De Radio Officier was in eerste instantie aan boord voor de beveiliging van mensenlevens op zee, wat internationaal was vastgelegd.
Het was zijn taak om gedurende zijn wachten uit te luisteren naar nood-, spoed- en veiligheidsberichten.
Hij ontving en verzond de telegrammen betreffende vaarorders, lading en reisroutes en assisteert hiermee de kapitein, om het schip zo economisch
mogelijk te laten varen.
Hij bekleedde een belangrijke en onmisbare functie aan boord, want hij was de schakel in de radioverbindingen met de vaste wal en andere schepen.

Zijn opleiding was erop gericht hem volledig vertrouwd te maken met de theoretische en praktische kennis van zenders, ontvangers, radars, echoloden, radiopeiltoestellen en andere elektronische navigatie apparatuur.
Dit betekent dat hij op zijn terrein een expert moest zijn en niet alleen een Radio Officier die het morse alfabet beheerst.

Verlof regeling

Behalve het minimum van 25 werkdagen periodiek verlof per jaar, werd hem tijdens de reis voor elke zaterdag en zondag buiten Nederland doorgebracht een werkdag verlof toegekend, zodat per jaar ruim vier maanden verlof werd verkregen.
Gedurende dit verlof ontving hij zijn gage terwijl bovendien voedingsgeld werd uitbetaald.

Dienst aan boord

De normale arbeidsduur aan boord bedroeg 8 uur per dag, met uitzondering van de zaterdagen en zondagen in buitenlandse havens, wanneer als regel slechts weinig werkzaamheden behoeften te worden verricht.
Tijdens het binnenliggen in buitenlandse havens moest de Radio Officier zich bezighouden met onder andere onderhoudswerkzaamheden aan de hem toevertrouwde apparatuur alsmede met het verrichten van administratie en de ontvangst van nieuwsberichten en telegrammen.

Door zijn dienstverband met Radio Holland was de Radio Officier niet aan een bepaalde scheepvaartmaatschappij gebonden, maar kwam hij steeds weer op andere lijnen te varen, waardoor hij in staat was vele landen en steden met uiteenlopende bezienswaardigheden te bezoeken.
Naast de aantrekkelijkheid van het beroep Radio Officier was deze wisseling van rederijen en te bevaren routes een niet te verwaarlozen factor.

Alvorens te kunnen aanmonsteren als Radio Officier ter Koopvaardij moest men in het bezit zijn van het Algemeen Certificaat van Bekwaamheid als
Radio Officier en de Nederlandse nationaliteit hebben.

De opleiding voor het Algemeen Certificaat kon gevolgd worden op de Radio Holland school te Amsterdam  alsmede op de Hogere Zeevaartscholen te Amsterdam, Rotterdam of Vlissingen.
Het te betalen schoolgeld aan de genoemde zeevaartscholen varieerde volgens rijksregeling en was afhankelijk van inkomen ouders.
Het schoolgeld voor de Radio Holland school bedroeg f 300 per jaar.

Tijdens de opleiding voor het Certificaat werd in elk geval uitstel gegeven van opkomst in werkelijke dienst bij de land-, lucht- of zeemacht.
Zij die het beroep Radio Officier hadden gekozen bij de Nederlandse koopvaardij, werden als regel vrijgesteld  van militaire dienst.
Na het behalen van het Certificaat volgden alle Radio Officieren die bij Radio Holland in dienst traden, nog een cursus praktische scholing van drie maanden.
Gedurende deze “praktijkkursus” ontving de aspirant Radio Officier van Radio Holland een toelage alsmede een tegemoetkoming voor kost en inwoning. Vervolgens vond de aanstelling plaats als Radio Officier.


Normale werkzaamheden Radio Officier

Een achturige luisterwacht op de internationale noodfrequenties, 500 KHz.
Het nemen van nood- spoed- en veiligheidsberichten.
Het nemen van de verkeerslijsten van Scheveningen Radio en van stations in het land van bestemming,
of van stations waar verkeer van te verwachten is.
Het nemen van weerberichten van verschillende kuststations.
Het nemen en uitwerken van persberichten van Radio Holland/ANP via Scheveningen Radio de zogenaamde PDRH’s.
Het maken van weerkaarten (nemen en tekenen), of het ontvangen van weerkaarten via facsimile apparatuur.
Dagelijks de positie van het schip doorgeven aan Scheveningen Radio.
Een tijdsein nemen voor het bepalen van de variatie van de chronometer(s), welke gebruikt worden voor de navigatie.
Dagelijks een radiopeiling nemen (indien onder de kust wordt gevaren).
Het verzenden en/of ontvangen van telegrammen van kapitein, bemanning of passagiers, ook wat betreft telefoongesprekken via korte golf telefonie.
Het bijhouden van het radiodagboek, waarin alles wat er zich tijdens de wacht afspeelt, moet worden vermeld.
Het bijhouden van de administratie.
Bij het van wacht gaan testen van het Automatisch Alarm Toestel (A.A.T.) op de goede werking en dit apparaat daarna activeren.

Andere werkzaamheden buiten de wacht om

Onderhoud en eventueel reparatie van de radio- en navigatie apparatuur, antennes en dergelijke.
Het onderhoud van de accu’s als onderdeel van de noodinstallatie.
Het wekelijks opmeten van de zuurdichtheid en klemspanning van genoemde accu’s en het invullen van het accurapport
Het testen van de draagbare sloepzender

Buiten de normale werkzaamheden om, had de Radio Officier aan boord voldoende vrije tijd om zich aan zijn liefhebberijen te wijden of om te studeren.
Teneinde zijn vakkennis op peil te houden of te vergroten door zelfstudie waren er verschillende mogelijkheden, zoals het volgen van schriftelijke cursussen.
Aanvullende diploma’s waren van belang, omdat vakante walposities bij Radio Holland bij voorkeur worden bezet door Radio Officieren.
In het algemeen zouden aanstellingen in walfuncties plaatsvinden als de Radio Officier 27 jaar of ouder is.

Indien je besloten had dit beroep te kiezen, dan diende te worden nagegaan of je hiervoor geschikt was.
De eisen van de vooropleiding zijn reeds genoemd.
Blijft over de leeftijd en lichamelijke geschiktheid.
De leeftijd voor toelating op de opleidingsschool lag bij voorkeur tussen de 16 en 21 jaar.
Het was vanzelfsprekend dat een Radio Officier een goede gezondheid moest hebben en een goed gehoor was een eerste vereiste.
Het gezichtsvermogen kwam op de tweede plaats, maar je mocht niet kleurenblind zijn.
Een bril was in het algemeen toegestaan tot een bepaalde sterkte.

Alvorens te worden toegelaten tot de opleidingsscholen, diende een lichamelijke keuring volgens de wet te geschieden door de bedrijfsarts
van Radio Holland B.V., dit in verband met de latere sollicitatie.
Men moest met hem telefonisch een afspraak  maken.
De keuringskosten waren voor rekening van gegadigde en dienden contant te worden voldaan bij de keuring.

 Einde telegrafie op schepen.

“but now the time has come,
ours is not the reason why,
the satellites are calling,
our morse transmissions die.”

The broadcast ended with,

“Marconi, if you can hear us, we salute you”

Deze uitzending  was heel emotioneel, op dat moment kreeg je door dat na een eeuw radio telegrafie, het afgelopen was met radio telegrafie
aan boord van koopvaardijschepen.
Zeker na de hervormingen en aanpassingen van de radio regulations, die na het zinken van de Titanic in 1912 werden aangepast
en het voortschrijden van de technische middelen (radio techniek), werkte het systeem van nood- spoed- en veiligheidsverkeer met gebruikmaking van radiotelegrafie naar behoren.

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven