelegram aan het Toto-bureau, als een formulier passend in het Toto-reglement  kan worden aangemerkt. Hiervoor is toestemming nodig van het ministerie van Justitie. 
1960Veiligheidsconferentie 1960 te London werd bijgewoond door dhr Broersma. Belangrijkste wijzigingen zijn: Schepen boven 1600 grt – auto alarmtoestellen van voor 19-11-52 moeten worden vervangen door nieuwe toestellen binnen 4 jaar na ingangsdatum conventie (thans bevinden er zich nog 200 toestellen aan boord van Nederlandse schepen die niet voldoen aan de nieuwe regels). Draagbare reddingbootzenders moeten in toekomst zo compact mogelijk zijn en ook geschikt voor gebruik in vlotten. Tonnage grens voor verplichte radiotelefonie werd verlaagd van 500 naar 300 grt. Ook deze schepen moeten in de toekomst 2-toon alarm hebben. Een met radar uitgerust schip moet bij beperkt zicht met een matige snelheid varen. De aanbeveling luidt: “ Radar indications of one or more vessels in the vicinity may mean that “moderate speed” should be slower than a mariner without radar might consider moderate in the circumstances”. Door de gunstige conjunctuur was het verloop van radiotelegrafisten groot. Daarnaast heeft Radio Holland de moeilijkheden ondervonden van de door arbeidsbureaus en beroepskeuze-adviseurs verspreide misvatting, dat het beroep van radiotelegrafist geen toekomstmogelijkheden meer zou bieden. Deze gedachte was gebaseerd op berichten over de ontslagverlening aan radiotelegrafisten door de KLM en over proefnemingen van de PTT met de TOR (Telex over Radio), waardoor het verkeer tussen schip en wal in de toekomst automatisch zou plaatsvinden. Gelukkig is dit tijdig ontdekt en is men door besprekingen met arbeidsbureaus en het plaatsen van doeltreffende advertenties erin geslaagd alsnog 160 leerlingen voor de opleidingsscholen aan te trekken. 
1960De naam van “radiotelegrafist is verouderd en dient te worden vervangen door “radio-officier”. In het Veiligheidsverdrag is de naam “wireless operator” reeds gewijzigd in “radio officer”. Dit punt zal aan de order worden gesteld in de Raad van Bestuur voor de Zeevaart 
1960Onderzoek naar reden van ontslagneming is vaak dat het beroep als “dead-end job” wordt gezien en men qua status niet verder kan komen dat de oudste tweede stuurman. Het voorstel van RH is om te komen tot gelijkstelling van de hoofd-radiotelegrafist aan de rang van 1e stuurman. Het zou slechts om een 4-tal plaatsen gaan. 
1960Alle rederijen, behalve de HAL, staat klasse verkeer toe voor 1e klasse radiotelegrafisten met meer dan 15 dienstjaren en 2e klasse radiotelegrafisten met meer dan 20 dienstjaren. 
1960Naast nieuwbouw aan de Kerkstraat wordt aan de Inspektie te Amsterdam verbouwd. Toestemming wordt verkregen om de Inspektie IJmuiden te verbouwen. Er wordt besloten tot het maken van bouwplannen voor een geheel nieuwe school te Rotterdam. R-H Delfzijl verhuist naar de Zijlvest i.v.m. afsluiting Oude Eemskanaal. 
1960Er wordt gedemonstreerd met de ZEEVALK radiorichtingzoeker van firma Plath en een waterdicht radiobaken dat wordt bevestigd aan de paal die wordt “geplant” op geschoten vis. Dit baken kan met een radiorichtingzoeker op een afstand van ca 25 mijl worden gepeild 
1960Op kustvaarders komen de eerste marifoons zoals de 10-kanalen Philips Zephyr in gebruik. Dit is ook het geval bij de binnenvaart waar de 6 kanalen Zebra het marifoontijdperk opent. 
19601 Juli onderhoudsvergoedingen voor radars waarvan RH de vertegenwoordiging heeft zijn met 15-20% verlaagd 
1960M.b.v. de motorboot te Rotterdam werd de KH rivierradar beproefd. Op tankers werd een bijzonder echolood geïntroduceerd de z.g. “Shallow water indicator” Op de visserij werd het nieuwe Ceres echolood geïntroduceerd waarmede in horizontale richting vis kan worden opgespoord Voor Marconi werd de automatische richtingzoeker “Lodestar” uitgebreid beproefd Voor de kustvaart en visserij, welke tot nu toe praktisch altijd een  richtingzoeker met draairaam gebruiken, werd een vast raam met speciale goniometer ontwikkeld In samen werking met de Deens fabriek Dan Marine werd een automatische stuurinrichting op de Ned. Kustvaart geïntroduceerd 
196031 december Dhr. v.d. Bergh neemt afscheid als commissaris. Hij kwam in 1919 op 34 jarige leeftijd bij RH als adjunct-directeur in dienst, werd op 7 juni 1921 tot directeur benoemd en was gedurende 32 jaar directeur. Werd benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau en toekenning van de Gouden de Ruyter medaille. 3 kwaliteiten – eerlijkheid, vastberadenheid en standvastigheid. 
1960Ultimo ’60 waren er 736 radiotelegrafisten in dienst. Er werden contactbijeenkomsten gehouden om de samenhorigheid van directie, radiotelegrafisten en walpersoneel te versterken. Dergelijke bijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld 
1960Bij de radiotelegrafistenadministratie werd met succes gebruik gemaakt van een bij een administratief servicebureau opgestelde computer. 
196017 december. Mevrouw E.T. Stenfert-Lemke heeft op uitnodiging van de Vereenigde Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij, het m.s Streefkerk gedoopt en te water gelaten. 
1961Van Kon. Marine wordt een opdracht verwacht voor 17 14/9 KH radars en van het loodswezen zijn er 8 in opdracht gegeven. RH krijgt onderhoud hiervan. Voorheen deed Kon. Marine onderhoud a/b loodsvaartuigen 
1961Er is een ontwikkeling gaande op grote vrachtschepen (boven 10.000 ton) en grote tankers een radar met 2 beeldbuizen te plaatsen. Een hiervan bevindt zich in een verduisterde plotting-room. Dit vanwege de handicap met een viewing-hood te werken waardoor tegelijkertijd slechts 1 persoon het beeld kan waarnemen. Een tweede ontwikkeling is dat de ene radar “relatieve” presentatie en de andere “true motion” presentatie weergeeft. In dit verband meldt de heer Broersma dat op de Engelse CANBERRA er sprake is van 6 beeldbuizen, 2 true motion van 16” met 3 dochter beeldbuizen, alsmede een fotografische opgenomen geprojecteerd beeld waarbij iedere 3,5 seconde het juist gefotografeerde radarbeeld met een formaat van 60×60 cm en daghelder op een matglas verschijnt. Raytheon heeft een nieuwe 3 cm radar op de markt gebracht die in Italië wordt geproduceerd. 
1961Op de ROTTERDAM wordt het door United Press uitgezonden nieuws op telex-apparatuur ontvangen. Er wordt nog gezocht naar een procedure voor de ontvangen nieuwsberichten als beeldontvangst te reproduceren zodat deze geschikt zijn voor directe vermenigvuldiging via een drukpers. Proeven met radiografisch ontvangen weerkaarten verlopen naar wens. Demonstratie van een door RH ontwikkelde “miniatuur omroepzender” welke tot doel heeft muziek van een bandspeler te “injecteren” in de Centrale Antenne versterker. Midden op zee zijnde is men voor recreatie uitsluitend aangewezen op ontvangst van korte golf  omroepzenders met alle narigheden van fading, vervorming en storingen. 
1961KNVB is zeer welwillend t.a.v. de scheepstoto. Het voorstel is opgesteld door RH en PCH. Er zal een concept-reglement worden opgesteld wat ter goedkeuring zal worden ingediend bij ministerie van justitie. 
1961Koningin Juliana en Prinses Margriet bezoeken de RH-stand op de Jaarbeurs 
1961Geplaatste aandelenkapitaal van RH bedraagt f 2,354M. Men stelt een vergroting van het aandelen kapitaal met 50% voor. 
1961Het in de oorlog ontwikkelde Loran-systeem is verbeterd en de Amerikaanse marine doet experimentele proefnemingen met dit Loran-C systeem. Het geeft een nauwkeurigheid van ca, 05, nm RH is zich op het gebied van apparaten voor jachten en kleinere vaartuigen gaan bewegen met een getransistoriseerde ontvanger van Deens fabrikaat, een door RH ontwikkeld raam. Op de ingebouwde batterij kan dit toestel ca. 150 uren werken. Een gelijksoortig apparaat is een door RH omgebouwde Philips transistor-ontvanger welke voorzien wordt van een aansluiting voor een peilraam. 
1961In Amsterdam heeft het bedrijf een groeiend tekort aan magazijn- bedrijfs- en kantoorruimte. Ook de verbindingen met het magazijn in Wittenburg worden steeds tijdrovender t.g.v. het toenemend verkeer. De directie zou daarom gaarne toestemming ontvangen om een centraal magazijn in Amsterdam-West te bouwen. In Osdorp is voorlopig een stuk grond gehuurd. De RvC geeft toestemming tot uitwerking van “plan Osdorp” 
1961Bestuur van de toto is akkoord. Hoofdprijs wordt f 50.000. Blijkt dat Ministerie van OK&W ook nog toestemming moet geven waardoor opvarenden het seizoen 61/62 nog niet kunnen deelnemen. 
1961In totaal 114 nieuwe scheepsmobilofoons geplaatst waaronder de nieuwe Marconi ARGONAUT. Inmiddels 402 installaties geplaatst waaronder 47 op visserijschepen. SSB (Single Side Band telefonie) wordt geïntroduceerd met als belangrijke mijlpaal de MT1200 van de Zweedse fabriek Svenska Radio A/B (eerste zal begin 1962 a/b van Nieuw Amsterdam worden geplaatst) (serieproductie 1963) Simplex TOR ontwikkeld door PTT en PCH is het enige kuststation met deze faciliteit. Men beschouwt het als een bijzondere interessante ontwikkeling maar gezien de kosten van de apparatuur kan niet worden verwacht dat in de naaste toekomst het systeem op schepen een uitgebreide toepassing zal vinden. althans niet met de bestaande verkeersdichtheid van een normaal vracht- of passagiersschip. Ms MAIN LLOYD werd als eerste Nederlandse schip voorzien van een zg mastantenne. Eerste resultaten in combinatie met een 350 Watt zender bevestigden de verwachtingen dat het probleem van mastantennes nog niet helemaal is opgelost. Op verzoek van Raytheon werd een nieuwe 12” radar uitgeprobeerd op de m.s. Amstelstroom. RH technicus en leraar v.d. Zeevaartschool Amsterdam (lid van Staatsradarcommissie) maakt reis op ONDINA voor een vergelijkende studie van 3 en 10 cm radars. 30 stuks KH 14/9 radars voor Kon. Marine en 12 voor betonningsvaartuigen en loodsboten. A/b van enkele schepen met zeer beperkte stroomvoorziening werd met succes een Marconi CONSORT radar geplaatst. Proefnemingen met een 8 mm radar voor de binnenvaart vinden plaats. Op de visserij wordt geëxperimenteerd met een echoloodtransducer in het visnet van de zgn. “zwevende trawl” Op grote en zeer grote schepen met “alles achterop” zal bedrijfstelevisie in de toekomst wellicht van belang kunnen worden. Televisiecamera op het voorschip verbonden door een kabel met de beeldbuis in het stuurhuis. Zwenking van de waterdichte camera en de diepte scherpte instelling gebeurd vanuit het stuurhuis. Diverse systemen zijn door RH bestudeerd en binnen afzienbare tijd worden proeven op schepen genomen. Vloeistofhoogtemeters en electronische temperatuurmeters voor gebruik op dieselmotoren zullen binnenkort door RH op de markt worden gebracht. 
1961Eind december Aantal R/O’s in dienst: 747 Aantal apparatuur in onderhoud: 5923 Aantal radars: 372 Aantal schepen met RH bemoeienis: 1453 Aantal radio surprise: 59.200 twv fl 884.000 
1961Opdracht van Motorola voor het verzorgen van het onderhoud van de Motorola apparatuur in gebruik op de Amerikaanse vliegbasis te Soesterberg 
1962Voorzitter J. Olyslager van RvC overleed op 8 juni opgevolgd door de heer L Speelman 
1962Radio Holland heeft 750 radio-officieren in dienst, er zijn 1454 schepen onder contract en er worden zo’n 600.000 telegrammen verzonden Aantal telefoongesprekken 48.900 Radiosurpriseopdrachten 59.500 
1962Navigatie satellieten hebben de aandacht van RH er volgt een uiteenzetting over de werking van de Transit, de weersatelliet Tiros en de communicatiesatelliet Telstar en de toepassingen die voor de scheepvaart beschikbaar zullen komen 
19621 oktober: 758 radiotelegrafisten in dienst 
1962Directie is nog steeds bezig met een claim van 1,5M op Indonesië i.v.m. de in beslagname van de RH bezittingen destijds 
1962I.v.m. met de kartelbepalingen van het EEG-verdrag wordt onderzocht of de RAMAC geregistreerd moet worden bij de EEG-commissie. 
1962Er is nog geen goedkeuring van de Ministeries van Justitie en O.K&W om met een scheepstoto van start te gaan 
1962Er wordt een demonstratie gegeven van een zenderontvanger met peilinrichtingen voor jachten. Een catalogus van scheepselectronica voor de watersport wordt besproken 
1962Op de gehouden Hiswa-tentoonstelling was RH aanwezig met moderne jachtapparatuur 
1962Het is gebleken dat er bij onze relaties behoefte bestaan aan onafhankelijke voorlichting. In 1958 werd voor het eerst een contactbijeenkomst georganiseerd te Amsterdam, terwijl in 1959 een dergelijke bijeenkomst werd gehouden te Rotterdam. I.v.m. onze stand op de Jaarbeurs werd in 1961 in Utrecht een voorlichtingsdag georganiseerd. Op 12 december 1962 werd in conferentie-oord “De Baak te Noordwijk een voorlichtingsdag gehouden waarbij een overzicht werd gegeven van alle communicatieapparatuur voor schepen boven de 1600 brt en van elektronische hulpmiddelen bij de navigatie. Grote indruk maakte het telex-contact met de ss Rotterdam in de Caribbean 
1962Vervanging van communicatie ontvanger op de grote vaart werd vervolgd. De Philips BX925 is uit productie genomen en wordt nu vervangen door de Siemens E566 
1962RH heeft een PTT opdracht ontvangen voor 3 landrichtingzoekers voor de radiocontroledienst. Een 4e apparaat is besteld door het Nederlandse leger. De Kon. Marine heeft tot dusverre 39 Kelvin Hughes radars voor navigatiedoeleinden bij RH besteld. 
1963Onderzoek wordt ingesteld omtrent mogelijke samenwerking met Ships Radio Service en INA (Internationale Navigatie Apparaten NV) 
1963343 Grote Vaart schepen zijn door RH met KH radar installaties uitgerust, terwijl 212 installaties op visserij, kustvaart en rijnschepen geplaatst. Voor de Rijnvaart wordt een toenemend gebruik van deze installaties i.v.m. de instelling van radar-guidance en het bij nacht doorvaren. Een efficiënte korte afstandsverbinding is hiervoor noodzakelijk. Enkelzijband telefonie: er wordt gewerkt aan een technische specificatie. Verwachting is dat SSB per 1-1-75 verplicht wordt. Op dit moment alleen SSB zenders in bedrijf op ss Rotterdam en Nieuw Amsterdam TOR proeven op de ss Rotterdam en een 3-tal Shell-tankers (o.a. Ondina) leveren goede resultaten op. Experiment met een 8 mm Philips radar wordt uitgevoerd door de Gemeente Veren te Amsterdam, welke een zeer scherp beeld geeft en waarbij een televisiecamera met een geheugen dat in staat is gedurende 20 minuten koerslijnen van varende schepen vast te houden, wordt toegepast. Voor de Zeevaartschool Vlissingen wordt een radar-simulator besteld van het fabrikaat Redifon met KH Beeldkasten. 
1963Een service contract voor VHF apparatuur t.b.v. vliegbasis Soesterberg was er de oorzaak van dat onze relaties met de fa Motorola, een leidende Amerikaanse VHF fabriek, hechter werden 
1963100W midden- en kort golf Triton radiotelefoon kwam dit jaar gereed 
1963Er wordt een markt onderzoek uitgevoerd naar producten uit Japan 
1963Scheepstoto nog geen gunstige beslissing ontvangen 
1963Er wordt een accountantsonderzoek uitgevoerd by Ships Radio Service om tot waardebepaling te komen voor overname. De gevraagde Goodwill is mogelijk een struikelblok. 
1963Er zijn onderhandelingen gaande met de “Kammer für Assenhandel der Deutschen-Demokratische Republik in den Niederlanden” om tot een service-contract te komen voor de in de DDR gefabriceerde apparatuur met een consignatie voorraad van reservedelen. 
1963Waterdichte TV-camera met afstandsbediening bestemd voor voorschip-montage wordt gedemonstreerd. 
1963Radio Ocean is een dochter van Philips en brengt in Frankrijk maritieme communicatie apparatuur op de markt, terwijl Philips Nederland hier geen brood inziet. 
1963Bemoeienis met 1445 schepen. Service contracten met 5976 toestellen – contractuele vergoeding 7,4M Totaal gewisselde telegrammen: 572.000; totaal aantal telefoongesprekken: 47.700; radiosurpriseberichten:52800 
1963De KH 17, volledig getransistoriseerde, radar wordt voor het eerst intern gedemonstreerd. Eind december zijn er opdrachten ontvangen voor 67 stuks 
1963Bij de binnenvaart worden de eerste rivierradars KH14/9-R geplaatst. Destijds voor een prijs van zo’n 30K maar bovendien moest voor deze 100V of 220V gelijkstroom radars ook nog geïnvesteerd worden in een Perkins of Petter generator voor eenzelfde bedrag 
1963Het Marconi flitser echoloodje Ferrograph Inshore deed op de binnenvaart zijn intrede na een advertentiecampagne met de leuze “laat de slaggaard maar liggen?” In dit jaar werd ook de nieuwe PYE marifoon Cambridge geïntroduceerd 
1963Introductie van Motorola bij de politie 
1963KH brengt zijn Photoplot systemen op de markt 
1963Voor een Ned. Baggermy wordt gewerkt in Bonny-river Nigeria. RH stelt een technicus (Arie Prins) ter beschikking voor onderhoud en reparatie van VHF- en radar apparatuur 
1963RH levert voor Alvarado-project (visserij ontwikkeling in Mexico) complete elektronische installaties o.m. asdic, telefonie, echolood en automatische stuurinrichting. Resulteerde in een vervolg opdracht voor 4 schepen. 
1963Het jaar werd afgesloten met een winst van 1.239.819,03 
1963In RH participerende rederijen waren: Reederij Amsterdam Halcyon Lijn Mij Hillegersberg HAL HSM Holl. Vrachtvaart Mij. Houtvaart Kon Holl. Lloyd KJCPL KNSM KPM KRL NTPM New Halcyon Lijn Nigoco Van Ommeren Oostzee Petroleum Shipping Mailship Rotterdam Shell Tankers L. Smit & Co SMN Mij Triton VNS Walsvisvaart Zeetransport 
1964Door het uitblijven van een vergunning voor het plan Osdorp is het plaatsgebrek bij RH Amsterdam zodanig geworden dat tijdelijk een houten noodgebouw moet worden geplaatst in de tuin van het perceel Keizersgracht 562 
1964Oprichting R-H Aruba. Opening R-H Vlaardingen. Gebouw R-H Rotterdam uitgebreid met een school. Kosten 500K 
1964RH heeft een aparte Stichting opgericht – genaamd “Stichting tot bevordering van de opleiding van Radio Officieren” . Met als doel subsidiëring van de overheid te krijgen voor haar opleidingen.(280K). Stichting zal meewerken aan concentratie van onderwijs-instellingen met gelijk of verwant doel. 
1964Er wordt melding gemaakt van een Satelliet Systeem voor Search and Rescue en met aan boord te gebruiken apparatuur die geraamd wordt op $5000. Voorloper van latere Cospas-Sarsat systeem 
1964Op de werf de Schelde (Sloe-project) wordt een werkkeet geplaatst 
1964Afspraken met de fa, Observator aangaande de verkoop van Arma Brown gyrokompassen. Prijs per stuk ca 16.000,- Totaal verkocht 20 winstdeling 50/50. RH verkoopt in het noorden, Observator in het zuiden van NL 
1964Onderhandelingen over de aankoop van SRS lopen nog. 
1964Directie ziet “Het op jongere leeftijd sluiten van huwelijken” als een belangrijke reden van het verloop onder R/O’s. 
1964Directie is op bezoek geweest bij SAIT welke voor Petrofina een elektronische data logging systeem heeft gemaakt voor het automatisch meten van 150 verschillende waarnemingen oa snelheid, temperaturen van water, olie, motoren, olieverbruik ed. Systeem werkt arbeidsbesparend. Research afdeling van SAIT van 15 man (4 ingenieurs 11 HTS’ers). Directie krijgt groenlicht van commissarissen hier zich in te gaan verdiepen 
1964Discussie over toekomst van r/o uitgebreid als elektronisch officer is reeds enkele jaren gaande. Uitspraak hierover wordt verschoven naar de toekomst. 
1964Kengetallen van Inspektie Rotterdam 147 man in dienst waarvan 121 voor service/nieuwbouw 21 auto, waarvan 6 met mobilofoon 2 motorboten Eigen VHF verbinding met speciale “verkeersleider” die tevens beschikte over een vast PTT VHF verbinding, 2 telefoonlijnen en een Telex met Dirkzwager 1953 – 4047 schepen waarvan 32% buitenlands 1963- 6896 schepen waarvan 55% buitenlands 1964 – voortgezette toename Aantal behandelende schepen met 70% vermeerderd met een toename van personeelsbezetting van 24% hetgeen voor een belangrijk deel te danken is aan de moderne communicatiemiddelen 
1964Philips Elplot, nieuw elektronisch plotsysteem voor gebruik bij scheepsradar wordt geïntroduceerd.RvC nr 9
1965Het gebouw Zijlvest 12 in Delfzijl wordt betrokken 
1965Opheffing kantoor New York. 
1965De introductie van de getransistoriseerde Kevin Hughes radar type 17 blijkt van groot belang te zijn voor visserij en kustvaart. Een doorbraak op rivierradargebied wordt de introductie van de KH-17/9-R en 17-BN Er zullen van deze serie alleen al bij de Nederlandse binnenvaart meer dan 1000 stuks worden geplaatst. Vaak samen met de radarklapmast Delta en de bochtaanwijzer MK8 
1965Eind 1965 bemoeienis met 1395 schepen (4510 apparatuur; contracten) 677 radio officieren in dienst 
1966Voor het eerst wordt voor de werving van nieuwe r/o´s een tv-film (Socutera) gebruikt. Eerste r/o´s krijgen ELplot cursus bij Philips en onderhoud en service van radars en SSB telefonie installaties 
1966Inpassing van radio-onderwijs in de Mammoetwet is zorgelijk. Overleg met PTT, Inspecteur Nijverheidsonderwijs en Scheepvaartinspectie eveneens met zeevaartscholen en vakvereniging 
1966Verzonden/ontvangen telegrammen, ontvangen navigatieberichten 500.000. Telefoongesprekken 48.600. Aantal radio surprise opdrachten: 37.200 
1966Nieuwe radiosurprise catalogus uitgegeven. 
1966Behalve de 4 op tankers geïnstalleerde TOR systemen, was er geen uitbreiding dit jaar 
1966Opkomst van SSB installaties. DSB telefonie-installatie Triton zal de laatste telefonie installatie zijn die door RH gemaakt wordt. Nieuwe modellen kunnen elders worden betrokken 
196626 mei 1966 treedt Schepenbesluit 1965 in werking Kustvaarders moeten 2182 kHz wachtontvanger installeren Bepaalde schepen moeten een echolood hebben met 100 vadem schaalbereik 77 Marconi M700 AAT’s moeten worden vervangen, Kustvaarders moeten een reserve antenne hebben. 
1966357 opdrachten voor marifoons (343 in 1965) De meeste op visserij- en binnenschepen 
1966Gesloten mobilofoonnetten groeit tot 2,8% van de omzet ( 380K) In 1965 was dit 1% (130K) Brandweer Krimpen a/d Lek krijg mobilofoonnet met aan paging ontvangers 
1966Eerste mobilofoonnetten worden geïnstalleerd bij het bedrijfsleven Introductie van de twee-toon pieper bij Pageboy bij de Brandweer 
1966Andere activiteiten van RH zijn ondertussen Automatische Besturing, Baggervaartuigen, Booreilanden, CCTV, Jachten, Kraaneilanden, Lichtschepen, Onderwatercommunicatie, Onderwater-TV, Thermo- Alarmering, Veerponten, Zeevaartscholen (les-simulatoren)  Politie en Brandweer, Constructiebouwen Wegenbouw 
1966Raytheon 2502 radar verkoopt goed, Raytheon kondigt True Motion aan KH Photoplot indicator op diverse Shell tankers Philips Elplot op Neder Eems en Sepia Marconi Raymarc (laag geprijsd) resultaat goed Furuno visserij echoloden Chernikeeff log, JRC weerkaartontvangers, SG Brown gyrokompassen met autopiloten KH autopilot AH65 voor visserij en kustvaart SAIT dataloggers Marconi richtingzoeker Lodestar II 27 mc walky talky Tokai Motorola portofoons 
1966De afdeling TO (technische opleiding) wordt opgericht voor walpersoneel. Deelname aan RAMAC (Radio Marine Associated Companies) technische cursussen in buitenland is een initiatief van RH 
1966Elektronaut, nieuwe huisorgaan, verschijnt in oplage van 6000 exemplaren 
1966Deelname aan de tentoonstellingen, Hiswa, Visto en Europort. In Noorwijk werd INFO gehouden voor 123 relaties uit scheepvaartkringen. Lezingen over betrouwbaarheid radar, brugconsoles, datalogger en US COASTGUARD over AMVER (Automated Merchant Vessel Report System 
1966Demonstraties met KH 17R, Philips 8 mm radars, Motorola radar transponders, Redifon flight simulator, Motorola mobilofoon 
1966Voor Ned. Aannemingsbedrijf werd in Bushir (Iran) een walradar en VHF installaties geleverd en geplaatst. RH technicus 4 maanden op het project aanwezig 
196650 jarig bestaan De Stichting Belangenpersoneel Radio Holland NV wordt opgericht. Doelstellingen de geestelijke en materiele belangen van personeel en gepensioneerden te bevorderen, waarbij gedacht is aan studiekosten van kinderen, tegemoetkomingen bij langdurige zieken en andere bijzondere financiële gezinslasten. Stichting krijgt een paritair bestuur Personeel en gepensioneerden kregen een jubileumbonus en een delfts blauw herinneringsbordje. Geschenk van VNS was een jubileumdiner met genodigden a/b van m.s. Randfontein op 14 dec 1966. Commissarissen gaven als jubileumgeschenk een gravure, gemaakt ca 1730 door Hendrik de Leth wat een beeld gaf van de Amsterdamse haven en dokken Geschenk van personeel aan RH een weerstation 
1966Eind 1966 heeft contractueel bemoeienis met 1385 (4480 toestellen met service contracten) Omvang  contract-portefeuille is 7,7 miljoen gulden 
1966Winst 2,9 miljoen gulden voor belasting 
19671 januari: 671 r/o´s in dienst. Er wordt een televisie documentaire gemaakt door Socutera over het beroep radio-officier 
1967In overleg met KJCPL is het inspectiekantoor in Hong Kong gesloten. Service wordt nu uitgevoerd door Marconi. Overwogen wordt weer een RH-man in Djakarta te stationeren 
1967Dhr. Hylkema demonstreert een radar detector voor gebruik a/b van schepen maar ook bruikbaar voor waarschuwingsapparaat voor snelheidscontrole op de weg 
1967RH directie participeert in Nederlandse delegatie bij de WARC van de ITU Besluiten: Installatie MG Dubbelzijband wordt per 1 januari 1973 verboden Bestaande installaties toegestaan tot 31-12-81 Installatie KG Dubbelzijband wordt per 1 januari 1972, vervangen oude installaties per 1-1-78 1e en 2e klasse R/o certificaat mag vervangen door General Commuications Radio Certificate technische eisen voor dit nieuwe certificaat zijn ongeveer gelijk aan 1e klasse certificaat seinsnelheid gelijk aan 2e klasse certificaat ( klare taal: 20 wpm code 16 wpm) Plan om VHF kanalen uit te breiden (kanaal separatie van 50 k[Hz naar 25 kHz terugbrengen. Per 1 januari 1983 moeten alle bestaande VHF´s aangepast zijn aan nieuwe eisen Frequentie toewijzing voor selectief oproepsysteem voor schepen door kuststations. 
1967RH Vlissingen verhuist van Spuistraat 31/33 naar het gebouw Dr. Stavermanstraat 61/63 te Vlissingen . 
1967Bij de binnenvaart komt het Philips echoloodje BH-103 met een ongelooflijk minimum dieptebereik (, 30 cm) in gebruik 
1967Eerste tentoonstelling Brandweer info – met o.a. introductie van de eerste getransistoriseerde Motorola apparatuur – in Utrecht trekt grote aandacht Eerste Motorola award wordt in ontvangst genomen o.a. wegens succes paging bij brandweer. 
1967Bij de kustvaart maakt de KH radar type 17 een ware zegetocht 
1968Commissarissen eisen naast de accountantsverklaring ook een accountantsrapport. Aandeelhouders van RH krijgen een extra rabat als hun huur en onderhoud portefeuille > Fl. 75.000 
1968Marconi Maatschappij is uit de RAMAC organisatie getreden waardoor er nieuwe mogelijkheden liggen van RH 
1968Ir. Broersma treedt terug, wegens ziekte, per 1 mei  als directeur en wordt technisch adviseur tot aan zijn pensionering op 1 november 1969 
1968Mei: R-H krijgt Furuno ter vertegenwoordiging R-H Caribbean krijgt vertegenwoordigings- en distributierechten voor Motorola. 
196830 september In Amsterdam-Osdorp wordt aan de Jan Rebelstraat een nieuw pand betrokken voor de Technische Dienst, de afdeling Logistiek en het Magazijn. 
1968Er wordt geconstateerd dat het in de toekomst moeilijker zal worden een voldoend aantal kandidaten op te leiden als radio officier in het rapport “opleiding en positie van de radio officier”. Het einde van de communicatiespecialist ziet men aankomen en meer technische vaardigheden van de radio officier is gewenst. 
196820% van de opdrachten komt van de aandeelhouders waardoor er geconstateerd wordt dat RH langzamerhand minder een dochter maar meer een deelneming wordt van de rederijen. 
1968Eerste samenwerkingsbespreking met Fokker omtrent machinekamer automatiseringsapparatuur. Fokker is met de ontwikkeling in 1964/65 gestart. De eerste opdrachten voor dataloggers werden verkregen van de KNSM, voor de schepen Mercurius en Neptunus.  Na de minder goede samenwerking met Manotherm gaan Fokker en RN met ingang van 1/1/1969 een gezamenlijk marktonderzoek uitvoeren 
19681 mei: Ir. H.T. Hylkema volgt de heer Stenfert op als algemeen directeur 
1968Eerste Motorola UHF portofoons worden geleverd aan politie Rotterdam 
1968RH neemt een participatie in Surtel te Paramaribo 
1968Radio Holland levert R/O en radiostation aan de Transocean 2 welke de eerste bemoeienis is met de offshore op de Noordzee. Een nieuwe markt is hiermee aangeboord. 
1969Introductie van Motorola HT220, die kort daarna standaard wordt voor de Nederlandse politie. Bij Mobil Raffinaderij in Europoort wordt het eerste UHF-net geïnstalleerd, vanwege intrinsiek veilige Motorola portofoons. Alle overige raffinaderijen volgen met Shell voorop 
1970Introductie van de eerste in Europa gefabriceerde Motorola mobilofoon CD100 die vanaf de intro bij duizenden werden verkocht Ontvangst van de “Motorola Award 1969” Deelname aan de 1e Brandweertentoonstelling in de RAI 
1971Juni: RH organiseert de 46ste RAMAC bijeenkomst in Amsterdam. Dhr. Stenfert is voorzitter 
1971September: opening R-H St. Maarten. Ontvangst van de 3e Motorola award; ditmaal voor RH Curaçao 
1971Durban hulpinspectie geopend – Dhr. C.W. van Staveren 
197213 November: H.K.H. prinses Margriet opent het “A” gebouw, het complex aan de Jan Rebelstraat is voltooid. Keizersgracht wordt opgeheven. Alle werknemers verhuizen naar de Jan Rebel- straat. 30 Augustus: R-H koopt alle aandelen van de Fa. Venteville 
1973Oktober: oprichting Sailtron BV toegespitst op de watersport en wordt gevestigd op de kop van de Oostelijke Handelskade in Amsterdam 
1972Informatiebijeenkomst Motocom in Bunnik voor brandweer, politie, ambulances en taxi’s met introductie van de piepers Pageboy II en Pagecom 
1973April: opening R-H Harlingen. 
1973De Zaanstreek is de 1e regionale Brandweer en is compleet uitgerust met Motorola paging. Brandweer symposium in Drachten waarbij directeur La Gro traditiegetrouw bij RH, een toast uitbrengt op HM de Koningin waar jaren later nog over werd gepraat bij de brandweer. Introductie van 5-tone paging met Pageboy II/5. Publicatiestunt met de poster “Piet vergeet je pieper niet die in elke brandweerkazerne een ereplaats kreeg. Ontvangst van de Motorola Award 1972 
197420-Aug. De RH-school in Rotterdam wordt gesloten en R/O opleiding van RH wordt in Amsterdam voortgezet 
1974Radio Holland organiseert de CIRM Summer meeting in Amsterdam 
1974December: Sailtron verhuist naar de Croeselaan, Utrecht 
1975Introductie van de Motorola portofoon MX-300 tijdens de Motocom-75 in Bunnik 
1975Suez Electronics (Egypt) is een joint venture met de International Modern Construction Group Co. (Kuweit). Als een Free Zone company opereert het alleen international (Suez Canal activities en buiten Egypte) 
1976Februari: overname Equipex SA te Maracaïbo, Venezuela and continued as Radio Holland de Venezuela Mei: Venteville koopt de helft van de aandelen terug Officiële oprichting dochterbedrijf  Radio-HoIland Marine Television, RH is ondertussen al zo’n 6 jaar met AV bezig. 
1976Oprichting van de “Bedrijfsgroep Mobilofonie” met eigen verkoopafdeling, servicedienst en manazijn in het gebouw te Osdorp. De regionale brandweer komt sterk op gang en RH levert grote netwerken zoals o.a. de zeer grote regio Ede. 
1976In eigen huis worden voor de binnenvaart echoloden gemaakt onder de serienaam “Dogger” 
1976Equipex-Radio Holland SA werd eind 1976 opgericht als een joint venture tussen RH Caribbean NV en Equipex SA te Caracas Venezuela met als doel sales/service activiteiten op scheeps-elektronisch gebied 
19766 december. Directie besteedt geen extra aandacht aan 60 jarig jubileum. Gehele personeel krijgt klokradio (waarvan je wakker blijft door vallende schijfjes en brommende trafo) 
19779 maart – Resultaten van functiewaarderingsonderzoek door AWV werd  gerapporteerd en beroepscommissie  en intern begeleidingscommissie werden ingesteld ter ondersteuning van de implementatie 
1977* 6 Oktober: officiële in gebruik neming nieuwe aanbouw pand Eekhoutstraat R’dam * Servicepunt Levantkade A’dam wordt opgeheven en samengevoegd met IJmuiden, Visserij. Verhuizing vindt eind van het jaar plaats wordt Inspectie IJmond 
1977Hr. Sodenkamp (ex assistent inspecteur RH Spore) vanuit Australië aangezocht om manager te worden van Equipex-RH SA 
1977Bij de kustvaart doen naast richtingzoeker, echolood, radar, telefonie en marifonie nu ook heel andere apparaten intreden zoals de Kelvin Hughes stuurautomaat AH65, het Anschutz gyrokompas en het RH Centraal Antenne systeem 
1977S.P. Radio brengt op verzoek van RH de eerste groene Sailor 16-kanalen marifoon uit, onder de typering RT142 
1978Equipex-RH SA start 2e depot in Judibana 
1978Teruggang in de economie op Curaçao en Aruba had effect op de daar behaalde resultaten 
19781 maart – Dhr. Ir. Ph. J. Van Meel wordt toegevoegd aan directieteam met de bedoeling dhr. H.T. Hylkema op te volgen als Algemeen Directeur per 1-1-1979 
1978Op 10 maart wordt RH Aruba NV opgericht er volgt overname van het bedrijf Industrial Equipment en Electronic Equipment met een bezetting van 11 man 
1978De activiteiten van RHMT (Marine Television) zijn uitgebreid met o.a.. het opnemen van tv programma’s 
1978Dhr. van Meel introduceert een Beleidsnota Organisatie RH BV waarin organisatievorm en –structuur en bijbehorende doelstelling worden weergegeven. Structuur kent naast Algemeen directeur directeuren voor Financiën, Commercie, Techniek en Deelnemingen met een directeur Markt onderzoek als staffunctie (resp. Ir. Ph J. van Meel, Drs. J.L. La Gro, J.W. Mantel, F.J. Vrijmoet, J.H.J. Andriessen en J.W. v.d. Lely) 
1978Belangen in ondernemingen: Radio-Holland Caribbean NV 100% Sailtron BV 100% Nautisch en Technisch Bureau Venteville BV 100% Radio-Holland Marine Television BV 100% Radio-Holland International NV 100% Radio-Holland Aruba NV 100% Participaties N.V. Surinaamse Telecommunicatie My “Surtel”  (34 van de 67 aandelen) Electroship-Electronica Naval Comercia e Industria Limitadat Brasil (6,8%) Radio-Holland(Malaysia) SDN Berhad 50% Equipex-Radio Holland SA (50%) 
1978De PTT start het eerste autotelefoonnet met Motorola apparatuur. RH verzorgt het onderhoud 
197831- december De heer Ir H.T. Hylkema legt zijn functie neer als algemeen directeur. De heer Ir. Ph. J. van Meel trad als directeur aan per 1 maart 1978 1 juli: Beëindiging van dienstverband van Hr. Hylkema meer dan 40 jaar waarvan 10 jaar directeur. Hij was een belangrijke partner in organisaties als CIRM, RAMAC, RTCM en IMCO. Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau 
1978Per 31 december Totaal aantal walmedewerkers: 727 Totaal aantal R/O’s 445 (daling met 52 door vermindering van de vloot) 
1978Functiewaarderingsonderzoek door AWV in 1977 werd in 1978 door iedereen aanvaard 
1978Aan opleiding “R/O 2e klas certificaat kwam een einde. Hiervoor in de plaats kwam “Algemeen Certificaat Radio-Officier” 80 R/O’s namen deel aan E- en apparatuur cursussen 
1978DC56 project was iets bijzonders met een grootte van 16 Miljoen Het betrof het leveren en plaatsen van navigatie boeien in de aanloop naar de haven van Damman in Saoedi Arabië. 
1978Dankzij grote order van Koninklijke luchtmacht verdrong de applicatie groep “Gesloten netten” de groep Grote vaart van de eerste plaats als grootste marktgroep. Omzet applicatiegroep Binnenvaart steeg van 80K tot 3,48 M Succesvolle Furuno radar FRS24 leidde mede tot een omzet van 2,678M in visserij Mini-ranger leveringen aan Rijkswaterstaat bedroegen 1,899 M Offshore behaalde omzet van 1,4M Omzet dochters bedroeg totaal 12,825 M met een omzet stijging van 1M door Sailtron Huur en Onderhoudsportefeulle bedroeg 17,583 M waarin RH Caribbean NV en RHMT BV een aandeel hadden van resp. 1,472M en 904K Scheepsautomatisering kende toenemende concurrentie. Specifieke producten waren MIP-calculators en Diesel Engine Tuning Systemen voor grote Diesel motoren . Smit Lloyd vloot werd gedeeltelijk uitgerust met Chloropac. Een anti-aangroei systeem voor zeewater inlaatkasten en -koelleidingen. Norcontrol radarsimulatoren geleverd aan Zeevaartscholen Amsterdam en Rotterdam. Ter grootte van 2,4 M Verzadiging Mini Ranger markt (slechts 9 systemen) Electronic Positioning Systems verkocht voor 5,6M waaronder een Honeywell automatic station keeping system aan boord van steenstorter Rocky Giant van ACZ Telegramverkeer daalde van 260.000 naar 241.600 Gesprekken van 96.000 naar 77.000 TOR berichten met 20% tot 25.700 Taksen contracten met 504 schepen Schepen geabonneerd op ANP/RH dienst daalde van 257 naar 232 Radio surprise opdrachten daalde van 8964 naar 7109 
1978Technische ontwikkelingen Op verzoek van Rijkswaterstaat werd een aanbieding gemaakt voor een automatisch Maritime Traffic Observation System op basis van een Digiplot en een HP mini-computer Kreekraksluis Radar bewakingssysteem KH 17/12RB gekoppeld aan 2-draads video transmissie systeem naar een 800 meter verderop liggende brugwachtershuisje. Marisat Satelliet communicatie. A/b kraanponton Narwhal werd de eerste Marisat station geïnstalleerd door RH-technicus in Japan. Prins der Nederlanden van Boskalis  als 2e schip. Onderhoudscontract voor Radiologische apparatuur in de Grote vaart gecontinueerd TOR installaties op de Noordzee liepen iets terug. Stijgende interesse voor TOR op de normale handelsvaart. Brandalarmering – computer telemetrie en CCTV activiteiten leidden tot de vorming van een CCTV-groep Communicatienet voor gemeente politie Vlissingen werd in bedrijf genomen 
1978Verdere terugloop van schepen welke Durban aandoen , leidde tot het besluit om dit kantoor te sluiten. 
1979Uitbreiding van activiteiten Equipex-RH worden goedgekeurd Opening vestiging te Judibana, Venezuela. De vestiging wordt later verplaatst naar Punto Fijo. 
1979Januari: Ir[HM1] . Ph. J. van Meel wordt algemeen directeur 
1979Hr. van Meel heeft eerste bezoek gebracht aan RH Singapore en wil sales activiteiten daar ontplooien door een van de 3 Ned. Technische medewerkers te vervangen door een commerciële man.  Verder wil men meer agentschappen aantrekken 
1979I.v.m. de reorganisatie van de afdeling Technische en Service Diensten wordt besloten het onderdelen magazijn van Osdorp naar Rotterdam te verhuizen 
1979Eerste boeien onderweg naar Saudi Arabië (Project DC 56) 2-tal medewerkers zijn ter plaatse (J van Straten, C van Exter) Eind augustus moet alles op zijn plaats liggen. 
1979Heer Andriessen is verantwoordelijk voor alle deelnemingen. E.e.a. geeft wat strubbelingen in de verantwoording door directie NTB Venteville BV. Laatste blijft rapporteren aan dhr. van Meel. Strategische beslissing voor het behoud van Anschutz contract 
1979Afscheid van dhr. Hylkema van RvC wordt gevierd 
1979Totale geconsolideerde winst van fl. 5.067.000 
1979OR heeft een discussiestuk geproduceerd betreffende de positie van de Radio Officieren. Binnen de RvC ontstaat de discussie omtrent de verschillende visies binnen de KNRV (einde van R/O) en die van  de OR (integratie van R/O opleiding in die van nautisch officier). Algemeen Directeur wijst op RH’s verantwoordelijkheid t.a.v. 440 mensen. 
1979In Raad van Bestuur van de Zeevaart wordt gesproken over VUT regelingen op 58 en 59 jarige leeftijd. Advies van RVC aan RH in de pas te laten lopen met wal-CAO KNSM Nedlloyd en Shell-tankers 
1979Eerste experiment met VUT regeling binnen RH. 
1979Vrijgave van de 27 Mc band. RH heeft vertegenwoordiging van Stabo 
1979Hr. Sodenkamp vertrekt bij Equipex-RH 
1979Hr. Kamminga, als technisch assistent van manager J. v.d. Knaap, wordt teruggetrokken. Commerciële kracht wordt toegevoegd in persoon Wouter Bon 
1979Rivierradar JMA-605 is groot succes; van de 150 bestelde reeds 140 verkocht in Nederland, Duitsland, Engeland en België. In december reeds 200 verkocht. Order van 30 radars aan de Sowjet Donau Dampfschiffahrt (USSR). 
1979Radar- & MK_simulatoren voor Mexicaans opleidingsschip incl. Normale communicatie- en navigatie apparatuur Bij Scheepswerf De Merwede (3M) 
1980RH als importeur haalde een omzet met Stabo 27 Mc apparatuur 490K. Verkoop loopt o.a. via Americol een dochteronderneming van Nedlloyd, die als leverancier van oliën deze markt bestrijkt 
1980Er waren 14 Engelse R/O’s in dienst. 
1980Percentage geslaagde R/O’s is belangrijk hoger dan op de Zeevaartscholen. 
198043 leerlingen slagen voor het Algemeen Certificaat R/O. 
1980Grote order voor Digiplots (80 stuks) aan Shell Nederland (1,4M) en Shell Tankers Int (2,5 M) 
1980Bedrijfsbeveiliging CCTV omzet stijging van 88% tot 1,2M 
1980Centraal Meldpaneel & Radar video interface waren technische ontwikkeling van de technische dienst. In Bunnik wordt Motocom’80 gehouden 
1980Simulatoren geleverd op zeevaartscholen in Delfzijl en Terschelling en een Syledis keten voor het Waddengebied. In 1999 zal de laatste Syledis toepassing in de Waddenzee uit bedrijf worden genomen) 
1980In de vestiging Scheveningen wordt een showroom voor de jachtensector geopend 
1980RH Singapore behaalde opdrachten in Indonesië via haar agent CV Dwi Tunggal Djaja, terwijl de business in Malaysia beperkt bleef tot het leggen van contacten met overheden en het bedrijfsleven 
1980RH Caribbean leverde een weerradar aan de Meteorologische dienst en kreeg een belangrijke opdracht aan de Kon. Marine voor levering en onderhoud van communicatie apparatuur. 
1980RH Aruba NV boekte een aanzienlijk hoger resultaat dan vorig jaar 
1980I.v.m. de politieke ontwikkelingen in Suriname en de ontwikkelingen van Surtel werden de banden met Surtel verbroken 
1980Bij de visserij maakt het Decca-navigatiesysteem plaats voor satellietnavigatie vaak gecombineerd met een elektronische kaart. De trawlervloot wordt grotendeels voorzien van satellietcommunicatie 
1980Dosbouw (aannemerscombinatie voor Deltawerken Oosterschelde) bestelt Mesotech profilers voor het in kaart brengen van zeebodem profielen. De Suasy afdeling gaat een aantal jaren een service technicus stationeren op Neeltje Jans voor het onderhoud van door RH geleverde apparatuur. 
1981Per 1 december 1980 vond er een conversie plaats naar een nieuw computersysteemRvC 1981
1981Project van vliegveldverlichting op Curaçao blijkt niet financieel succesvol 
1981Compliment van de commissarissen omtrent de vestiging Aruba die met 15 man  een prima prestatie levert. 
1981In Singapore werken 3 Nederlanders en 46 lokale mensen. Er wordt een ex-luitenant-kolonel van het leger van Singapore aangesteld voor meer business in Maleisië. 
1981Exxon heeft RH gevraagd een service organisatie op te zetten in de USA. Er wordt gedacht aan het openen van een vestiging aan het Suez kanaal 
1981Opening hoofdkantoor RH Venezuela te Caracas. Equipex/RH draait voor het eerst positief. Orinoco project levert een opdracht op voor een plaatsbepalingssysteem ter waarde van f 500.000,-. In maart/april opening van vestiging in Pt Cabello 
1981Sailtron opent in Scheveningen een depot waar inmiddels al zo’n 300 mensen zijn  ontvangen (d.d. 26-2-81). Omzet radars in 1980 was 59; 2 maanden in 1981 al 50 verkocht. Introductie van de Decca Navigator van AP. 
1981De aandelen van Surtel/Radio-Holland NV zijn van de hand gedaan. 
1981Per 1 juli volgt de heer Rozema, de heer La Gro op als financieel directeur. 
1981Fusie tussen Nedlloyd en KNSM vindt plaats 
1981Mei: R-H Harlingen verhuist naar Nieuwe Vissershaven 11. 
1981RH krijgt vertegenwoordiging van ELAC echoloden en kan nu concurreren met Atlas echoloden van SRS welke onderdeel geworden is van het Engelse ITT. Besprekingen met SRS omtrent SRS overname zijn op niets uitgelopen 
1981Naamwijziging Radio Holland Marine Television BV in Radio Holland Video Television BV 
1981RH boekt opdracht voor beveiligingsapparatuur voor 250 ABN banken 
1981Een rapport “Strategiebepaling Maritieme markt” is opgesteld om uitbreiding van de wereldwijde RH activiteiten te bestuderen en de visie hierop vast te leggen. Er wordt melding gemaakt van heet FGMDS-Systeem dat rond 1990, geheel gebaseerd op satellietcommunicatie, zal worden geïntroduceerd. Amerikaanse fabrikanten zullen bij deze vernieuwing niet voorop lopen. Beraadslagingen. Studies en voorbereidingen voor uitbreiding van RH naar Amerika worden gedaan. De plannen voorzien in het starten op 3 kusten tegelijk (oost-, westkust en Golf van Mexico). Plannen om opnieuw te beginnen in Hong Kong. RvC geven op 17 september hun instemming met de plannen 
1981De maritieme activiteiten van Becker BV, dat 3 jaar geleden in handen van Simrad is gekomen, worden door RH overgenomen om te voorkomen dat algehele overname door INA wordt verwezenlijkt. Kostprijs 155K 
1981Directie deelt mee dat: een reorganisatie in inspectie Rotterdam zal plaatsvinden na de pensionering van de huidige inspecteur (dhr. Kerkhoff) Onderzoek naar de wenselijkheid van de oprichting van een afzonderlijke binnenvaart BV Het verbreden van de basis van landmobiele activiteiten teneinde minder afhankelijk te worden van Motorola Het aanstellen van een aantal HTS’ers en een ingenieur ter versterking van de ontwikkelingssector van de technische dienst 
1981Men streeft naar het verkrijgen van een meerderheidsbelang in Equipex-RH SA (thans 45%) 
1982Sailtron B.V. heeft toestemming om per 1-4-1982 de bestaande vennootschap “Nautisch Instrumentenhandel L.J. Harri B.V., een 250-jaar oud bedrijf in zeekaarten, kompassen en instrumenten, gevestigd te Amsterdam over te nemenJaarverslag ’82 van directie aan RvC
1982Op 15 januari werd in  Houston (USA) een maatschappij Raholinc Corp. opgericht handelende onder de naam Radio-Holland USA Inc. Op 24 maart 1982 werd als dochtermaatschappij van Raholinc Corp. een werkmaatschappij opgericht onder de naam Rahotex Inc. te Houston, handelend onder de naam Radio-Holland (Texas) Inc. Door deze werkmaatschappij werd Southern Communication Co. Overgenomen; een bedrijf dat zich bezig houdt met verkoop en service aan offshore bedrijven in de Golf van Mexico. Op 18 mei 1982 werd als werkmaatschappij voor de oostkust Radio Holland Eastern (USA) te Philadelphia (New Jersey) opgericht. Op 19 mei 1982 werden  door Raholinc Corp. een zestal vestigingen van RCA Service Company in een zestal plaatsen overgenomen (Philadelphia/NJ, Jersey City/NJ, Norfolk/VA, Mobile/AL, Gretna/LA, Houston/TX). Vanuit deze vestigingen wordt service verleend aan communicatie- en navigatieapparatuur a/b van zeeschepen In augustus 1982 werd in Fort Lauderdale een vestiging geopend.  Hierdoor werd het mogelijk om het personeel van de RCA vestiging in Philadelphia, New Jersey welke sterk overbezet was, over te plaatsen naar Fort Lauderdale. Met de oprichting van de afzonderlijke werkmaatschappijen werd beoogd een risicospreiding te verkrijgen in geval van calamiteiten bij één der van de onderdelen van het bedrijf in Amerika. In de praktijk bleek echter dat ten gevolge van de geringe omvang deze risicospreiding juridisch niet houdbaar was. In verband met de relatief hoge kosten uit hoofde van fiscale, personele en andere administratieve verplichtingen werden op 29 december 1982 Rahotex en RH Eastern gefuseerd met Raholinc. Corp waarvan op 1 oktober 1982 de naam werd gewijzigd in Radio-Holland-USA Inc. Aan het einde van het jaar heeft R-H de beschikking over kantoren in Houston, Corpus Christi, Fort Lauderdale, Mobile, New Orleans, New York, Norfolk en Philadelphia 
198215 Oktober: opening R-H Hong Kong. Terug sinds 1967. 
1982Onder auspiciën van de Internationale maritieme Organisatie wordt Inmarsat opgericht, een multi-natioanle organisatie die belast wordt met het maritime satelliet verkeer en zal ook voor RH nieuwe impulsen geven op het gebied van verkoop van satcom apparatuur. Het bedreigt de taksenverwerking omdat het fenomeen “direct billing” ontstaat. 
1982 Oktober: in Zuid Afrika wordt begonnen met het bezoeken van klanten * December: oprichting van RH Zuid Afrika, een jaar of twee/drie later wordt de naam veranderd in Marine Electronics Company (MEC) 
1982Directie Ir. Ph. J. van Meel – algemeen directeur J.H.J. Andriessen – directeur deelnemingen J.W. v.d. Lely – directeur marktonderzoek J.W. Mantel – commercieel directeur Drs. H. Rozema – financieel directeur F.J. Vrijmoet – technisch directeur Commissarissen J. Groenendijk – voorzitter Drs. A.L. Rasterhoff – vice voorzitter B.J. Amesz P.J. van Driel J. de Neef G.K. Tegelberg   Totaal aantal medewerkers: 1267 Aantal wal medewerkers  835 Aantal R/O’s 432 Er kwam een einde aan het tekort aan radio officieren en de verwachting is dat er binnen afzienbare tijd een overschot komt van vanwege het toenemend aantal dispensatieregelingen voor schepen van >75 m in een beperkt vaargebied 
1982Dochterondernemingen Radio Holland Caribbean NV te Curaçao (100%) Sailtron BV te Amsterdam (100%) Nautisch en Technisch Bureau Venteville BV te Rotterdam (100%) Radio-Holland Video Television B.V. te Amsterdam (100%) Radio-Holland International N.V. te Curaçao (100%) Radio Holland-Aruba B.V. te Aruba (100%) Radio Holland-USA Inc. te Houston (USA) (100% Radio-Holland B.V. Singapore te Amsterdam (100%) Nautisch Instrumentenhandel L.J. Harri B.V. te Amsterdam (100%) Deelnemingen Electroship-Electronica Naval Commercia e Industria Limitada te Rio de Janeiro (6,88%) Radio-Holland (Malaysia) S.D.N.-Berhad  te Kuala Lumpur (50%) Equipex-Radio Holland S.A. te Maracaibo (45%) 
1982In december 1982 vestigde de Servicegroep Bedrijfselektronica en de VHF afdeling van de land activiteiten in het bedrijfspand Trawlerkade 64te IJmuiden. Manager wordt Ted van der Louw. Een van de belangrijkste activiteiten is installatie en onderhoud van geleverde beveiligingssystemen. 
1982Eind 1982 werd  besloten tot oprichting van de Binnenvaart groep en werd gehuisvest in Rotterdam. Hoofd van de afdeling wordt Mevrouw Ingrid Durgé 
1982Ten behoeve van de binnenvaartschepen werd een digitale autopiloot in ontwikkeling genomen (DAP360) Doppler Sonar simulator werd ontwikkeld door de afdeling SUASY (Jan van Dam) en als meetinstrument geproduceerd t.b.v. de service vestigingen wereldwijd. De toepassing van Fiber Optics werd diepgaand onderzocht met als resultaat het gebruik van deze nieuwe techniek bij op afstand bediende radarsystemen 
1982Dit jaar werd het voorbereidende jaar voor de RH-school afgeschaft en begin 1983 werd besloten de primaire opleiding van radio-officieren niet meer mede door ons bedrijf te laten verzorgen, maar geheel in handen te laten van het gesubsidieerde onderwijs, de Hogere Zeevaartscholen. 
1983Een belangrijke opdracht werd ontvangen voor de levering van een hydrografisch systeem a/b van het onderzoekingsvaartuig BIMASAKTI voor de Indonesische overheid (ontwikkelingsproject). Hydrografische software ontwikkeling gebeurt in samenwerking met Intersite Surveys N.V. en Seateam B.V. Samenwerking met het “Dutch Survey Consortium”  (tot het Bos Kalis concern behorende bedrijven) komt niet van de grond en er wordt getracht een joint venture onder de naam “Indonesian Survey” op te zetten. 
1983In maart gaat J. v.d. Knaap na 39 dienstjaren met pensioen als manager RH Singapore en wordt benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tom Merkus wordt zijn opvolger. 
1983RH tracht de Nederlandse reders, zowel GHV als KHV, bereid te vinden om met RH R/O’s te blijven varen zolang dit voorgeschreven is. Men tracht door een toeslag een fonds te vormen voor de toekomstige afvloeiing van R/O’s. Een aantal reders vinden het directievoorstel niet onredelijk doch men is niet bereid daarom extra te betalen. Men zou kunnen stellen dat wanneer de reders geen bereidverklaring tekenen, ook RH van haar verplichting tot beschikbaarstelling van een R/O ontheven wil worden 
1983RH organiseert de jaarlijkse CIRM Summer meeting in Amsterdam 
1983Momenteel heeft RH reeds 150 banken voorzien van beveiligingsapparatuur en zijn er nog 500 opdrachten in portefeuille. Koppeling van het geavanceerde toegangscontrolesysteem XS van Nedap met tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie vergroten het marktgebied 
1983Devaluatie van de Venezolaanse munteenheid reduceert de toeristenstroom naar Curaçao, RH’s grote klanten waaronder de Curaçaose Dok Mij en de Shell Olie Raffinaderij werken met grote verliezen waardoor niet meer wordt geïnvesteerd. De RH-organisatie wordt ingekrompen om tot kostenverlaging te komen. 
1983Het aantal contractschepen voor Nederlandse TV programma’s en speelfilms op videobanden heeft de 100 overschreden. De World Scan TV ontvanger welke door RHTV wordt geproduceerd en die geschikt is voor de ontvangst van alle soorten TV uitzending in de wereld, is een groot succes. Als nieuwe activiteit wordt overwogen de “videoproducties” voor bedrijven, instellingen en organisaties uit te breiden 
1983USA organisatie bestaat uit 7 vestigingen langs de Oost- en Zuidkust van de VS. (Kenilworth/NJ, Cheasapeake/VA, Mobile/AL, Ft Lauderdale/FL, New Orleans/LA, Houston/TX, Corpus Christi/TX. Personeelsbestand bedraagt 57 waarvan 6 Nederlanders. De resultaten van RH USA Inc. beïnvloeden in 1983 in sterke mate het nettoresultaat van RH. Door toename van de omzetten en door een uiterste kostenbesparing wordt ernaar gestreefd in 1984 tot een break-even situatie te komen. 
1983Eind 1983 worden alle reders aangeschreven om een afvloeiing fonds voor radio officieren op te zetten. 
1983Opening R-H Terneuzen, vóór deze tijd opereerde heer De Ridder vanuit zijn eigen huis. De nieuwe vestiging werd geschilderd door vader (manager Vlissingen.) en zoon Van der Zouwen. Opening kantoor in Kaapstad. L.J. Harri verhuist naar de Schreierstoren. 
1984Contract met de heren Denton (eerste President van RH USA)  en Rose werden per 1-2-1984 beëindigd. 
198428 februari: RvC ziet geen heil meer in continuering van Radio-Holland-USA Inc. en verzoekt de directie binnen 2 maanden met een voorstel te komen tot liquidatie van de Corporation. Vervolgens zal getracht moeten worden de noodzakelijk te achten activiteiten van een op een veel kleinere leest geschoeide inrichting vanuit een Nederlandse B.V. plaats te doen vinden. 
1984De verstrekking van nieuws- en persdiensten a/b van schepen is niet langer rendabel. RvC vindt dat gezien de uitstraling van deze dienstverlening een klein verlies acceptabel is. Aantal schepen is gedaald van 200 in 1982 tot 165 in 1984 Om  kostendekkend te werken zou het bedrag per schip van 1575 tot f 2000 moeten worden verhoogd. Buiten de kostenstijging zal ook het aantal zenders van PCH waarop de pers wordt uitgezonden worden beperkt. 
1984GHV reders hebben deelname aan afvloeiingsfonds toegezegd, KHV reders echter niet. Stemming binnen IMO is dat de afschaffing, van het beroep R/O, eerder langer zal duren dan korter en er wordt besloten het fonds voorlopig niet in te stellen. 
1984Het niet doorgaan van een R/O afvloeiingsfonds en daarmee het afzien van een verhoging van de door de reders te betalen tarief voor R/O’s wordt opnieuw besproken. De oorzaak van het voorgaande is gelegen in het feit dat niet alle Ned. Reders bereid waren hun akkoord te geven. Een verwachting voor het R/O overschot ultimo 1984 zal worden opgesteld. 
1984Op verzoek van de werf van Damen is er in Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten) een oud-R/O gestationeerd voor een proefperiode van enkele maanden. 
1984Verlies RH USA Inc. bedraagt 802K. Er is progressie per maand in het aantal te servicen schepen en de gefactureerde omzetten. 
1984De RH opleiding tot R/O wordt afgebouwd door geen nieuwe leerlingen toe te laten. 
1984Per 1 januari  zijn er 415 R/O’s in diens. Het jarenlange tekort is in 1983 omgeslagen in een overschot ten gevolge van dispensatieverlening en de afname van het aantal Nederlandse schepen. Regeling ingesteld dat overwerk voor 70% in “tijd-voor-tijd” wordt gecompenseerd. 
1984Het totale personeelsbestand bedroeg eind 1984 1198 personen 
1984Activiteiten in Indonesië zijn teleurstellend. Het in ’83 gevormde samenwerkingsverband is inmiddels stopgezet. Op de 4 door Nederland geschonken  RWS-scheepjes was het na enkele maanden reeds een chaos. Om de Bimasakti te laten functioneren zou er eigenlijk een hydrografische deskundige en een RH-technicus mee moeten varen. 
19841e halfjaar 84: De dochter Sailtron, NTB Venteville en RHVT gaan goed. RHC behaalt een bescheiden winst. RH Aruba verloopt goed. Hong Kong maakt nog een klein verlies. In Kaapstad een positief resultaat. Singapore maakt moeilijke tijden door, de hele scheepvaartsector aldaar is in mineur. Werven hebben geen opdrachten. Wel werd een order voor een kuststation ontvangen voor  S$ 900K 
1984Het huidige beleid van R/O’s leidt binnen een aantal jaren tot een tekort aan R/O’s. Binnen de KNRV is dit aan de order geweest maar dit tekort is bij RH is makkelijk op te vangen door dat sommige reders R/O’s in dienst nemen die op de vrije markt beschikbaar zijn. I.v.m. het onderwijs beleid noodzaakt het zeevaartscholen tot het aantrekken van meer leerlingen. Hierbij kunnen kandidaten voor R/O’s niet gemist worden. RH heeft echter geen enkele verplichting de opgeleide R/O in dienst te nemen. R/O business levert dit jaar een aanzienlijk verlies op i.v.m. de abrupte verlaging van het aantal schepen. De tijd-voor-tijd regeling wordt beëindigd omdat deze te duur blijkt te zijn. 
1984De in ‘81/82 begonnen opbouw van het internationale service netwerk. Heroriëntering t.a.v. de maritieme markt is noodzakelijk vanwege de continue daling van het aantal eenheden binnen de Nederlands vloot. Bovendien kunnen veranderingen in de  service aanpak ten gevolge van technische ontwikkelingen de unieke RH serviceorganisatie ondermijnen en kan de exclusiviteit van verkoopvertegenwoordiging in de toekomst verloren gaan. Met een zestal reders, resp. organisaties met in totaal 671 schepen, zijn reeds agreements afgesloten. Met 9 reders met in totaal 274 schepen zijn nog gesprekken gaande. Er is een programma opgesteld voor het bezoeken van reders in Amerika en het Verre Oosten met ca. 900 schepen. I.v.m. de RAMAC is RH wat voorzichtiger met het maken van afspraken voor service binnen Europa. 
1984Rechtstreekse leveranties van Motorola aan PTT bedreigen de jarenlange relatie RH-Motorola. Motorola heeft zich het recht voorbehouden om rechtstreeks aan overheidsinstanties te leveren. Inmiddels gaat PTT verder door apparatuur bij Motorola te bestellen en Motorola te verbieden de zelfde apparatuur aan RH te leveren. PTT verkoop apparatuur weer aan particulieren en ondernemingen en treedt in dit geval dus niet op als overheid, maar als gewoon commercieel bedrijf. RH is derhalve doende zich hiertegen te verzetten. 
1984Per 30 september wordt Radio-Holland USA Inc. geliquideerd. Totaal verlies $ 5,288M. (Koers $= f 3,25) Per 1-10-84 gaat Radio Holland USA BV van start. 
1984R/O situatie: Per 1-1-83 werden 245 schepen voorzien van R/O’s. R/O korps bedroeg 432 medewerkers Sinds 1978 daalt de vloot met gemiddeld 8 eenheden per jaar Sterkte van het korps werd afgestemd aan de vraag d.m.v. stijging of daling van verloftegoed. Abrupte verandering Vanaf medio 1983 werd een sterkte daling geconstateerd van het aantal eenheden dat door RH met R/O moest worden bezet. Oorzaken: Dispensatie regeling Noord- en Oostzee Afname van aantal in de vaart zijnde schepen Doordat R/O’s op de vrije markt beschikbaar kwamen waardoor reders het gebruik van RH R/O’s beëindigden. Grote Handelsvaart: 1e halfjaar 83 –6; 2e half jaar ’83 –11; 1e half jaar ’84 – 17 totaal –34. Kleine Handelsvaart –3 over deze periode. Hierdoor ontstond per 1-7-84 een R/O overschot van 30. Genomen maatregelen Per medio ’83 een personeelsstop voor R/O’s Per 1-12-’83 in overleg met FWZ een tijd-voor-tijd regeling met een looptijd van 1 jaar Stimulering R/O’s voor een walfunctie binnen RH en begeleiding naar functies buiten RH Inzet van R/O’s op tijdelijke basis bij PCH. Resultaat Daling korps 2e halfjaar met 14 man en 1e halfjaar 84 met 18 man Effecten Tijd-voor-tijd regeling is kostbaar omdat zaterdagen zondag voor rekening RH komen, terwijl over hele tijd-voor-tijd verlof alle premies moeten worden betaald. Bij daling van gemiddelde verloftegoed (door overschot) betekent dat R/O’s minder dagen dienst doen dus een verlaging van inkomsten Tgv beide oorzaken wordt een verlies verwacht van f 750K eind 1984 Toekomstverwachting Beleid gericht op afbouw wordt gecontinueerd. Tijd-voor-Tijd regeling loopt 1-12-84 af, hierdoor is er voldoende verloftegoed om tijdelijk overschot te kunnen opvangen Indien de terugname van het aantal schepen zonder R/O zich doorzet volgens de huidige trend zal dat over 5 jaar resulteren in een daling van 55 schepen; zijnde een behoefte vermindering van 95 R/O’s. Verwacht wordt dat het aantal R/O’s in die periode met ca 150 man zal dalen, wat betekent dat er een tekort van 55 man zal ontstaan. Dit betekent dat Er ruimte komt om het overschot van 20 man op te lossen Het verloftegoed zo hoog mogelijk op te voeren Uitbreiding van dispensatieverleningen op te vangen Aantal contracten met reders te beëindigen Invoering FGMDSS Verwacht wordt dat tot in de negentiger jaren (overgangsperiode oude SOLAS naar FGMDSS) er een behoefte zal blijven aan R/O’s. Ook na de datum van FGMDSS blijft er behoefte aan een aantal R/O’s voor speciale schepen en andere toepassingen. Voortzetting van huidige beleid zal niet leiden tot grote sociale en financiële problemen na de overgang van het FGMDSS Evaluatie van alternatieve maatregelen. –          Werktijdverkorting regeling RH kan niet voldoen aan de eisen voor een werktijdverkorting regeling nl. het overschot aan R/O’s mag niet structureel zijn en aangetoond moet worden dat het overschot meer dan 20% van de sterkte bedraagt –          Ontslagaanvraag voor een aantal R/O’s Wanneer R/O corps verminderd moet worden door gedwongen ontslag dan dient de voorkeur uit te gaan voor de oudste R/O’s eerst. Indien een dergelijke ontslagvergunning kan worden verkregen betekent dit voor 26 R/O’s vanaf 55 jaar een ouder een financiële consequentie van 1,8M Conclusie: Dhr. van Meel is van mening dat huidige beleid gecontinueerd dient te worden. Zodra afwijkingen worden geconstateerd van aangenomen prognoses zal het beleid moeten worden aangepast 
1984RvC gaan akkoord met  nieuwbouw in Den Helder en het openen van een vestiging in Terneuzen. (Ter ondersteuning van belangrijke RH-klanten Dow Chemical en Regionale Brandweer Zeeuws-Vlaanderen). Deze laatste heeft RH een aanbod gedaan om een gebouw te huren op uitstekende locatie in Terneuzen. 
1984November: Radio Holland organiseert de 73ste RAMAC vergadering in Amsterdam. 
1984Er loopt een onderzoek naar het openen van een vestiging aan de Westkust USA 
1994Suez Electronics Engineering & Trading Ltd. (SEET) wordt opgericht om marine & land communication activiteiten binnen Egypte te ontplooien. 
1985Januari: afd. Mobilofonie krijgt de Motorola Award ’84: zij wisten de grootste omzet van alle Europese agenten te behalen  4 Oktober: R-H Den Helder verhuist van de Binnenhaven naar “Het Nieuwe Diep 34 A”. 
1985Algemeen Directeur van Meel gaat met pensioen en wordt geridderd op initiatief van de Ondernemingsraad. 
19861 Januari: opening eigen kantoor R-H Survey Equipment aan de Havenkade te IJmuiden. 1-maart: Mr. C. G. Burgersdijk wordt algemeen directeur Mei: R-H krijgt weer alle aandelen NTB Venteville B.V. in RH handen 
198615 januari. Radio Holland richt Boatronics (bedrijfsgroep Watersport Electronica) met exclusieve vertegenwoordiging va Raytheon/Apelco en JRC in Nederland. Onder leiding van Philip Hartgers en medewerker Jürgen Venteville en Conny Mastenbroek. 
198610 mei: nieuwe kantoor van RHC St Maarten wordt geopend. 
1986Radio Holland verzorgt op Schiphol de communicatie met de Transatlantic Balloon Flight 1984 met ter beschikking gestelde apparatuur zowel op Schiphol als in de Ballon inclusief de propagatie berekeningen voor de verbindingen. 
1986Het project ENP-Honduras wordt opgeleverd door RH Systems. Een communicatie systeem tussen de havensteden Puerto Cortes, Tela, La Ceibo, Puerto Castilla, San Lorenzo en de hoofdstaf Tegucigalpa 
1986Spraakversleuteling met de Sailor CRY2000 wordt heel populair op met name de visserij 
1986RH introduceert de Chief Performance Monitor, ontwikkeld door het Shell Laboratorium in Amsterdam en vier jaar uitgetest. RH neemt de productie en verkoop op zich van dit apparaat dat door meting van scheepssnelheid, asvermogen en brandstofverbruik een zo gunstig mogelijk instelling aanbeveelt en leidt tot een zo gunstig  mogelijk brandstofverbruik. 
198628 november: Radio-Holland viert zijn 70ste verjaardag bij Treslong in Hillegom. Een kleine 1000 personen (RHérs en partners) gaven acte de presence 
1-3-1987De maritieme activiteiten worden geconcentreerd in Rotterdam en de land activiteiten in Amsterdam met als gevolg overplaatsing van zo’n 50 medewerkers vanuit Amsterdam om gestalte te geven aan de nieuwe divisie RH Maritiem  v.w.b. de maritieme verkoop. Logistiek management, het coördinatie bureau en de r/o dienst 
1987RH levert een verkeersbegeleidingssysteem voor de rede van Vlissingen met Selesmar radars 
19871 juli – er wordt gestart met een nieuwe divisie: RH Defense 
1987De “droge” activiteiten worden gebundeld in de divisie RH Electronic Systems 
19871e RH USA vestiging op de westkust is Long Beach Mei: afd. Maritieme Verkoop verhuist van A’dam naar R’dam. Juni: opening R-H Lauwersoog. Juni: opening depot t.b.v. visserij te Aberdeen (Hong Kong) . Juli: opening R-H Portland, Oregon en R-H Seattle, Wash. 
1987De grotere coasters worden meer grote vaart schepen en veel kleine coasters worden binnen/buitenvaarders en worden voorzien van het RH binnenvaartpakket 
1987RH gaat het onderhoud van de Chinese Rederij Cosco verzorgen 
1987Sinds het einde van de jaren 1970, toen maritieme satelliet communicatie systeem werd geïntroduceerd, varen er ruim 5000 terminals rond. Radio Holland leverde dit jaar de 100ste terminal aan Nederlands visserijschip Prins Bernhard SCH72 
1987Bij Van Gend & Loos wordt een landelijk molifoonnet opgezet met 75 basisposten en meer dan 1950 mobilofoons in auto’s Radio Holland levert de afgelopen 2 jaar 38 Motorola SpectraTAC communicatie netwerken voor gemeente – en rijkspolitie korpsen. Van Texel tot Zeeland kan met portofoons over het gehele dekkingsgebied van een korps met elkaar communiceren. 
1988Per 1-Januari wordt de uitzending van de pers Ocean Post onder verantwoordelijkheid van Radio-Holland gestaakt vanwege een drastische daling van het aantal geabonneerde schepen. Maart: oprichting R-H Communications (M) Sdn Bdh te Maleisië i.s.m. Sri Timang (M) Sdn Bdh. Maart: deelname van 60% in Engel & Meier, Sankt Goar (D) Mei: Verhuizing R-H Ft. Lauderdale naar First Ave. Juni:  Opening R-H Norfolk, Va., USA Juni: R-H Vlissingen verhuist naar Stationsplein 11 Juli: opening R-H Oakland (San Francisco) November: nieuwe bedrijfsgroep Distributie binnen de Land Divisie. De groep doet autotelefoons en semafoons. Najaar: opening vestiging Duisburg van Engel & Meier. 
1988Radio Holland neemt een meerderheidsbelang in het Egyptische bedrijf Suez Electronics met hoofdkantoor in Alexandrië en service stations in Port Said en Suez. 
1988Zomer: RH systems levert een communicatie netwerk op voor Shell in Mogadishu/Somalië RH Middle East vernieuwd de navigatie apparatuur op de brug van de tanker Mousa die vernield werd tijdens de Golf oorlog. RH Caribbean levert op St Maarten een weerradar met een bereik die alle bovenwindse eilanden omvat. 
1988RHME krijgt de Furuno vertegenwoordiging in de Golf 
19889-12 november: 3e internationale managers meeting 
1988Directie wisseling bij Sailtron; Dhr Wouters gaat met pensioen, Paul van Rossum wordt nieuwe directeur 
1988Het gebruik van CCTV camera’s op binnenvaartschepen wordt standaard. 
1989In de loop van het jaar werd de detachering van RH R/O’s op het continentale plat na 21 jaar beëindigd. 
1989Laatste vrouwelijke RH R/O neemt ontslag. 
1989Januari: Herstructurering R-H in drie divisies (Marine, Land en Defense) en een nieuwe naam: Radio Holland Group, Electronic Systems. Februari: 31,4% deelname in Standard Marine, Noorwegen. 1 Juni: Afdeling Traffic Accounting verhuist van RHG Amsterdam naar RH G Rotterdam RHG neemt 49% belang in Suez Electronics (SAE), Egypte- In de zomer heeft RHG een tijdelijke vestiging te Valdez, Alaska ivm de grote olieramp in de Prince William Sound. November: Overname Compania Radio Aerea Maritima Espania te Spanje met zo’n 24 vestigingen langs de Spaanse kust. November: Opening vestiging te Panama City, FL., USA. Bedrijfsgroep Mobilofonie gaat samenwerken met  EAL te Apeldoorn. Deze ontwikkelde digitale recorders om een veelvoud van telefoon- mobilofoongesprekken vast te leggen en te administreren. 
1989RH Hongkong sluit een onderhoudscontract af met Chinese rederij Cosco voor 160 schepen van de Shanghai-vloot, twee jaar later gevolgd door een contract voor de 139 schepen van de Tianjin vloot. In China zelf mogen we 37 monitorstations leveren voor het bewaken van de waterhoogte van de Beijang rivier 
1989RH introduceert als eerste de digitale rasterscan rivier radar JMA607 van JRC en Furuno RHS2001 
198913 November: 4e internationale managers meeting 
1990Sailtron opent een vestiging in Antibes Frankrijk 
19906 Februari. Frits Bregman gaat met pensioen en Klaas van Sloten wordt de nieuwe manager van RH St Maarten. 
1990Opheffing van de Radio Officieren dienst in Rotterdam na 74 jaar. Van de laatste 60 R/O’s gaan 32 in dienst bij Nedlloyd Rederij Diensten BV (geboren voor 1-1-1941). Alle R/O’s worden gedetacheerd bij Nedlloyd Rederij Diensten 
1990Opening van een Harri Trading vestiging op terrein van RH te Rotterdam, die zich bezig houdt met verkoop van zeekaarten en maritieme publicaties. 
1990De brandweer Eindhoven kiest voor digitale paging “Pocsag” 
1990Overname van het gedeeltelijk aandelenpakket van Marine Systems te Harfleur met vestigingen te Boulogne-sur-Mer, Brest, Duinkerken, Le Havre, Marseille en St.Nazaire 
1990RHG neemt CRAME in Spanje over met hoofdkantoor in Madrid en 24 service locaties langs de Spaanse kust. 
1990Bij de RHG Divisie Land wordt de afdeling Fleet Management Systems die zich bezig houdt met tracking systemen van vrachtwagens d.m.v. satelliet communicatie. O.a. in samenwerking met Mercedes Benz. 
1990Maart: er wordt een 45% aandeel genomen in S+L Marine te Hamburg (D), Tokyo Keiki neemt 20 %. 
1990 Oprichting RH G Canada. In juli te Vancouver en oktober te Montreal (Ville st. Laurent).  Opening vestiging te Puerto Cabello, Venezuela.  Engel & Meier “trekt naar het oosten” met het openen van vestigingen te Berlijn en Magdenburg. 
1990Per 19 september wordt ontslag aangevraagd voor 43 R/O’s bij Gewestelijk Arbeidsbureau- Gevraagde toestemming wordt niet verleend. Totaal aantal RHG medewerkers; 667 
1990RH en Kelvin Hughes introduceren in Nederland de RSR1000 binnenvaart radar 
1990Voor de politie op Aruba levert RH voor het eerst een Motorola trunking netwerk 
1991Voor de binnenvaart ontwikkelt RH de “2000”-lijn een zeer complete apparatenserie voor de navigatie met o.a. bochtaanwijzer, echolood, elektromagnetisch kompas, koersinstelkast, digitale stuurautomaat (DAP360), scheepstachograaf (ESP-2000) en windmeter. Systeem maakt gebruik van lessenaar met folie waarin bediening van apparatuur is opgenomen. Rasterscan binnenvaart radars doen hun intrede. De JMA-607 van JRC en kort daarna de RHRS-2001 van Furuno 
1991Het personeelsblad PDRH is niet meer, het wordt opgevolgd door EGC (Enhanced Group Call) dat 3 jaargangen zal gaan tellen 
1991Oprichting van de bedrijfsgroep Monitronics, een samenvoeging van RH Systems  en RH Beveiligingstechnieken 
199123 April Thom Merkus wordt directeur Radio Holland Curaçao als opvolger van dhr. Tollenaar 
1991Mammoetorder ontvangen van Streekvervoer Nederland voor communicatiemiddelen op 5000 streekbussen, 1300 stadsbussen en 750 trams 
1991RH Middle East verhuist naar een nieuw pand in Sharjah 
1991RHG Marine verzorgt een seminar voor Classsificatie bureau m.b.t. de introductie van Het GMDSS 
1991Zuid Afrika:  Marine Electronics Company heet voortaan RHG South Africa 
1991November: Fusie aankondiging Radio Holland en SAIT definitief 
1991Opdracht van Shell Rotterdam voor het trunking netwerk “Smartnet II” 
199131-december. Nog 25 R/O’s in RH dienst 
199216 april: fusie met SAIT Brussel. De SAIT-RadioHolland Group wordt opgericht. Raad van Bestuur o.a. HH. Seutin en Burgersdijk 
1992Januari.: oprichting nieuwe bedrijfsgroep Monitronics, een samenvoeging van Systems en Beveiligingstechnieken. April: tekening mammoetorder met Streekvervoer Nederland t.b.v. 5000 streekbussen, 1300 stadsbussen en 750 trams. Juni: R-H Middle East verhuist naar een nieuw gebouw op hetzelfde adres: Lamnalco Base te Sharjah. Marine Electronics Co. heet voortaan RHG South Africa. 
1992Afdeling binnenvaart lanceert de Digi-200 serie. Geïntegreerd binnenvaart brug uitgerust met folie bedieningspanelen en digitale bochtaanwijzer, anemometer, echolood, autopilot, koersinstelkast. Afdeling EPS (Electronic Positioning Systems) levert het eerste Laser Docking System bij Paktank in e Europoort ten behoeve van het afmeren van supertankers. De eerste full color sonar wordt geleverd op de VL-70 
1992Radio Holland introduceert de GMDSS-schijf een reclame middel voor klanten om snel te zien welke GMDSS een schip aan boord moet hebben voor het gekozen voorgebied.  Het bleek aan een behoefte te voldoen omdat in 2016 de vierde versie is gelanceerd en wereldwijd aan klanten wordt verspreid. 
1992Radio Holland/Mercedes Benz winnen “Fleet Mangement Award” voor een Inmarsat C applicatie voor o.a. tracking & tracing en digitale communicatie met vrachtwagens. 
199216 juni: JW Mantel wordt directeur-generaal van SBU Marine van de SRH Groep C. de Muynck wordt Directeur van de Groep Marine Europe (Europa, Middle East & Africa) J.W. Tellegen Directeur Generaal van de Groep Marine Internationaal (Overige werelddelen) 
199231-december. Nog 15 R/O’s in dienst van RH. – individueel ontslag aangekondigd nadat per 1-2-1992 het GMDSS in Nederland van kracht is geworden en de verplichte functie van de R/O sinds 1933 is vervallen. Na 1992 wordt er geen afzonderlijke rapportage gedaan omtrent R/O’s en is de functie binnen RH verdwenen. 
19939 maart 1993: Dhr.  C.G. Burgersdijk legt zijn functie neer binnen de SRH Groep en daarmee tevens als Algemeen Directeur van Radio Holland BVOrganisatienota nr 11 9-3-93
199322 maart  C. de Muynck wordt General Manager SBU Marine J.W. Mantel Directeur van het opgerichte Radio Holland Marine BV R.M. Duin – Directeur van opgerichte RH Electronics BV 
199322 maart Raad van Bestuur van Radio Holland BV wordt gevormd door Seutin (voorzitter & verantwoordelijk voor land activiteiten, de Muynck (verantwoordelijkheid voor Marine activiteiten en Gerlach (verantwoordelijk voor Finance & Controlling 
1993Op 1 april levert de Commissie Historische Apparatuur een Radar hut op aan het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam 
199318 maart wordt personeelsinkrimping met 140 medewerkers aangekondigd in de aangrijpende wijzigingen waarin ook wordt aangekondigd dat er afzonderlijke BV’s voor Land, Marine en Traffic Accounting. 8 april: Melding van collectief ontslag voor ca 60 medewerkers gemeld aan Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening. 
199318 november: Hr. Gerlach neemt om persoonlijke redenen ontslag 
1993Eind 1993 Pensionering van J.W. Mantel 
19946 Januari C. de Muynck wordt general manager van RH Marine BV 
199410 Januari Raad van Bestuur RH BV G Seutin (voorzitter) C. de Muynck en J. Debulpaep 
199431 januari. Hr. van Overbeek wordt directeur RH Electronics BV 
199411 februari: RHE BV richt nieuw bedrijf op genaamd “Service Provider One” in samenwerking met Duitse groep Debitel. RHE participeert met 40% activiteiten nieuwe onderneming: dienstverlening aan gebruikers van mobile communicatienetwerken en per 1 juni GSM diensten aan consumenten. 
1994RvC – evolutie van personeelsbestand en van het sociaal plan. Aantal – 1/1/93 – 665 Per 31/12/93: 572 (65 in kader van sociaal plan, 32 spontaan, 4 vervroegd (3 expatriates, 1 manager) Plannen 1994 66 personeelsleden in kader Sociaal Plan. 15 personen gingen over naar “Service Provider One” 
19948 maart   Hr Morssink wordt directeur RH Marine BV 
19946 september Chris De Muynck verlaat de SRH-groep 
19941 november – P. Bodson wordt General Manager SBU Marine als vervanger van C De Muynck 
19943 November 1994 wordt de Stichting Historisch Materiaal opgericht met Henk Aardse als voorzitter, Henk Middelkoop als secretaris. Huib Houthuijs, Henk Kamp, Wim van Eeuwen en Jan Schenk, Piet de Man, zijn de vrijwilligers van het eerste uur. 
19941 september: Nico van der Maat en Willem Haverink (PI YM) komen om het leven bij een bedrijfsongeluk (brand in de boegschroefkamer) op de scheepswerf YVC IJsselwerf in Capelle a/d IJssel, 
1995Jaarcijfers 1994 SRH-groep geven een verlies te zien van f 10M 
199516 februari – Axel de Boer wordt interim manager Binnenvaart Groep Rotterdam 
1995Mei: Radio Holland Marine behaalt zijn eerste ISO902 kwaliteitsmanagement systeem certificatie. Een langdurige relatie zal ontstaan met LRQA mbt tot certificering van managementsystemen 
199513 oktober HAL trust stapt uit Sait-Radio Holland. Het verkoop 32,2% aandeel aan Cobepas die een belang krijgt van 64,34% 
19962 Januari Tijdschrift Elan Januari 1996  Quote “Veroorzaak chaos dan heb je oplossingen zo voorhanden. Van Overbeek trof bij RHE de “dynamiek van een bejaardentehuis” Hij draaide de duimschroeven aan, creerde chaos, versterkte het managementteam met jonge honden en …. Zette het bedrijf weer op de goede golflengte” Unquote 
19961 maart – C. Sap wordt management assistant 
199621 oktober – 3 dochters- RH Marine BV, RH Electronics BV en RH Communications BV worden gefuseerd en komen als divisies onder Radio Holland BV Boven RH BV wordt SRH Nederland BV opgericht. Raad van Bestuur G. Seutin, J. Debulpaep en D. Liebaers 
199625 oktober Dhr. R. Morssink vertrekt om persoonlijke redenen (zie oprichting Mascom 1-12-1996)Organisatie mededeling 21-10-96
199629 november – De heer W. van Overbeek wordt Voorzitter van Raad van Bestuur van RH BV en General Manager RH Marine BV. Overige leden van Raad van Bestuur zijn: P. Bodson, E. Ceuppens en R. Landrie +  een bestuurder uit SRH Nederland BV 
1996Op 1 december is Mascom Marine Electronics BV opgericht met vennoten T.de Haan-Bos (vrouw van R. de Haan), B. Urselman, M. van Atten en P. van Herk & Beheer en Beleggingsmij Stelle Overzande (R .Morssink). Was voormalig RHM Management. B.Urselman nog in RH dienst is toegang tot bedrijf ontzegt. 
1997RH Marine Divisie wordt verdeeld in Regio Rotterdam – K .v.d. Zouwen Regio IJmond – G .Borst Regio Delfzijl – H. Aardse Regio Vlissingen – J.Schenk/L.ten Napel           
1997RHE service centre Rotterdam verhuist van Eekhoutstraat 7 naar Sluisjesdijk 95 
1997Augustus: Structuur: Sait-RadioHolland NV Brussel, SRH Nederland BV Amsterdam met daaronder RHBV en de buitenlandse dochters en branches. RHBV met divisies RHM en RHE.  en daaronder Sailtron Venteville en RH AV System. RHCommunications gaat op in Marine. Directie SRH Nederland BV J Debulpaep (VZ, P. Bodson, E Ceuppens, R.Landrie, W.v.Overbeek (allen directeur) RvC SRH Nederland BV- H. VanderEycken (Vz), M Busker, M Allé, K. Damen, D. Liebaers, A. Mulder, G. Seutin, T. Stoltz Directie RH BV W van Overbeek (vz), P. Bodson, E Ceuppens, R.Landrie +SRH Nederland BV 
1997 Resultaat Sait-RH krijgt  zware klap in eerste jaarhelft meldt de Belgische pers bij halvering van de halfjaar winst 
1997Joost de Jong wordt aangesteld als General manager RH Electronics 
1997Resultaat van de SRH groep 336,2 M BEF is 10% hoger dan 1996. Vnl. gerealiseerd door goede prestaties van EuroCom Industries, RH USA, debitel Nederland, de divisie Communications en de divisie Electronics van RH BV wegens afsluiting Comboproject. Maritieme activiteiten in het Verre Oosten en Nederland bleven onder druk en in het bijzonder in Hongkong en Singapore hebben de in 1996 ingezette herstructureringsmaatregelen de verwachtingen niet ingelost 
1997Radio Holland Shanghai office geopend. 
19971 oktober Radio Holland Electronics verhuisd naar Almere 
1998Juni J. de Jong wordt vervangen door interim manager J. van Duffelen 
199816 maart. Bij de divisie RH Marine treedt W. van Overbeek af en wordt opgevolgd door D.A. Slager 
1998December: Divisie RH Marine komt onder de Euromarine GmbH Hamburg door samengaan van alle maritieme vestigingen van SRH Groep (muv Caribbean), ECI, Sailor, Skanti Denemarken en de SAM (STN Atlas Marine) groep in Duitsland. 
1999Divisie RH Electronics en RH Caribbean blijven onder SRH Group in Brussel. Radio Holland de Venezuela wordt afgestoten en wordt Radio Marina de Venezuela SA 
1999RH Electronics gaat verder onder de juridische naam Radio Holland BV. Per 1-6-99 wordt M.A.Bauer interim general manager en wordt per 1-10 opgevolgd door directeur Th.L. Merkus 
2000De verkoop activiteiten van RHVT van Satellite TV hardware werd overgenomen door Radio Holland Marine met een eigen AV-afdeling en de video cassette service werd voortgezet door een nieuwe onderneming Radio Holland Content@Sea te Leimuiden. 
2001Juni – Directeur Slager organiseert na jaren weer een bijeenkomst van alle managers van het wereldwijde netwerk. (ISSM2001) 
20017 december de naam Radio Holland verdwijnt. binnen de SAIT-Stento Group.  Het bedrijf gaat verder als Zenitel Netherlands BV 
200131 december – Sluiting van RH Terneuzen 
2002September first edition of Radio Holland World Wide News; a personnel bulletin for all RH employees. Announcing new house style, uniform  image of local websites and a www.radiohollandgroup.com internetsite 
200220March Mr Hoh Ah Toon wordt een RH veteraan met 40 jaar van service in Singapore 
2002Juni 14th  : De afronding van de management buyout van de Radio Holland Group van EuroMarine  GmbH. Traffic accounting blijft onder Euromarine en deze activiteiten van RH, SAIT en Debeg verhuizen naar Brussel, Worden later verkocht aan TeleNor en vervolgens verder onder naam Marlink 
2002Oktober 10 -Paul Smulders and Christiaan Sap worden benoemd als GM’s of Radio Holland Marine BV in Nederland. 
2002EuroMarine Belgium  verhuist naar de Noordersingel en verandert de naam in Radio Holland Belgium NV 
20021 Sep RHGroup start opnieuw met airtime activiteiten met Radio Holland Connect. Een initiatief van RH Nederland (P. Smulders) 
200222August Skanti Radio A/S viert haar 30th verjaardag 
20021 Sep RHGroup lanceert nieuwe airtime activiteit als Radio Holland Connect 
2002April – De Slager neemt plaats in de board of directors of CIRM. 
2002Juni 14th  Afronding van de management buyout van de Radio Holland Group vanuit EuroMarine GmbH. Traffic accounting blijft onder Euromarine en deze activiteiten van RH, SAIT en Debeg verhuizen naar Brussel, Deze activiteiten worden later verkocht aan TeleNor 
2002RH Canada’s Halifax service station wordt geopend 
2002Zomer– Radio Holland Marine tekent contract als distributeur voor Imtech marine & Offshore Unimacs geïntegreerde bruggen. 
2002November – RH China opent 3rd service station in Guangzhou 
2003Wouter Bon (RHUSA) oppert de naam “RHG World News”  voor het wereldwijde personeelsblad en wint een speciale prijs. 
2003Rudi Joustra  treedt terug als General Manager RH Middle East en wordt GM Radio Holland Connect. Mr Alan Bodman neemt de leiding over in Sharjah 
2003Jan 7th – Mr Vincent Hoo verlaat RH Spore. Mr Walter v.d. Wouden wordt aangesteld als plaatsvervangend GM 
2003Raad van Commissarissen van Radio Holland Group zijn Mr B(Ben) Vree (Smit International), E.L.(Eddy) de Vries (De Vries en Schiphorst Management Consultants en drs. A.A.M. (Ad) Verdonk  (Ad Verdonk Management BV) 
2003RHG ondersteunt Unicef als een stimulans voor deelname van klanten aan een wereldwijd tevredenheidsonderzoek 
2003Juni – Radio Holland Curaçao wordt heropend, is het 48st  service station in het RHG netwerkRWN4
2003April 7 : RHG hoofdkantoor verhuisd naar Westerlaan 1 te Rotterdam 
2003April 1 – Rob Post aangesteld als Chief Operational Officer van de Radio Holland Group 
2003April 15th –  Danny Tan aangesteld als  GM of RH Singapore 
2003Christiaan Sap wordt aangesteld als  president of RH USA 
2003May 20 – ISSM meeting in Schiedam. Strategic Business Plan 2003-2006 Besluit om een International Service Support Centre op te zetten € 2000 donatie aan Unicef voor een water project in Zambia De start van een  Radio Holland intranet system voor o.a. een wereldwijd kwaliteitssysteem volgens ISO9001 standaard. 
2003June 1st  Radio Holland Marine ondergaat naamsverandering naar Radio Holland Netherlands BV 
2003A RHG brochure  “serving the world’s waters” werd geïntroduceerdRWN5
2003Augustus 1st – Opening van het RH Curaçao kantoor met Appie Hijstek als General Manager 
2003Wereldwijde introductie van een eigen IT netwerk met een wereldwijd register die een platform creëert voor een wereldwijde email applicatie. Besluit om te starten met een wereldwijde ISO9001 certificatie in samenwerking met LRQA. Doelstelling per 1 juli 2004. Henk Middelkoop wordt aangesteld als global QA Manager. Introductie van een nieuw ERP (Enterprise Resource Planning) system (Axapta). RH Belgium gaat als eerste hiermee aan de slag 
2003September : RH Hong Kong behaald ISO9002 Quality System certificatie 
200310 oktober: Sailtron viert zijn 30ste verjaardag 
2004Januari: Skanti Radio AS verandert naam in Radio Holland Norway AS 
200426 Februari. Opening van Radio Holland Malaysia Bhd Sdn in Pasir Gudang 
2004April 14th – 40 jarige verjaardag van de Furuno –Radio Holland’s zakelijke relatie. 
200415 mei: 2e R/O reünie in de Cruise Terminal te Rotterdam. Deelnemers: 750 personen. Geopend door burgemeester Ivo Opstelten met het aanbieden van het radiostation op de ms Elbe. 
2004Jack Haynie aangesteld als General Manager RH Middle East als opvolger van Alan Bodman 
20042 Juni Sema Electronicas verandert naam in Radio Holland Portugal S.A. 
20042 juli: De Radio Holland Group behaalt het wereldwijde ISO9001 certificaat en 2 jaar later zijn alle vestigingen geaudit. Voortaan zullen nieuwe vestingen direct onder het certificaat vallen en controle audits worden opgenomen in een 3 jarige planning. LRQA support van lead auditors Harry van den Bliek en later Richard Heijnen is vermeldingswaardig mede omdat Radio Holland Group het eerste bedrijf  was die een wereldwijde erkenning nastreefde. 
200428 Sept.: RHG verhoogt aandeel tot 80% in S+L Marine Service GmbH en wijzigt de naam in Radio Holland Germany GmbH 
2004Ghangzhou office verhuist naar nieuwe locatie. Evenals RH IJmuiden 
2005RHG sluit onderhoudscontracten (full maintenace) met P&O  Nedlloyd en Beluga 
20058 Mei: Radio Holland presenteert op het IMO Hoofdkantoor in London het product Ship@Sight als een tracking system voor de implementatie van de Ship Security Alert uitrustingseis voor schepen. 
2005RHG organiseert de ISSM 2005 (International Sales & Service Managers Meeting) 
2005RHNL introduceert de geïntegreerde brug “UniMACS Blueline”van Imtech Marine & Offshore 
200531Dec RH Mexico wordt gesloten. 
2005RHG en Eutelsat tekenen een overeenkomst voor de start van Maritieme VSAT. 
2005RHG sluit een wereldwijd distributie overeenkomst met Orlaco, een bedrijf dat gespecialiseerd is in camera’s 
200531Dec Jack Haynie aangesteld als President RH USA. Alex Fernandes aangesteld als GM RH Middle East . 
2005Radio Holland IJmond verlaat de Trawlerkade en verhuid naar de Strandweg 
2005Maritime Academie in Ijmuiden ontwikkelt een E-learning programma voor radio surveyors in samenwerking met RHNL 
2005Totaal aantal medewerkers van  RHG: 751 
2005Radio Zeeland produceert en RHG levert de 10.000ste gyrounit voor bochtaanwijzers in de binnevaart. 
2005November: Wereldwijde erkenning door Germanischer Lloyd voor radio surveys voor alle Radio Holland Group service stations. 
20061 Jan: Erik Swens aangesteld als Regional Manager Europe 
2006DNV, ClassNK en  LR wereldwijde erkenning voor radio & VDR survey activiteiten voor alle  RHG service stations 
2006RHG organiseert voor de 2e keer een wereldwijd klanttevredenheidsonderzoek. 
20068 Augustus: RH Trinidad & Tobago gaat van start 
2006Regionale organisatie structuur wordt geïmplementeerd: Americas (Jack Haynie), Asia (Danny Tan), Rest of Europe (Erik Swens), RH Netherlands (Paul Smulders) en  RH Belgium (Mike Bauwens)Egypte, Zuid Afrika blijven onder Dé Slager 
20061 Februari – RHG Start met een Global Training center in Rotterdam voor vacatures in het wereldwijde netwerk.. Succes  was 50% na het eerste jaar . Na 5 jaar heft een trainee zich ontwikkeld tot een volwaardig service technicus binnen de Radio Holland Group. 
20069 May: Radio Holland Group met alles erop en eraan wordt gekocht door Imtech NV Gouda. Buy-out periode van de CEO is 3 jaar. 
2006De Global Central DataBase (CDB) wordt gelanceerd en na 6 maanden gebruikt door alle service locaties om de service activiteiten in vast te leggen. Het zal een gouden greep blijken te zijn in de toekomst. 
2006  De organisatie en procedures van radio survey activiteiten worden wereldwijd gestandaardiseerd voor het Kwaliteitsmanagement system via het Intranet. Classificatie maatschappijen belonen RHG met een wereldwijde erkenning en eisen gedocumenteerd bewijs van de interne training hiervoor. RHG ontwikkelt en introduceert een E-learning program tezamen met de Maritieme Academie in IJmuiden. Alle wereldwijde Radio Holland radiosurveyors slaagden voor de verplichte E-learning test voor het einde van 2006. Initiator, bedenker en uitvoerder was Radio Holland Netherlands (Henk Middelkoop) 
200612 april – RH Netherlands herintroduceert na een afwezigheid van 2 jaar  het blad  Technomail voor uitwisseling van service tips voor de technici wereldwijd 
2006Juni: Tom Redeker wordt General Manager Radio Holland South Africa en gaat kantoor houden in Kaapstad 
200610 oktober: eerste paal geslagen voor nieuwe magazijn RHNL aan de Eekhoutstraat 
2007Stichting Historisch Materiaal RH schenkt het nieuwe kantoor van de HAL in Rotterdam een exemplaar van de eerste Ocean Post (23 ajnuari 1923) 
2007Radio Holland is 90 jaar en krijgt bezoek van burgemeester Opstelten van Rotterdam. 
2007RHG organiseert de ISSM 2007 (International Sales & Service Managers Meeting) 
2007RH Connect lanceert een eigen VSAT product genaamd “Connector by Radio Holland”  welke zowel de installatie als de air time dekt. VSAT toepassing opschepen behelst een satelliet communicatie system met een eigen kanalen bedoeld voor digitale communicatie (spraak, data, email, internet) tussen schepen en de wal. 
2007RHG standaardiseert de installatie tarieven voor VDR installaties wereldwijd. VDR staat voor Voyage Data Recorders of te wel zwarte dozen die de belangrijkste gegevens van het schip opslaan ten behoeve van onderzoek bij ongelukken. Deze werden tussen 2002 en 2008 verplicht aan boord van schepen. 
2007RHNL Delfzijl boekt opdrachten voor na/com apparatuur op 26 nieuwbouwschepen 
2007Radio Holland NLwordt partner bij de nieuwe superjacht scheepswerf ICON 
2007RH NL sluit een wereldwijd onderhoudscontract af met Smit (oa. Nederland, België, Zuid Afrika, Trinidad, Panama) 
2007RH Canada krijgt de opdracht om BC Ferries met Rutter VDR uit te rusten. RH Portugal installeert de eerste Danelec VDR 
2007Rob Verkuil vervangt Floris Slikker als General Manager van RH Conect. 
20075 Okt. RH Singapore viert haar 50ste verjaardag. Radio Holland Norway haar 35ste verjaardag herdenkt. 
2008RHG introduceert Managed Service Agreements op een wereldwijde schaal. Dit zijn onderhoudscontracten voornavigatie- en communicatie apparatuur voor een vast bedrag per schip. 
 RHG bouwde voort op de CDB en verbeterde dit naar een Global Service Systeem. Wereldwijd werden trainingen verzorgt om een geode implementatie te bewerkstelligen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan betrouwbare data. Sleutelfiguren waren Dennis Mol Nico van Leeuwen, Camiel de Jongh, Wim Nieuwveld, Paul van Tongeren en Petra Beers in deze periode 
2008RHG neemt het Zuid Afrikaanse Pertec (pty) Ltd. over. Hierdoor verkrijgt men de vertegenwoordiging van o.a.. Furuno, Sailor, Thrane & Thrane, Raytheon en Anschutz. 
2008RHG ontvangt de wereldwijde erkenning van Classificatie Bureau ABS voor haar survey activiteiten voor Radio en VDR’s 
20081 Jan RHNL sluit een  MSA contract met de  AP Moller Maersk Group. Het betreft hier een eerste start met 57 schepen. 
20086 Okt Imtech NV creëert de Imtech Marine Group waarin naast de Radio Holland werkmaatschappijen ook de Imtech Marine & Offshore (ex Rietschoten & Houwens) bedrijven in Nederland, Frankrijk en Engeland, Imtech Marine Germany en Schiffbau Dockbau worden opgenomen 
2008Radio Holland Canada opent 2 nieuwe service stations. Eentje in St Catharines/Ontario en de andere in Longueuil/Quebec ter ondersteuning van de Great Lakes Shipping companies. 
2008Radio Holland Norway opent een nieuw kantoor in Bergen 
2008Herdenking van voormalig directeur RH director W.G. Kuyk werd verzorgd door Radio Holland Netherlands en de Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland. Nabestaanden worden ontvangen door Radio Holland en een documentaire over zijn tijd in Ned. Indië wordt getoond 
2008Radio Holland Hong Kong viert zijn 25ste verjaardag. Hierin zit de periode van1949 t/m 1967 niet inbegrepen. 
2008Mei: RH Panama opent kantoor 
20084-8 Harry Siertsema overleden als Managing Director van Imtech Marine Group 
2009Eric v.d. Adel wordt aangesteld als Managing Director van de Imtech Marine Group waaronder de Radio Holland bedrijven ressorteren. 
2009RHSA & RHME vieren hun 25 jarig bestaan 
2009Radio Holland en Radio Zeeland introduceren de Falcon-line in de binnenvaart 
2009RH Connect verandert zijn strategie in het verkopen van “ connectivity solutions” 
2009RHNL voert meer dan 1000 LRIT tests uit in samenwerking met Polestar UK. LRIT staat voor Long Range Identification & Tracking een IMO verplichting voor de internationale scheepvaart dat hoofdzakelijk via Inmarsat C en D+ terminals geschiedt en om de 6 uur de scheepspositie doorgeeft aan de aangewezen autoriteiten aan de wal. 
2009Met de pensionering van Johan Verhoef sluit RH Urk zijn deuren. 
2009Spliethoff gunt RHNL de opdracht voor VSAT op haar vloot. 
2010RH Portugal viert zijn 80tste  verjaardag 
2010Juni – Radio Holland viert 150 jaar Imtech 
2010Januari – RH China veerhuisd naar een nieuwe lokatie 
2010Imtech Ceo van Brugge maakt reis naar RH vestigingen in het Verre Oosten 
2010November – Het management team van RHGroup wordt en ontbonden en wordt opgenomen in de Imtech Marine. 
2011De personeelsbladen Informail en InforMailPlus (gepensioneerden) in Nederland en RHG World News worden gestopt en vervangen door IMMens en IMPact met nieuws uit de Imtech Marine Group waarin de Radio Holland vestigingen zijn opgegaan. 
20111 januari. Sailtron BV stopt met haar activiteiten, nadat Garmin de distributie van haar producten in Nederland zelf gaat verzorgen en een plan voor doorstarten niet haalbaar blijkt. Was 80% van Sailtron ’s activiteiten. RH Netherlands continueert de overblijvende maritieme activiteiten van Sailtron. 
2011Er wordt een start gemaakt met de wereldwijde certificatie van de Imtech Marine bedrijven (dus Radio Holland locaties) volgens de OHSAS18001 (Veiligheid Beheersysteem) en ISO 14001 (milieu beheerssysteem) ook weer in samenwerking met LRQA. Intranet applicatie wordt hiervoor aangepast om risico inventarisaties van locaties, processen en werkomstandigheden in kaart te brengen. (Belangrijke trekkers van dit project waren Rich Beattie, Sjoerd van Driel, Mimoun El Yattioui, Henk Middelkoop en Michael Zwart + de lokaal aangestelde QHSE mensen. Tevens werd in opdracht van Imtech NV een systeem opgezet om de “carbon footprint” van de werkmaatschappijen vast te stellen en jaarlijks te rapporteren, 
2011Radio Holland Group organiseert de CIRM Summer meeting in het Kurhaus te Scheveningen met Dé Slager als voorzitter 
2012Het Radio Holland pensioenfonds wordt beëindigd, Alle actieve deelnemers gaan naar het PMT. Alle gepensioneerden gaan naar een uitkering vaste (niet geïndexeerd) regeling met Delta Lloyd. 
2012Januari  – Imtech Marine B.V. lanceert zijn nieuwe wereldwijde strategie welke het einde betekent van het tijdperk van de Radio Holland Group.  
2012Maart: Sytze Voulon wordt aangesteld als Directeur van Imtech Marine & Offshore. April: Paul Smulders verlaat Radio Holland 
2012Alle RH werkmaatschappijen in het wereldwijde service netwerk gaan hun naam veranderen van Radio Holland xx (landnaam) naar Imtech Marine xx (landnaam). Radio Holland Middle East en Radio Holland Egypt veranderen niet van naam vanwege lokale omstandigheden. 
2012September 13. Radio Holland Netherlands BV houdt op te bestaan en gaat samen met Imtech Marine & Offshore op in het nieuwe Imtech Marine Netherlands B.V. 
2013November: Europort 2013 herintroduceert Imtech Marine de naam Radio Holland als brand name voor haar service activiteiten. 
2014Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland neemt het initiatief om een boek te schrijven over 100 jaar Radio Holland en dat te laten verschijnen op 6 december 2016. Historicus Anton Kos wordt de auteur. Subsidie werving verloopt moeizaam in 2014. Eind 2014 staat Imtech Marine garant voor de realisatie van het boek. 
2015Augustus: Imtech NV gaat failliet en de Maritieme divisie wordt overgenomen door Parcom en Pon Holding 
2015November: Europort 2015 Nieuwe namen worden geïntroduceerd. De overkoepelende holding wordt RH Marine Group. De Radio Holland activiteiten gaan door onder de naam Radio Holland en de Imtech Marine & Offshore gaan door onder de naam RH Marine met René ten Brinke als CEO. 
20161 juni: Paul Smulders wordt aangetrokken als CEO van Radio Holland 
20163 juni: Voormalig Imtech Marine dochter Radio Holland heeft 51 keer de Amerikaanse sanctiewetgeving geschonden door aan bedrijven uit Iran te leveren. Radio Holland werd berispt door het Amerikaanse Bureau for Industry and Security. De douane heeft de zaak ook onderzocht maar geconstateerd dat er geen Europese en Nederlandse regels zijn geschonden.Finan. Dagblad. 6-6-2016
20161 oktober: De Radio Holland Group BV wordt geherintroduceerd als orgaan boven het wereldwijde netwerk. Radio Holland Netherlands wordt weer opgericht met als General Manager Jan Arie Sepers. 
20166 Dec. Het boek “Een eeuw Radio Holland 1916-2016” verschijnt en het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan burgemeester A. Aboutaleb aan boord van de s.s. Rotterdam. 
2016-2020Hr. E. van der Noordaa wordt nieuwe manager director Radio Holland
2020Hr. K.J. Mes wordt aangesteld als nieuwe manager director.
2021Januari: Hr. K.J. Mes wordt opgevolgd door dhr. M. Tromp
2020-2022Maart: Pon Holdings de resterende 50% aandelen Radio Holland overgenomen van  Parcom, en is Radio Holland 100% dochter van Pon. 
2022Mei: Hr. M. Tromp wordt wederom opgevolgd door dhr J.K. Mes

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven