JaarOmschrijvingBron:
1914* Aug.: uitbreken W.O. 1. Dit heeft als gevolg dat de Britse regering het gebruik van draadloze telegrafie aan boord van vreemde schepen in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk verbiedt. Bij nadering van een reder of haven moet de antenne gestreken worden. Iedere telegramwisseling wordt onderworpen aan de Britse censuur.  Aan Nederlandse zijde loopt door dit alles de verzorging van personeel en onderhoud langzamerhand vast. De Nederlandse reders zien het belang in van een Radio-Officier aan boord. Men huurde reeds Nederlandse R.O’s van SAIT. Bij oprichting van een Nederlands bedrijf wenste men de SAIT vestigingen Amsterdam, Rotterdam en Batavia over te nemen. Natuurlijk met inbegrip van de medewerkers, magazijnen, patenten en licentierechten. De besprekingen eindigen op: 
19166 december 1916 werd de Nederlandse Telegraafmaatschappij “Radio-Holland” opgericht. Oprichtingsvergadering werd gehouden in het Scheepvaartgebouw te Amsterdam te 3.20 uur nm. Uitgifte 200 aandelen Aandeelhouders: Stoomvaart My NederlandNed. Amerikaansche Stoomv. MyStoomv. My Rotterdamsche LloydStoomv. My RotterdamStoomv. My TritonKon. Paketvaart MaatschappyKon. Hollandsche LloydKon. West Indische MaildienstKon. Nederlandsche Stoomboot MyJava China Japan LynVan Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomv. MyBataafsche Petroleum My.Vrachtvaart My. BothniaStoomv. My. OostzeeStoomboot My HilligersbergPhs van OmmerenScheepvaart en Steenkolen My.Solleveld, van der Meer & T.H. van Hattum’s Stoomv. MyMaatschappy ZeevaartJos de PoorterF. van HasseltW.R. EsserM.P. Voute Jr.L.H.F. Wackers.   Directeur L.H.F. Wackers Commissarissen: (president-comm) J.B.A. Jonckheer – Directeur Stoomvaart Maatschappij “Nederland Prof. C.L. van der Bilt – Hoogleraar aan de Technische Hoogeschool H. Colijn – directeur der Bataafsche Petroleum Maatschappij A.J.M. Goudriaan – directeur N.V. van Nievelt Goudriaan & Go’s Stoomvaart Mij P.J. Roosegaarde Bisschop – administrateur der Java China-Japan Lijn J.R. Wierdsma – Directeur der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Mij. J. Wilmink – Directeur van den Koninklijken Hollandschen Lloyd D. Hudig L. Jzn. – Directeur der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij en van de Koninklyken West-Indischen MaildienstBalans + V&W 1918
1916Tevens is er een Telegrammendienst voor verrekening van gemaakte kosten aan boord.. Gewerkt wordt vanuit De Ruyterkade 13 in het pand van Geveke & Co. 
1916De werkzaamheden van de maatschappij namen feitelijk een aanvang op 5 november 1916 toen in een voor-vergadering van de hoofdbelanghebbenden tot de oprichting der maatschappy besloten werd. quote Onze eerste zorg was gericht op het doen aanmaken in ons land van draadlooze scheepsinstallaties, daar de omstandigheden toen reeds van dien aard waren, dat aanvoer van draadloos materieel uit het buitenland niet meer mogelijk was. Wij zijn in onze pogingen zeer goed geslaagd. Bij verschillende fabrieken plaatsten wij orders voor de hoofdonderdelen en daarnaast lieten wij andere deelen der installaties door speciale personen naar onze aanwijzingen vervaardigen. Op het ogenblik hebben wij ruim 2 dozijn installaties zoo goed als geheel ter beschikking, een aantal, dat voldoende kan worden geacht, om in de behoeften der Nederlandsche scheepvaart te voorzien, totdat de nieuw opgerichte Nederlandsche Seintoestellen Fabriek aan de verdere aanvragen zal kunnen voldoen Unquote 
1917  s.s. Mirach, Sirrah  van Van Nievelt, Goudriaan &Co’s Stoomvaart My en s.s. Johanna van de My Stoomschip “Johanna” waren de eerste 3 schepen die uitgerust werden. De apparatuur werd nagenoeg geheel in Nederland vervaardigd. 5 tot 7 fabrikanten waren hierbij betrokken De installatie van het s.s. Arundo van de Maatschappy Zeevaart werd in exploitatie gegeven. De eerste aanwerving van telegrafisten leverde weinig problemen op. Reeds voor het einde van het jaar 1916 waren er voldoende in dienst. Voor de latere aanvulling van dit personeel maakten wy met een onderwysinrichting, welke zich speciaal op de opleiding van radiotelegrafisten toelegt, een op korten termyn opzegbare overeenkomst, welke ons voldoende waarborgen verzekerde, dat deze opleiding geheel volgens de door ons gestelde eischen zou geschieden. De heer Turnbull van Marconi Wireless Telegraph Comp. zoekt toenadering met NTM RH tav het oprichten van een fabriek in Holland. Er werd dadelijk op gewezen dat een dergelijke fabriek in alle gevallen zuiver hollandsch moest zijn. Dit stemde de heer Turnbull toe. Verder deelde hy mee, dat de SAIT bereid was over de overgave van haar geheele bedrijf in Holland in onderhandeling te treden De onderhandelingen werden gestart met de SAIT die tot dusver alle draadlooze stations aan boord van Nederlandsche handelsschepen onder beheer had    NRC 11jun1917
1918Wijziging van politiek van verkoop naar verhuur en exploitatie 13 schepen met contracten incl. exploitatie en telegrafist.  ms Rozenburg, Stuyvesant en Java eerste 3 met verhuur 15 telegrafisten in dienst Oprichting van de Nederlandsche seintoestellen Fabriek NSFBalans + V&W 1918
1919* Maart: het hoofkantoor verhuist naar Weteringschans 104 * De SAIT draagt de onder haar ressorterende radiostations op de Nederlandse schepen over aan Radio-Holland. . . 
1919De heren G. Marconi & G.C. Isaacs  van Marconi Wireless Telegraph Co Ltd worden commissaris  evenals de heren H.Travailleur en G. Perier van SAITBalans + V&W 1919
191939 nieuwe installaties. 159 installaties overgenomen van SAIT op 1 september ,Totaal eind 1919 201 stations. 252 telegrafisten in dienst Verzonden telegrammen: 12309 Ontvangen: 3365idem
1919Januari 1919 Radiotelegrafisten van SAIT en Radio Holland weigeren aan te monsteren nav salarisonderhandelingen . 20Feb1919 salaris aanbod van NTM RH wordt geaccepteerd Telegrafist 2e klasse f 130- f180, Telegrafist 1e klasse f180-f250, Hoofdtelegrafist minimum f250. Tropendienst f2,50 per dagVRK
1919Inspektie in Amsterdam – motorboot in gebruik genomen  * R-H Rotterdam zit aan Boompjes 23, na enige tijd wordt er verhuist naar Boompjes 28. Er zijn 8 medewerkers  Oprichting Radioholland-Indië in Nederlands-Indië. De oprichting gaat gepaard met overname van de SAIT belangen aldaar. Kantoor was te Laan Trivelli te Batavia en de inspektie was te Kalli-Matti te Tjandjong-Priok  Opleidingsschool in Rotterdam gestart.  De school in Adam zou vóór de oorlog via De Ruyterkade naar Pr. Hendrikkade, Keizersgracht 562 (zie boven), Heerengracht 125, Keizersgracht 31, Levantkade 6 naar uiteindelijk Keizersgracht 688 reizen. De school was in 1915 opgericht.idem
1920President-Commissaris JBA Jonckheer treedt af en wordt de heer D.Hudig L. Jzn. wordt president-comm. Dhr J.F. van Hengel – directeur der Stoomvaart Mij. Nederland wordt commissarisBalans + V&W 1920
1920* Mei: het hoofdkantoor, inspectie Amsterdam en school gaan naar één pand te Keizersgracht 562. De inspektie had in die korte tijd bij de beurs, op de De Ruyterkade, Pr. Hendrikkade en de Weteringschans 104 gezeten. * vestiging Radioholland-Indië verhuist naar Zuiderboordweg 17 te Tjandjong-Priok. Een van de belangrijkste vertegenwoordigingen is die van de Nederlandsche Seintoestellen fabriek N.S.F. Er wordt ook onder eigen merk verkocht. 
1920In totaal 320 stations in exploitatie. Plan tot het bouwen van geschikt etablissement in Priok. Op 26 juni 1920 geeft RH demonstraties met draadlooze telefonie verricht tussen Bandoeng en Weltevreden. De toepassing wordt zeer belangrijk gevonden voor afgelegen ondernemingen, vooral in tijden van woelingen  Nieuws v.d.dag voor N.I.  22-4-1920
1920Telegrafisten cursussen opgericht in Harlingen, Leeuwarden, Utrecht, Groningen en IJmuiden (behalve laatste 2 in particuliere handen overgedragen) Eind 1920: 358 telegrafisten in dienst 
1920Pensioenfonds voor telegrafisten opgericht. Radio Holland was bezig met proeven met draadloze telefonie. Er was sprake van een depot in Hamburg. De Marconi patentrechten bedroegen FL 174563 
1920IN 1920 is sprake van motorboten. Gebouw Rdam aan de Maaskade 
1920Verzonden telegrammen: 60971; ontvangen 24964 Jaarvergoeding voor telegrafisten a/b schepen varieerden van Fl 1490 tot fl 5200 per jaar 
1921Dhr. Th.P. van den Bergh wordt directeur NTM RH op 7 juli 1921. Commissaris J.Wilmink neemt ontslag. 
1921In het afgelopen jaar ondervond ook ons bedrijf den terugslag van de algemene malaise in de scheepvaart. Zoowel tengevolge van verkoop van schepen naar het buitenland als tengevolge van de omstandigheden dat een onzer voornaamste contractanten ertoe overging, den draadloozen dienst op het grootste deel zijner vloot af te schaffen, kregen wij een niet onbelangrijk aantal scheepsinstallaties weder te onzer beschikking 50 nieuwe contracten; 62 annuleringen 
1921In Rdam en Adam werden luisterdiensten ingericht welke ten doel hebben alle voor de reders bestemde telegrammen, afkomstig . Van door ons geexploiteerde scheepsstations zich bevindende binnen ontvangbereik, op te vangen en direct telefonisch door te geven. Hierdoor wordt het in vele gevallen niet onbelangrijk tijdverlies, hetwelk een noodzakelijk gevolg is van de overseining langs kabels en landlynen, opgeheven 
1921Aantal telegrafisten per 31-12-1921: 373. Teneinde den telegrafist, geplaatst aan boord van vrachtschepen, van meer nut voor den reeder te doen zyn, hebben wy met de telegrafisten een regeling getroffen waardoor zy zich voor het verrichten van dekdiensten en administratief werk beschikbaar moeten stellen 
1921Het persbureau van de SAIT werd overgenomen 
1921Een ontvangstation Kantoor Weltevreden werd ingericht. In de exploitatie rekening wordt gesproken over een inspectie te Hamburg en Inspektie te Vlissingen  
1921Verzonden telegrammen: 71290 Ontvangen 35126  
1921Spaar- Pensioen en Ondersteuningsfondsen voor telegrafisten en walpersoneel gaan van startVRK 
1921Telegrafisten kenden toelagen voor sleepboten, tankschepen, lichtschepen en de tropen en lange reispremies  
1922Vanwege malaise in Scheepvaart een aantal telegrafisten op wachtgeld gezet  
1922Nieuw kantoorgebouw, werkplaats en magazijn in Tandjong Priok in gebruik genomen. In Rotterdam pand aan de Boompjes 28 aangekocht  
1922Met persbureaux werden overeenkomsten gesloten waardoor het mogelijk is dat schepen zich abonneren op dagelijks nieuws van zoowel buitenlandsch als Nederlandsch en Indisch nieuws. In mei 1923 verschenen de eerste “The Ocean Post” a/b van passagiersschepen.  
1923Voorjaar: Inspectie Amsterdam verhuist naar Levantkade 6.  
1923Exploitatie van eenige telegrafiestations aan boord van visscherijschepen Eerste plaatsing van een aantal radio-richtingzoekers aan boord van schepen. Het bleek in de praktijk dat deze instrumenten een waardevol hulpmiddel bij de navigatie beteekenen  
1923/’24De school verhuist naar Keizersgracht 31.  
1924NTM RH verzorgt op 93% van de Nederlandsche koopvardijvloot de radiodienst  
1924NTM RH installeert de eerste radiorichtingzoekers op Nederlandse sleepbotenDe Telegraaf 19 april 
1924Op eenige passagiersschepen werden voor het eerst z.g. omroepontvangers aangebracht, waarmede de krachtige omroepstations op grooten afstand kunnen worden ontvangen A/b van visscherijvaartuig werd eerste radiotelefonie installatie geplaatst. Engeland vaardigde voorschriften uit omtrent het a/b hebben van radio-installaties voor reddingsloepen. Leverde een aantal opdrachten op  
1924Aantal telegrammen: verzonden en ontvangen: 122880  
1925Comissarissen D. Hudig L Jzn, J.R.Wiersma, Prof C.L. v.d.Bilt, J.F. van Hengel, A.J.M. Goudriaan, P.J. Roosegaarde Bisschop, G.L.Tegelberg, directeur der NV Geveke & Co’s Techn. Bureau A.F. Philips Directeur der N.V. Philip’s Gloeilampenfabriek M.H. de Beaufort – Directeur Kon. Holl. Lloyd J.H. Hummel – Directeur in Nederland der Kon. Paketvaart My. Bern. E. Ruys – Directeur der Stoomv. Mij Rotterdamsche Lloyd A.E.J. Bertling Oud Minister van Financien A.Veder Lid der Firma A. van Hoboken & Co Terugkoop van de aandeleen in buitenlandschen handen vond plaats. De heren Marconi, Isaacs, Perier en Travailleur traden terug als commissaris  
1925Op 31-12-1924 waren 67 personen werkzaam aan de wal in Nederland en Indie Per 31-12-1925 416 stations in exploitatie; 329 telegrafisten  
1925RH belast met exploitatie van radiostation te Tandjong Redeb (Borneo). In de loop van dit jaar exploitatie van 2 radiopeilstations op de Nederlandsche kust (Ymuiden en Maassluis)  
1925Ook dit boekjaar gingen wij voort met het moderniseren van het aan boord der schepen geinstalleerde materieel. Thans vindt het gebruik van lampontvangers by onze scheepsstations vrijwel algemeene toepassing Voor de groote passagiersschepen gaven de daarby betrokken reeders ons opdracht voor het byplaatsen van radioinstallaties voor het uitzenden van ongedempte golven  
1925De met den draadloozen richtingzoeker aan boord van schepen verkregen resultaten waren zeer gunstig en waren aanleiding dat ons een belangrijk aantal opdrachten voor deze toestellen werden gegeven  
1925Verder werd aan boord van een der Nederlandschen lichtschepen een radiotelefonie installatie geplaatst, waarby voor de eerste maal een oproepsignaal toepassing vond  
 Verzonden telegrammen : 87243 Ontvangen: 85548  
1925Melding van Agentschap op Curacao  
1925Melding gemaakt van proeven in de |Korte Golf  
1925Gebouw Maaskade 44/45 en gebouw Boompjes 28 te Rdam  
1925Speciaal Logo -kasverslag  
1925Verslag school Amsterdam dhr Magnee Opleiding voor 1e klasse duurt gemiddeld 14 maanden Voor 2e klasse gemiddeld 6,5 maanden Totaal 100 leerlingen waaronder 54 stuurlieden  
1926A/b van 2 passagiersschepen werden muziekweergevers geplaatst met welke toestellen de muziek van het scheepsorkest tegelijkertijd op verschillende plaatsen van het schip hoorbaar kan worden gemaakt Bij wijze van proef werden op enige schepen installaties voor het seinen met korte golven aangebracht. De verkregen resultaten zijn zeer gunstig en het bleek mogelijk, met dergelijke toestellen gedurende reizen naar Oost- en West Indie voortdurend met het moederland in verbinding te blijven  
1926Totaal telegram verkeer: 228000  
1927Op uitnodiging van de Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika woonde een lid van de Directie de belangrijke radioconferentie van Washington bij. Radio-installaties die gebruik maakten van gedempte golven mogen tot 1940 nog worden gebruikt  
1927In samenwerking met Philips ontstaat In Ned. Indie het merk Akiz-Radioholland  
192812 schepen waren uitgerust met installaties voor het seinen met ultra korte golven  
1928In Indie neemt omzet van commercieele en amateur radiotoestellen toe en de verwachting van gunstige uitkomsten als de NIROM. Indische Omroep e Omroep My) en de PHOHI (Philips Omroep Holland Indie) tot regelmatige uitzendingen overgaan. Radio-Holland te Tj.-Priok maakt de eerste rede van H.M. Wilhelmina via de PCJ zender hoorbaar.  
1928Van de in dec 1928 opgerichte NIROM werd ons, tezamen met de NV Handelsvennootschap voorheen Maintz & Co., de Directie opgedragen.  
1929De radio-peilstations op de Nederlansche kust werkten ook dit jaar tot volle tevredenheid Het aantal peilingen verstrekt aan schepen nam toe van 2245 tot 3763  
1929Vertraging in de verleening van de omroepconcessie voor door het Nederlandsch |Indische Gouvernement aan de NIROM. Omroepzender met gering vermogen besteld en in bedrijf stelling is gepland voor september 1930  
1930Per 1 mei 1930 gaat directeur LHF Wackers met pensioen. Door college van Commissarissen werd hem de functie aangeboden van Adviseur van het College van Commissarissen Directie: Th.P. van den Bergh & W.G. Kuyk. Commissarissen is identiek aan 1925 met dien verstande dat de heer Bern  E Ruys is vervangen door Ir D.T. Ruys. Dhr W.G. Kuyk op 22-8-1930 directeur Dhr Ir. W.A.J. Liebert administrateur in Ned. Indië  
1930Aantal scheepsstations steeg van 494 tot 510 per 1-1-1931 138 schepen uitgerust met radiorichtingzoekers (1934: 133) 25 schepen met toestellen voor seinen in de (ultra) korte golf exploitatie van muziekversterkers a/b passagiersschepen: 13 Verwachting voor alarmtoestellen is niet waargemaakt omdat Veiligheidsverdrag van London 1929 nog niet van kracht werd. In exploitatie totaal 11 Opdracht van Nederlandse reddingmaatschappijen voor uitrusting motorreddingboten met telefonieinstallaties. Met een van deze installaties werd via een Nederlandsch omroepstation vanuit de Noordzee omgeroepen Op ss Colombia werd een telefonie installatie (type MC2) geplaatst welke tevens in de West Indische wateren dienstbaar werd gemaakt voor het uitzenden van muziek. De mogelijkheden voor de ontwikkeling der telefonie werden geillustreerd door een proef welke wij namen met een kleine installatie opgesteld aan boord van een passagierschip liggende op de reede van Semarang en waarmede via het walstation Semarang via landlijn naar Bandung via radiotelefonie verbinding Indie-Nederland de gezagvoerder van genoemd stoomschip met zijn directie in het moederland een zeer goed telefonisch  gesprek kon voeren  
1930Radiopeilstations op de Nederlandsche kust verstrekten dit jaar 3287 peilingen tegen 3763 in het vorige jaar  
1930Deelname in NIROM bleef ongewijzigd. Op de vestiging te N.Indië wordt een 1 kW radio- proefzender opgesteld  
1930Verbouwing hoofdkantoor.   
1930Telegrammen ontvangen 1930: 147202 Verzonden 1930: 156021  
1930Personeel: 410 tegen 412 op 1 januari 1930 Overeenkomst met KLM waardoor deze telegrafisten kan betrekken zoals dit geldt voor schepen  
1930Er is een toelage voor de bediening van richtingzoekers  
 Er is sprake van een gebouw in Semarang en Bandoeng, Huis Weltevreden en Aneta  
1930Speciaal logo op verklaring kasgelden  
1930Lange reis toeslag was f 600 gulden per jaar  
1931opening R-H Curaçao  
 School Adam: totaal 155 leerlingen 27 geslaagd 2e klasse 4x 1e klasse; 9x seinersmaat; directeur G.Magnée School Rdam: totaal 65 leerlingen; 20x 2e klasse; 10x 1e klasse; 42x seinersmaat Directeur B.Morel  
1931540 radiostations 154 schepen met radio richtingzoekers 27 schepen met korte golf 15 reddingbootinstallaties 9 telefonie installaties  
1931Bestaand fluitvonk-zenders mogen niet worden herplaatst overeenkomstig Verdrag van Washington 1927 Vertegenwoordiging van ultra sonore echolood Langevin-Chilowsky verkregen, In Duitsland wordt dit echolood “Radio-Lot” genoemd  
1931Vermindering van telegrammenverkeer van 231775 naar 198830  
1931407 telegrafisten in dienst waarvan 80 op wachtgeld. Bij KLM 14 telegrafisten van onze dienst, die, gezien de rapporten, uitmuntend voldoen Meer en meer stuurman-telegrafisten zorgden voor een groter overschot aan telegrafisten  
1932De exploitatie van sprekende filminstallaties werd ter hand genomen, waarbij de opdrachten voor 11 passagiersschepen werden behaald In haven van Rotterdam werden uitvoerige proeven omtrent een radiotelefonie verbinding tussen een post aan den wal en verschillende kleine motorbooten. Deze proeven, waarbij doorverbinding op het stadstelefoonnet werd gegeven, slaagden volkomen. De Directeur-Generaal der PTT heeft in een en ander aanleiding gevonden om bedoelden radio telefonische dienst binnenkort officieel in te voeren, waarbij het staatsbedrijf der PTT echter zelf de exploitatie van den post aan den wal in handen wenscht te houden  
1932NIROM krijgt omroepmonopolie gedurende 10 jaar aangeboden welke op 1 april 1933 werd aanvaard . Naar aanleiding van de proefmast van twee jaar terug wordt er nu een 80 meter hoge Nirom radiozendmast op het terrein opgericht.  
1932April: opening R-H hulpinspektie aan de Havenkade te IJmuiden. ,Aan de Visserij zijn ondertussen radio-telefonie installaties geleverd aan de vissersschepen Antje, Betje en De Wielingen  
1932Wachtgeldregeling voor telegrafisten was niet langer mogelijk. Bestand werd verminderd van 407 tot 300 per ultimo 1932  
1932Crisiskorting van 10% werd ingevoerd voor exploitatie scheepsstations  
1933Het aantal geplaatste Alarmtoestellen nam sterk toe nl; van 17 tot 136 stuks Aantal geexploiteerde telefoniestations neemt toe van 11 tot 21, Bediend door een lid van de bemanning in het bezit van een certificaat voor radio-telefonist. De werkingsfeer van deze installatieaagt eenige honderden mijlen  
1933Exploitatie van radio-peilstation te Ijmuiden wordt verloren, aangezien Koninklijke Marine aldaar een eigen inrichting opstelde  
1934Crisiskorting wordt verhoogd naar 15% Telefonie installaties op visserijvaartuigen:34 Echoloden: 17 Auto-alarmtoestellen 166 Richtingzoekers: 165 Aantal geëxploiteerde stations verminderde van 480 naar 466  
1934Door de Bataafsche Petroleum My werden wij belast met de exploitatie van landstation op Ceram, terwijl wij voor de Parapattan My de exploitatie van de kortegolf installatie te Tandjong Redeb voortzetten1934.  
1934Vertegenwoordiging van Varta accumulatoren in Indië  
1934Te Tjandjong-Priok wordt aan een nieuw gebouw gebouwd.  
1934Te Curaçao verkregen wij een concessie  voor de exploitatie van een radio-centrale, met den bouw waarvan een aanvang werd gemaakt. Tevens alleen verkoop van Philips producten  
1934Na jarenlange vermindering van het telegramverkeer was er dit jaar een lichte stijging van 144040 naar 146458. Twee nieuwe soorten telegrammen werden ingevoerd z.g. radio-surprise telegrammen en goedkope S.L.T. telegrammen  
1934Bij droevig ongeval van de UIVER verlooren wij telegrafist G. van Zadelhoff welke destijds de ramp met de OOIEVAAR overleefde  
1934De eerste medewerkers zijn 25 jaar in dienst en met goedkeuring van en in navolging van Marconi worden zij benoemd als Marconi-veteraan, Deze groep van mensen wordt in de vijfitger jaren de Radio Holland Veteranen Club,  
1935Geplaatste richtingzoekers steeg tot 180 Echolodingstoestellen steeg tot 41 (23 op zeeschepen, 18 op vissscherij-vaartuigen) Hoofdinstallaties: 465 KG installaties 35 Richtingzoekers: 180 Alarmtoestellen 163 Radiotelefonietoestellen: 66 (50 op visscherijvaartuigen, 1x opleidingsvaartuig “Juliana”, 1 stuks op jacht, 4 stuks op sleepboten, 2 stuks bunkerschepen, 1 stuks op groote vaart) Radiotelefonie installaties op visscherijschepen nam toe ondanks crisistijd Op radiocontracten werd de crisiskorting verhoogd van 15 naar 20% Kustvaart in Groningen enthousiast gemaakt voor verschillende toestellen. Enkele opdrachten voor richtingzoekers  
1935NIROM steeg van 13000 naar 30000 betalende luisteraars  
1935Aantal telegrafisten steef van 272 naar 282 Telegrafist L. Aafjes kwam om bij het noodlottig ongeval van het KLM- vliegtuig GAAI  
1935Er wordt melding gemaakt van inspektie IJmuiden en Scheveningen. Eveneens een radiocentrale in Curaçao die werd geëxploiteerd  
1935Vestigingen in Batavia, Aneta, Soerabaia, Bandoeng, Semarang en Medan, Gebouw Priok, Zendergebouw Priok en Huis Weltevreden  
1935Radio Surprisedienst in gebruik 1600 telegrammen  
1935Telegrammen: verzonden 93278 ontvangen 117760 735 telefoniegesprekken –196 tx 539 rx luchtvaart 117 – 105tx 12 rx  
1936De verkoopvestiging te Indië is ondertussen verplaatst naar Parapáttan te Batavia  
1936Geexploiteerde telefoniestations:102  Belangstelling voor kustvaart-richtingzoekers ook op de visscherij  
1936Van de 511 geëxploiteerde stations hebben er nog ongeveer 350 een zgn fluitvonkzender die uiterlijk 1939 door lampenzenders vervangen moeten zijn  
1936Met grooten weemoed herdenken wij heet verlies van den telegrafist M.J. Uytermerk, die bij de ramp van het s/s VAN DER WIJCK omkwam. Hij bleef tot het laatst op zijn post, de traditie van zijn beroep daarmede op voorbeeldige wijze voortzettende. Het behaagde HM de Koningin hem postuum onderscheiden met de gouden reddingmedaille  
1936Voor de opleidingschool te Adam werd het pand Keizersgracht 688 aangekocht  
1936Ir. G.L. Tegelberg en J. Rijpperda Wiersma werden commissaris als vervangen van de heren Hummel (overleden) en Bertling (afgetreden)  
1937Geexploiteerde richtingzoekers: 337 waarvan 88 op kust- en visscherij schepen Echoloden: 91 Eind 1937 bemoeienis met 648 schepen en vaartuigen waardonder jachten en elevators  
1936Het pand Keizersgracht 688 wordt betrokken door de school  
1937Telegramverkeer neemt toe van 105180 tot 128078  
1937Luisteraars van de NIROM steeg van 39000 naar 54300. In mei 1938 reeds 61000 Dit getal gaat een goed figuur maken, wanneer in aanmerking wordt genomen, dat er in geheel Nederlandsch Indie slechts 200 000 aangeslotenen op een electrisch net zijn  
1937De 34 aandelen van de Koninklijken Hollandschen Lloyd worden geplaatst bij de overige aandeelhouders tegen een koers van 160%  
1937 opening R-H Delfz1jl.  uitbreiding werkterrein met de Binnenvaart.  
1937Commissaris P.J. Roosegaarde Bisschop door den dood ontvallen. Opgevolgd door de heer J.D.Brand  
1938122 schepen kregen nieuwe lampenzenders. Nog 140 zullen volgen Opgemerkt wordt dat deze kostbare vervanging plaats hebben zonder dat daarvoor aan de reeders eenige geldelijke bijdrage werd gevraagd  
1938Wij kregen de belangrijke opdracht voor de installatie van de Nieuw Amsterdam –radiotelegrafische en radiotelefonische installaties alsmede een echolood en inrichtingen voor geluidsdistributie en filmprojectie Ook de Satendam werd uitgeruste met een radiotelefonieinstallatie  
1938Exploitatie van 696 radiostations 415 richtingzoekers Echoloden 121 157 radiotelefoniestations vnl op visscherijvaartuigen  
1938Aantal telegrafisten steeg van 322 naar 422  
1938Deelname in het Syndicaat tot oprichting van het Algemeen Nederlandsch Indisch Filmbedrijf “ANIFILM. De eerste opdracht van de Nederlandsche Regeering vervaardigde Kolonisatiefilm werd door autoriteiten en publiek gunstig beoordeeld  
1939* uitbreiding werkterrein met de Marine. * Pand naast het hoofdkantoor aan de Keizersgracht wordt aangekocht en erbij getrokken. * Vóórdat de oorlog Nederland bereikt moet R-H reeds zijn eerste slachtoffer betreuren: November ’39: dhr B.H. Bluemink, 26 jaar en net getrouwd.  
1939Vervanging van de fluitvonk installaties kwam op de gestelde datum gereed. Wij mochten in verband daarmede van den Directeur-Generaal der PTT een brief ontvangen waarin deze zijn waardering uitspreekt voor hetgeen ter zake door ons werd verricht  
1939Na het uitbreken van het Europeesche conflict nam het aantal orders sterk toe. Ook de vaartuigen, welke door de Koninklijke Marine werden gehuurd of gevorderd konden wij van hete verlangde radiomateriaal voorzien Telegrafiestations: 470 Korte golf zenders: 153 Richtingzoekers: 454 Echoloden: 139 Telefoniestations: 161 Op 1 januari 1940 hadden wij bemoeienis met de radioinrichtingen aan boord van totaal 730 schepen en vaartuigen  
1939Na het uitbreken van den oorlog gingen vele reeders er toe over, stuurman-telegrafisten door beroepstelegrafisten te vervangen. Op 1 januari 1940 waren er 455 telegrafisten in dienst. Helaas kwamen als gevolg van torpedeeren van de tankers Sliedrecht en Den Haag, zoomede door den ondergang van m/s Rijnstrooom  de telegrafisten Bluemink, M Stegenga en W.F. Bremer om het leven  
1939Aantal luisteraars NIROM steeg tot 87510 het aantal abonnees op onze omroepbladen van 31009 tot 43992. April 1940 is het aantal luisteraars inmiddels ruim 92000 en aantal abonnees 49000  
1939Bedrijf Anifilm werd in verband met de tijdsomstandigheden, voorlopig gesloten  
1940-45De oorlogsjaren hebben vanzelfsprekend een zeer ingrijpende invloed op ons bedrijf gehad. Wij leden ernstige verliezen aan personeel en materieel. Met groote eerbied en dankbaarheid gedenken wij hun, die op hun post bleven of bij heet verzet door vijandelijk geweld vielen. Hun namen staan vermeld op een gedenkplaat welke te hunner ere in ons Hoofdkantoor werd aangebracht. Onder hen die omkwamen bevond zich ook de heer W,G, Kuyk die in 1919 bij de Maatschappij in dienst trad en in 1930 tot Directeur werd benoemd. Met grote ijver en met al zijn krachten heeft hij steeds de belangen van onze maatschappij behartigd Onze dank gaat verder uit naar een ieder van ons personeel die ter zee of te land, dikwijls onder zeer moeilijke omstandigheden als gevolg van de zee-oorlog of van de terreur van de bezetter, met moed en toewijding de hem toevertrouwde belangen diende  
 Ir. W.D.P. Stenfert werd vanaf 14 mei 1940 directeur van de vennootschap in Nederlandsch Indie. Raad van Commissarissen D H de Jong Directeur Kon Paketvaart Mij te Batavia ALW van Dobben Vertegenwoordiger der Java China Japan lijn te Batavia A.H. Bracht te Batavia Mr J.G. de Krijger te Batavia   De zetelverplaatsing van Amsterdam naar Batavia had plaats bij acte van 24 juni 1940 Goedkeuring op deze Statuten wijziging werd verkregen bij besluit van de Gouverneur-Generaal dd 15 Juli 1940 No 22 Bij Gouvernementsbeschikking dd 24 Juni 1943 werd goedgekeurd de acte dd 11 juni 1943 aangebrachte wijziging in de acte van oprichting waarbij de zetel der vennootschap van Batavia werd overgebracht naar Curacao Directeur werd benoemd de heer L.F.Meyer en tot commissarissen de heren D. Hudig – directeur der Kon. Nederlandsche Stoomboot My LCM van Eendenburg Voorzitter van de Raad van Beheer der NV Verenigde Nederlandsche Scheepvaart My J.M. de Booy – Directeur der Bataafsche Petroleum My. Bij Koninklijk Besluit van 16 Juli 1946 werd de zetel weer naar Amsterdam verplaatst en de eenheid in het bestuur hersteld    
 Scheepsradiobedrijf Na de bezetting van Nederland werd ons bedrijf achtereenvolgend geleid vanuit Batavia en Londen, met bijkantoren in Curacao, New York, Sydney en San Francisco Hadden we 1 januari 1940 bemoeienis met de radio inrichtingen aan boord van 730 schepen, op 31 december 1945 was dit aantal gedaald tot 316. (187 gezonken schepen en 63 schepen en vaartuigen in beslag genomen door bezetter) Op 1 januari 1940  waren er 455 radiotelegrafisten welk aantal gestegen was tot 483 (waarvan 83 buitenlandse) per 31 december 1945  
1946Pensioen- en spaarfonds Nav. het 30-jarig bestaan van de maatschappij op 16 december 1946 hebben de commissarissen gemeend een bedrag van 700.000 in mindering te brengen op het ontstane tekort . Bedrag werd ten laste van de oorlogsboekjaren gebracht.  
 Kantoor aan de Boompjes te Rotterdam werd in 1940 met alle zich daarin bevindende goederen en werktuigen vernield. Wij waren zo gelukkig korte tijd daarna een gebouw aan de Rijnhaven te kunnen kopen. Ons gebouw te Tandjong Priok leed zeer veel schade door de bezetting, doch is thans weer in gebruik  
1944/’45NIROM
Kort voor de bezetting door de Japanezen werden veel zenders met bijbehorende masten enz. In opdracht van de Nederlandse Regering vernietigd.
  
19401 * In januari 1940 komt de eerste editie uit van “R-H Mededelingen”, het personeelsblad. Er zal nog een maart en april editie volgen. * Februari: een tweede slachtoffer is de heer M. Stegenga (21) op Ide m.s. Den Haag in het kanaal. In gelijke omstandigheden en met evenveel man als dhr. Bluemink. * Maart: derde slachtoffer dhr. W.F. Bremer (20) op zijn eerste reis op de s.s. Rijnstroom. Schip verdwenen. Daarna nog (te)veel anderen … * April: inwijding uitgebreide pand te Tjandjong-Priok. * R-H heeft 660 medewerkers en heeft vestigingen aan de Keizersgracht 562 (hoofdkantoor) en de Levantkade 6 te Amsterdam, Boompjes 28 en Havenkade 7c te Rotterdam, Corn. Houtmanstraat 37 te Delfzijl, Vissershavenweg 45 te Scheveningen en de Steenen Beer 3 te Vlissingen. Verder te Zuiderboordweg 17 te Tjandjong Priok en K~liasin 131 te Soerabaja (Nederlandsch Oost Indië) en Bargestraat 14 te Willemstad, Curacao (West Indië) . * Mei: R-H Rotterdam heeft 40 medewerkers die na de meidagen een totaal uitgebombardeerd pand hebben. * 14 Mei: enkele uren vóór de capitulatie krijgt dhr. L.F. Meyer opdracht naar Groot Brittanië over te steken. Hij vertrekt met het laatste schip de “Bodegraven”. Hij komt op 17 mei te Falmouth aan en is op de 19e te Londen. Vrij snel is er beschikking over twee kamers die met SAIT gedeeld worden in Electra House, het gebouw waar Marconi GB zetelt.      
1941* 21 Maart: R-H vertrekt met tegenzin van Electra naar Oswaldestre House, Norfolk Street 34/35. Achteraf gelukkig want later in de oorlog valt in Electra House een V 1 het R-H / SAIT gedeelte binnen. * April: gezien de onzeker wordende situatie in de Pacific wordt met grote spoed dhr. Oosterling naar de USA gezonden om een vestiging in New York te gaan openen, die dat die maand doet. Ondertussen is met toestemming van de regering in Londen de hoofdzetel van Radio-Holland naar Batavia overgebracht. Er is verder een nieuw benoemde Raad van Commissarissen aldaar. * December: er wordt in kleine kring een Claridges restaurant te Londen dmv een lunch het 25-jarig bestaan van het bedrijf herdacht. Er zijn onder andere vertegenwoordigers der Britse admiraliteit. * December: ook in Priok wordt in het net gereed gekomen gebouw het 25-jarig bestaan herdacht.  
1942Februari: F.A. de Bruyn, telegrafist, komt om in de slag om de Java-Zee op de H.M. kruiser Java. * Maart: gedwongen evacuatie van kantoor te Tjandjong-Priok naar de haven Tjilatjap. Door het latere bombardement van Tjilatjap zal de gehele werkplaats en haar materialen verloren gaan. Het hoofdkantoor word verplaatst naar het voormalige Italiaanse consulaat te Batavia (Burg. Bisschopplein). * 25 Maart: R-H verhuist te London naar Lennox House, vijfde verdieping te Norfolk Street. Men zal hier tot december ’45 blijven. * Na de capitulatie van de regering te Indië word en alle R- H’ers geïnterneerd en gebouwen e.d. in beslag genomen.  
1943* Februari: opening kantoor te Sydney (Ten Geuzendam), Autralië ivm het strijdtoneel daar en de verhuizing van KPM hoofdkantoor naar Sydney.  
1944* April: ondanks alles probeert men toch te Inspektie Rotterdam de medewerkers te fêteren die nu 25 jaar bij het bedrijf werken (sinds 1919 1) en met SAIT meekomen zijn. * November: opening kantoor te San Francisco, USA (Kasten)  
1944/’45* Levantkade 6 te Amsterdam wordt door de oorlog tijdelijk opgeheven. Men gaat weer naar de Keizersgracht.  
1945November: Voor de eerste keer verschijnt “contact” het nieuwe personeelsblad vanuit Amsterdam- November: te Indië hebben zij die uitgevangenschap ontsnapt en vrijgelaten zijn het werk weer hervat, zowel te Priok als te Batavia. December: het pand Levantkade 6 wordt weer betrokken. 15 December: tot en met 31 juli 1946 zal R-H te London verhuizen van Lennox House naar Eaton Square 109 in door SAIT beschikbaar gestelde kantoorlokalen.  
1946Begin 1946 bemoeienis met 316 schepen; eind 1946 556 schepen  
1946De eerste radarinstallatie werd aan boord van de Willem Barendsz geplaatst. Dit schip werd verder uitgerust met zeer omvangrijke radiotelegrafie en radio telefonie installaties, radiobaken, auto-alarm, richtingzoeker, echolood, muziekinstallatie en praai-installatie. 10 Vangboten werden uitgerust met radiotelefonie installaties en richtingzoekers  
1946Het aantal radiotelegrafisten daalde naar het vooroorlogse peil van 453 tot 442 Daling van buitenlandse telegrafisten van 83 tot 21.  
1947Eind 1947 bemoeienis met 838 schepen; als volgt verdeeld: 466 grote vaart, 129 kustvaart, 243 visserij Gedurende dit boekjaar werd voor 1,7 miljoen gulden nieuw materieel aan boord der schepen geplaatst. Toepassing van radar begon zich te ontwikkelen. Wij installeerden in 1947 de navolgende schepen: Nieuw Amsterdam Willem Ruys Prins Alexander Veendam Prins Maurits Aldabi Mecklenburg Prins Willem van Oranje Mijdrecht Zuiderkruis    
 Het aantal telegrafisten nam, toe van 463 (21 buitenlandse) tot 496 (waaronder 7 buitenlandse)  
 NIROM-bedrijf bleef ook geheel 1947 onder de Indische Regerings Voorlichtings Dienst. Ondanks aandringen onzerzijds werd aan de NIROM nog geen enkele vergoeding betaald voor het sinds de bevrijding in gebruik nemen van zenders, gebouwen enz.  
1948Op 4 april 1949 kwam de heer G.L. Tegelberg om bij een ongeval. De overledene had een zeer belangrijk aandeel in de oprichting van onze maatschappij, waarvan hij sindsdien commissaris was.  
1948Belangrijke toename van werkzaamheden Aantal schepen steeg van 838 naar 1019 Grote vaart 532 Visserij 292 Kustvaart 195 De inkomsten uit telegrammen, radiosurprises en persberichten bereikten een bedrag van plm 330.000,- Telegramverkeer: (exclusief 56533 navigatieberichten) in totaal 391622 Via telefoniestations werden 15862 gesprekken gevoerd Als nieuw materiaal werd een bedrag van ruim 2 miljoen gulden besteed Het aantal radarinstallaties steeg van 11 tot 20    
1948Aantal telegrafisten steeg van 496 (7 buitenlandse) tot 527 (incl 1 buitenlandse)    
1948Autoriteiten in Indonesië werden onderhandelingen terzake van een regeling van de NIROM-claim.    
1948Statuten wijziging Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf miljoen gulden, verdeeld in vijfduidend aandelen, elk van duizend gulden, genummerd 1 tot en met 5000 daarvan zijn thans uitgeven tweeduizend aandelen  
1949R-H Delfzijl verhuist naar Oude Eemskanaal. December: bij het 30-jarig bestaan blijken 79 personeelsleden langer dan 25 jaar bij het bedrijf te werken.  
1949Bemoeienis met aantal schepen en vaartuigen steeg van 1019 naar 1116 Verdeeld in: 586 grote vaart 296 visserij 234 kustvaart Aantal geplaatste radartoestellen steeg van 20 tot 59 Eveneens namen onze werkzaamheden aan boord van vreemde schepen in Nederlandse havens in Curaçao en Djakarta belangrijk toe, mede door het verlenen van service aan radartoestellen  
1949Het telegramverkeer- inclusief de Radiosurprisedienst- breidde zich opnieuw uit. Aantal radiosurprises bedroeg 45885 tegen 28184 in 1948  
1949De uitkomsten van ons bedrijf door de revenuen uit de service-verlening aan vreemde schepen en uit het telegramverkeer in grote mate gunstig beïnvloed    
1949Deelname in Multifilm Batavia werd geliquideerd. Ook de NIROM is in liquidatie getreden  
1949In overleg met KJCPL wordt een PI Hong Kong opgericht. Dhr Ten Geuzendam krijgt de leiding.  
1950Bemoeienis met schepen en vaartuigen steeg tot 1116 588 grote vaart 305 visserij 272 kustvaart Aantal radarinstallaties stijgt tot 79 Toenemende vraag nar echoloden bij de visserij aangezien visscholen zich op het recordpapier aftekenen Trawlers die ver van huis vissen nemen twee echoloden aan boord.  
1950Uitkomsten van de radiosurprisedienst waren opnieuw hoger. De werkzaamheden, verricht aan boord van buitenlandse schepen voor service-verlening, zomede de werkzaamheden, die niet vallen onder de gebruikelijke huur- en onderhoudscontracten, namen ook dit jaar toe en droegen belangrijk tot de winst bij.    
1950Monetaire maatregelen in Indonesië leveren een aanmerkelijk verlies op onze debiteuren en geldmiddelen.    
1950In verband met de bepalingen van her radioverdrag van Atlantic City, waardoor veel van ons materieel gemoderniseerd zal moeten worden, plaatsten wij een opdracht bij NV Philips Telecommunicatie Industrie v/h NSF te Hilversum voor ruim f 1 000 000,- voor nieuwe installaties  
1950In de loop van dit jaar werden de nieuwe kantoren in IJmuiden en Delfzijl betrokken.  
1950358 telegrafisten in dienst. Van de geboden gelegenheid na het 48e levensjaar nog te blijven doordienen, wordt vrijwel algemeen gebruik gemaakt. Vele telegrafisten volgden met goed gevolg een cursus voor het onderhoud van radartoestellen  
1951Met de bouw van het kantoor te Scheveningen werd begonnen  
1951In de Algemene vergadering van 16 mei 1951 werd besloten de naam van de maatschappij te wijzigen en haar voortaan te noemen RADIO-HOLLAND N.V. Lagen bij het begin van ons bedrijf de werkzaamheden vrijwel uitsluitend op het gebied der radiotelegrafie, thans zijn deze verplaatst naar het gehele terrein van de electronische toepassingen aan boord van schepen en vaartuigen. De nieuwe naam past daarom beter bij de allengs gegroeide omstandigheden. De Ministeriele Verklaring van geen bezwaar tav deze naamswijziging werd verleend dd. 3 augustus 1951  
 Bemoeienis met 1277 schepen Grote vaart 591 Visserij 319 Kustvaart 317 Aantal geplaatste radars 116 Uit vele door ons ontvangen rapporten bleek hoezeer dit nieuwe hulpmiddel voor de navigatie door kapiteins en officieren wordt gewaardeerd Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart NV neemt op har vloot 14 radarinstallaties in gebruik  
 In de telegrafisten opleiding wordt radartechniek een verplicht onderdeel. Veel oudere telegrafisten volgden een door onze Maatschappij gegeven schriftelijke cursus, zodat thans 60% van alle telegrafisten hetzij een mondelinge of schriftelijke radarcursus met goed gevolg heeft doorlopen  
 Buitenlandse schepen maken in toenemende mate gebruik van de radarservice van onze inspektie-kantoren. In sterke mate was dit te Curaçao het geval  
 In het afgelopen jaar nam het aantal radiotelegrammen weder eniger mate af. Daarentegen het aantal gesprekken weder toe. Het aantal radiosurprises steeg opnieuw doch het totaal bestede bedrag aan surprises was ongeveer 5% lager   De in Indonesië in 1949 behaalde bedrijfsresultaten waren ondanks de zeer sterk gestegen onkosten bevredigend    
 In totaal waren er 568 telegrafisten in dienst  
1951Gebouw aan de Lelykade 68/70 in Scheveningen wordt opgeleverd  
1951Door monetaire maatregelen in Indonesië. (Devaluatie van de Roepiah) werden de resultaten negatief. Men had in Indonesië de vertegenwoordiging van ENRAF (Eerste Nederlandse Rontgen Apparaten Fabriek) verkregen  
 In 1951 had RH bemoeienis met1173 schepen en in totaal 3596 toestellen waaronder 94 radars  
 Aantal telegrafisten bedroeg 570  
 Aantal radiosurprises 9993 wat een bedrag van 1.161 654 betrof  
 Aanbesteding van het gebouw aan de Eekhoutstraat 2 te Rotterdam  
 Radio Holland ondervindt in de visserij en kustvaart concurrentie van kleinere Philips dealers. Deze construeren zelf installaties die belangrijk lager zijn dan de prijzen die RH bij Philips moet betalen. Commissaris  F.J.Philips wordt hierover benaderd.  
1951Ivm. Valuta restricties binnen Ned. Wordt er aangedrongen om radarapparatuur aan te schaffen van Engels fabrikaat. Reders geven echter de voorkeur aan Amerikaanse modellen omdat deze een groter bereik hebben.  
1951RH heeft de gehele vertegenwoordiging van Kelvin & Hughes gekregen (echometers en radars). De firma Grootenhuis, die nog leveringen van deze toestellen aan Marine en andere rijksinstanties kon doen, is daarvan nu uitgesloten. De Marine betrekt nu rechtstreeks via haar kantoor te London bij Hughes aldaar. Rijkswaterstaat en andere kopen bij RH.  
1951RH heeft een opdracht ontvangen voor een geluidsdistributie-installaties tbv een in Engeland  zijnd schip voor de Norwegian-American Line, geheel overeenkomstig die, welke destijds door haar op de Oslofjord werd geplaatst.  
1951Rijksoverheid stelt hogere eisen aan vooropleiding van radiotelegrafisten. Mulo B ipv. Mulo-A  
1951Gelijkstelling van de telegrafisten met de oudste tweede stuurman betekent dat zij op vergevorderde leeftijd nog in de messroom moeten zitten en op sommige schepen zich niet onder de passagiers mogen bewegen. Deze discussie raakt vele gevoelige snaren in de Raad van Bestuur voor de Zeevaart en een oplossing is vooralsnog niet makkelijk  
1951Wet op de pensioenfondsen is in behandeling in Nederland waardoor er aanpassing nodig is van het huidige pensioenfonds  
1951In augustus komt het eerste nummer  van het personeelsblad “PDRH” uit.  
1952Besloten wordt een flatgebouw voor een zestal gezinnen te bouwen in Djakarta  
1952Per 1 juni worden de heren Ir W>P.D. Stenfert en G.Fritzsche benoemd tot onder-directeur en de heer Ir. C.B. Broersma tot hoofdingenieur  
195229 mei krijgt RH toestemming tot woningbouw in Djakarta en aankoop van een pand te Curacao  
1952De heer Stenfert vertrekt naar Indonesië. Aldaar zal aan de orde komen een mogelijke verandering van de naam Radio-Holland om tegemoet te komen aan de aldaar bestaande bezwaren tegen het zuiver Nederlandse karakter van deze naam. Commissarissen zijn van mening hier niet op in te gaan in dit stadium  
1952De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd heeft goedgevonden dat telegrafisten met 25 of meer dienstjaren in de 2e klasse salon eten. De radiotelegrafist behoort nu eenmaal niet tot de hoofdofficieren en eigenlijk dient elke reder dit afzonderlijk te bezien.  
1952Tweetal RH-mensen volgden bij Marconi een radar cursus met de volgende vermelding: “Mr. Derks of Radio-Holland is exceptionally good and the first to achieve 100% in the written examination since the inception of Mark IV Radiolocator course. He was closely secunded by his colleague Mr. Stulp “  
1952Enquête onder reders heeft tot resultaat dat – met uitzondering van enkele – bezwaar blijven houden tegen het gebruik van de maaltijden door telegrafisten met 25 of meer dienstjaren in de 2e klasse salon.  
1952Eind augustus waren er 575 telegrafisten in dienst. Had RH bemoeienis met 1279 schepen. Inmiddels bemoeienis met 125 radars  
1952Op 13 october 1952 worden deelnemers in het Pensioen- Spaar en Ondersteuningsfonds op de hoogte gebracht van het beëindigen van het “Fonds A” en het nieuwe “Fonds C” aangekondigd  
1952Philips is op “oorlogspad” en er bestaat de indruk om Radio-Holland tot een verlengstuk van Philips te maken. Directeur van den Bergh memoreert een overzicht van de geschiedenis van Radio-Holland en NSF en hoe uiteindelijk het volledige aandelenkapitaal van laatstgenoemde- ook het gedeelte dat Marconi bezat – in handen van Philips is gekomen. De samenwerking die tussen Marconi-NSF daarna bleef bestaan beperkte zich tot uitwisseling van patenten, tekeningen enz., terwijl NSF vertegenwoordiger van Marconi Wireless (Engelse fabricage My) in Nederland bleef tot Mei van dit jaar. De Marconi groep – terecht van gevoelens zijnde dat hun belangen ten enenmale onvoldoende door NSF werden behartigd – heeft toen harerzijds deze overeenkomst opgezegd. Radio-Holland blijft evenwel vertegenwoordigster van de Marconi International Marine Cy (scheepsradio-exploitatie My). Met deze en andere buitenlandse radio-maatschappijen is Radio-Holland verenigd in RAMAC (Radio Marine Associated Companies) en beschikt daardoor over uitstekende internationale service mogelijkheden – het zwaartepunt der scheepsradio-exploitatie. Geen der geassocieerden fabriceert zelf en ieder is volkomen vrij om haar materieel te betrekken waar zij wil.   Directie en complete raad van commissarissen bespreken het voornemen van de aangekondigde Internationale Philips Scheepsradiodienst. Radio-Holland blijft onafhankelijk en wil tot een spoedige regeling komen omdat men voornemens is enige orders van radio-materieel te willen plaatsen  
1953Op 1 mei is er nog geen veel voortgang is te bespeuren in de onderhandelingen met Philips. Het wordt tactisch geacht een order te plaatsen bij PTI (Philips Telecommunicatie Industrie te Hilversum) van 50 KG zenders. Aanvankelijk een lauwe reactie van Philips maar later een merkbare wijziging in de houding van de fabriek.  
1953Het aan RH toebehorende pand te Djakarta (Djalan Asam Baru) is op gewelddadige wijze aan de beschikking van RH onttrokken. Onze daarin gehuisveste mensen moesten het ontruimen onder bedreiging van de naast ons pand schoolgaande Indonesische jeugd.  
19533 juni. G. Sodenkamp begint in Singapore.  
1953Als gevolg van nieuwe SOLAS eisen moeten schepen binnenkort met draagbare reddingbootinstallaties worden uitgerust.  
1953RH heeft de eerste radar op een ferryboat geplaatst te Pernis, waarmede tot nu toe zeer bevredigende resultaten op de korte afstand werden bereikt.  
1953Ivm nieuwe voorschriften moet de schepen van de nodige kristallen worden voorzien waarvoor een bedrag van 400.000,- moet worden besteed.  
1953Op  1 juli neemt de heer T.P. van den Bergh afscheid als directeur en wordt gehonoreerd door de regering met de “De Ruytermedaille in goud”. De heer van den Bergh wordt benoemd tot commissaris Op dezelfde datum gaat de heer Ir. W.A.J. Liebert eveneens met pensioen.  De heren Ir. W.P.D. Stenfert en Ir C.B. Broersma worden benoemd als directieleden  
1953R-H Rotterdam verhuist van de Parallelweg naar het nieuwe pand aan de Eekhoutstraat.  
1953In november meldt de directie dat de verhoudingen met Philips iets verzacht zijn. Wij blijven bereid waar mogelijk bestellingen bij haar te plaatsen doch tot nu toe heeft men geen opdrachten kunnen aanvaarden  
1953Veiligheidsverdrag London 1948 vereist de installatie van aanvullende apparatuur om draagbare reddingbootzenders, automatische seingevers, auto alarm apparaten, richtingzoekers. De gehele aanpassing dient in 1958 gereed te zijn  
1953De International Chamber of Shipping richt een permanent radio-comité in waarin directie van RH participeert (tot aan 1987).  
1953Scherpe concurrentie wordt gevoeld in de visserij en de kustvaart. RH is bezig terrein te herwinnen als gevolg van de betere service van RH  
1953De heer Broersma memoreert dat er op de Nederlandse vloot belangrijk meer Amerikaanse radars zijn gemonteerd dan Engelse hetgeen haar oorzaak vindt in de omstandigheid dat vooral in de eerste jaren na 1946 de Amerikaanse radar betrouwbaarder was dan de Engelse. In de laatste tijd is echter de betrouwbaarheid van de Engelse toegenomen.  RH had contractuele bemoeienis met ca 165 radars; 25 radars gemonteerd op Nederlandse schepen waar geen contractuele bemoeienis bestaat en ca 80 apparaten buiten RH om op de Nederlandse koopvaardijvloot werden gemonteerd  
1953Per october had RH bemoeienis met 1300 schepen; aantal telegrafisten: 603 Aantal radiosurprises: 31.461  
1954Radar ontwikkelingen: Fabrikanten leggen zich toe op het maken van radars voor kleinere schepen Raytheon is de eerste. RCA komt ook. KH en Marconi  werken aan de ontwikkeling. De toestellen onderscheiden zich van de grote radars door en eenvoudiger constructie, kleiner aantal buizen en een beperkter bereik. Het Raytheon apparaat, met een max bereik van 16 mijl, heeft slechts 33 buizen en benaderd de complicatie van een televisieontvanger (25-30 buizen).Vooralsnog niet geschikt voor hoge radarmast montage. Prijs bedrijfsgereed a/b f 17800,- Amerikaanse fabrikanten fabriceren voor hun grotere radars plotters van het reflectietype waarbij men dus direct op het radarscherm kan plotten. De Engelse fabrikaten zijn hiertoe – in het algemeen – niet overgegaan, daar men in Engeland niet aanvaardt dat deze wijze van plotten de voorkeur verdient.  
1954Er is nog geen regeling met Philips. Overigens is RH – ook zonder contractueel daartoe verplicht te zijn – een belangrijke afnemer van de Philips producten  
1954De aandacht blijft gericht onze service niet alleen in Nederland doch in een zo groot mogelijk aantal buitenlandse havens op een zo hoog mogelijk niveau te houden. De deelneming aan de Radio Marine Associated Companies (RAMAC) bewijst hierbij uitstekende diensten.  
1954Inspecteur Rotterdam J.W. van IJsselstein wordt opgevolgd door de heer L.C. Kickhefer  
1954Het gebruik van korte-afstand telefonie op zeer korte golflengten (VHF) neemt sterk toe, mede ter ontlasting van het – vaak sterk gestoorde – verkeer op middengolven. Binnenkort zal een proef worden genomen met een VHF apparaat op een Nederlands schip  
1954De Radio Industries Corporation staat op het punt een “sound radar” op de markt te brengen. Dit apparaat, in de eerste plaats voor binnenvaartuigen bedoeld, werkt met geluidsimpulsen, waarvan de echo op een ruwe richtingsaanwijzer en een afstandsindicator wordt geregistreerd. RH staat in het algemeen sceptisch tav. de te bereiken nauwkeurigheid en speciaal wat betreft de redelijke werking tijdens regen en harde wind. Het toestel kan voorts niet meer dan een ruwe aanwijzing geven  
1954Per begin oktober telde men de RH bemoeienis met 195 radars. In totaal met 4756 toestellen op 1368 schepen. Het aantal telegrafisten bedroeg 620  
1955Nieuwe voorwaarden van de Indonesische overheid maakt het onmogelijk om de vertegenwoordiging van ENRAF voort te zetten. Men draagt de vertegenwoordiging over aan de firma Insabo voorlopig op een 50/50 basis  
1955Er is een probleem om een voldoend aantal  telegrafisten  te bewerkstelligen. De rang van oudere telegrafisten a/b speelt hierbij een belangrijke rol. Eisen voor opleiding zijn gematigd (Mulo A ipv. Mulo B)  
1955In December wordt melding gemaakt dat de heer Stenfert een reis naar Hongkong en Indonesië heeft gemaakt en tevens Singapore te hebben aangedaan. RH heeft ook daar een vertegenwoordiger die daar tezamen met een technische en administratieve assistent uitstekend werk verricht In Indonesië wordt melding gemaakt van de vestigingen te Soerabaja en Makassar  
1956Het gebouw Binnenhaven 52 in Den Helder wordt betrokken  
19576 Oktober: Opening R-H Singapore RH Vlissingen verhuist naar de Spuistraat  
1957Op kustvaarders groter dan 500 brt is middengolf telefonie nu verplicht. Veel geplaatste sets zijn eerst de Zeewolf en later de Neptunus en de Triton (mg/kg). De visserij kent nu ook de serie Zeewolf, Zeenimf, Zeemeermin en Neptunus  
195921 december: ITU conferentie in Geneve. Automatisch teletype-apparatuur mag werken op de telegrafiekanalen toegewezen aan passagiersschepen Tbv KG-telefonieverkeer zijn het aantal kanalen uitgebreid, waardoor dat een aantal kristallen in zenders zal moeten worden vervangen. Consequentie voor de Ned. Vloot ca f 150-200K Het verdrag mbt VHF verkeer, dat in 1957 in Den Haag werd gesloten, is thans “world-wide” geworden doordat Ver.Staten zich akkoord verklaarden. De vonkzenders, waarvan er nog 140 op RH-schepen dienst doen, moeten voor 1 januari 1966 zijn vervangen. Aparte procedure voor telefonie-noodverkeer en een speciaal spellingsalfabet is voorbereid voor de Veiligheidsconferentie van 1960 in London. Eisen voor telegrafistencertificaat is internationaal de zendsnelheid verhoogd 16 naar 20 woorden per minuut. Hr Stenfert is wederom herkozen als president van de CIRM  
1959119 nieuwe telegrafisten in dienst, terwijl er 86 met ontslag gingen.  
195931 december: Aantal schepen waarmee we bemoeienis hadden was 1423; aantal toestellen onder contract – 5646, waaronder 532 radars. Totaal contractuele vergoedingen was f 6,5M 150 opdrachten voor VHF apparatuur, Eerste SSB-telefonie installatie op ss Rotterdam  
1959Nieuwbouw in de Kerkstraat te Amsterdam (magazijn, werkplaats en garage met als bovenbouw enige flatwoningen)  
1959Gewisselde telegrammen incl. Navigatieberichten – 625.000. Lange afstand telefoniegesprekken via PCH – 21.000. 57.000 radiosurpriseberichten, De catalogus werd geheel vernieuwd.  
1959In Rotterdam is een start gemaakt met een radar cursus voor in dienst zijnde telegrafisten  
1960IN RAMAC verband blijft Indonesië tot het territory van RH waardoor RH blijft delen in winsten gemaakt op transacties tussen andere RAMAC-leden en Indonesie  
1960De telegrafistenrekening sloot met een positief saldo van f 64K  
19601 maart: 723 telegrafisten in RH dienst Er is een affiche gemaakt welke door een RH-functionaris (oa. Hr Schoorel) tijdens lezingen voor leerlingen van middelbare en mulo-scholen in het land, worden uitgereikt. (boekwerkje is in bezit van de Stichting)  
1960Door de Raad van Bestuur van de Zeevaart is aan de CKV gegarandeerd dat 50 plaatsen op de vloot voor telegrafist 1e klasse beschikbaar zouden komen. Momenteel zijn alle passagiersschepen reeds voorzien van 1e klassers waardoor deze op grote tankers en vrachtschepen worden aangesteld. Deze telegrafisten ervaren dat niet als een promotie  
1960Er wordt een Talarma demonstratie gegeven, een automatische alarmseingever voor gebruik op telefonieschepen alsmede een volledig getransistoriseerde ontvanginrichting voor noodverkeer  
1960Mogelijkheid wordt onderzocht om een zeevarenden aan de voetbaltoto te laten deelnemen, dit ter stimulering van het telegrammenverkeer. Met de KNVB en de PTT is reeds contact opgenomen. Het probleem is, of een van boord verzonden codetelegram aan het Toto-bureau als een forumlier passend in het Toto-reglement  kan worden aangemerkt. Hiervoor is toestemming nodig van het ministerie van Justitie.  
1960Veiligheidsconferentie 1960 te London werd bijgewoond door dhr Broersma. Belangrijkste wijzigingen zijn: Schepen boven 1600 grt – auto alarmtoestellen van voor 19-11-52 moeten worden vervangen door nieuwe toestellen binnen 4 jaar na ingangsdatum conventie (thans bevinden er zich nog 200 toestellen aan boord van Ned.schepen die niet voldoen aan de nieuwe regels) Draagbare reddingbootzenders moeten in toekomst zo compact mogelijk zijn en ook geschikt voor gebruik in vlotten Tonnage grens voor verplichte telefonie werd verlaagd van 500 naar 300 grt. Ook deze schepen moeten in de toekomst 2-toon alarm hebben Een met radar uitgerust schip moet bij beperkt zicht met een matige snelheid varen. De aanbeveling luidt: “ Radar indications of one or more vessels in the vicinity may mean that “moderate speed” should be slower than a mariner without radar might consider moderate in the circumstances” Door de gunstige conjunctuur was het verloop van telegrafisten groot. Daarnaast heeft Radio Holland de moeilijkheden ondervonden van de door arbeidsbureaus en beroepskeuze-adviseurs verspreide misvatting, dat het beroep van radiotelegrafist geen toekomstmogelijkheden meer zou bieden. Deze gedachte was gebaseerd op berichten over de ontslagverlening aan telegrafisten door de KLM en over proefnemingen van de PTT met de TOR (Telex over Radio), waardoor het verkeer tussen schip en wal in de toekomst automatisch zou plaatsvinden. Gelukkig is dit tijdig ontdekt en is men door besprekingen met arbeidsbureaus en het plaatsen van doeltreffende advertenties erin geslaagd alsnog 160 leerlingen voor de opleidingsscholen aan te trekken.  
1960De naam van “telegrafist is verouderd en zou dient te worden vervangen door “radio-officier”. In het Veiligheidsverdrag is de naam “wireless operator” reeds gewijzigd in “radio officer”. Dit punt zal aan de order worden gesteld in de Raad van Bestuur voor de Zeevaart  
1960Onderzoek naar reden van ontslagneming is vaak dat het beroep als “dead-end job” wordt gezien en men qua status niet verder kan komen dat de oudste tweede stuurman. Het voorstel van RH is om te komen tot gelijkstelling van de hoofdtelegrafist aan de rang van 1e stuurman. Het zou slechts om een 4-tal plaatsen gaan.  
1960Alle rederijen, behalve de HAL, staat klasse verkeer toe voor 1e klasse telegrafisten met meer dan 15 dienstjaren en 2e klasse telegrafisten met meer dan 20 dienstjaren.  
1960Naast nieuwbouw aan de Kerkstraat wordt aan de Inspektie te Amsterdam verbouwd. Toestemming wordt verkregen om de Inspektie IJmuiden te verbouwen. Er wordt besloten tot het maken van bouwplannen voor een geheel nieuwe school te Rotterdam. R-H Delfzijl verhuist naar de Zijlvest ivm afsluiting Oude Eemskanaal.  
1960Er wordt gedemonstreerd met de ZEEVALK radiorichtingzoeker van firma Plath een waterdicht radiobaken dat wordt bevestigd aan de paal die wordt “geplant” op geschoten vis. Dit baken kan met een radiorichtingzoeker op een afstand van ca 25 mijl worden gepeild  
1960Op kustvaarders komen de eerste marifoons zoals de 10-kanalen Philips Zephyr in gebruik. Dit is ook het geval bij de binnenvaart waar de 6 kanalen Zebra het marifoontijdperk opent.  
19601 Juli onderhoudsvergoedingen voor radars waarvan RH de vertegenwoordiging heeft zijn met 15-20% verlaagd  
1960Mbv de motorboot te Rotterdam werd de KH rivierradar beproefd. Op tankers werd een bijzonder echolood geïntroduceerd de zg “Shallow water indicator” Op de visserij werd het nieuwe Ceres echolood geïntroduceerd waarmede in horizontale richting vis kan worden opgespoord Voor Marconi werd de automatische richtingzoeker “lodestar” uitgebreid beproefd Voor de kustvaart en visserij, welke tot nu toe praktisch altijd een  richtingzoeker met draairaam gebruiken, werd een vastraam met speciale goniometer ontwikkeld In samen werking met de Deens fabriek Dan Marine werd een automatische stuurinrichting op de Ned. Kustvaart geïntroduceerd  
196031 december Dhr v.d.Bergh neemt afscheid als commissaris. Hij kwam in 1919 op 34 jarige leeftijd bij RH als adjunct-directeur in dienst, werd op 7 juni 1921 tot directeur benoemd en was gedurende 32 jaar directeur. Werd benoemd als Officier in de Orde van Oranje Nassau en toekenning van de Gouden de Ruyter medaille. 3 kwaliteiten – eerlijkheid, vastberadenheid en standvastigheid  
1960Ultimo ’60 waren er 736 telegrafisten in dienst. Er werden contactbijeenkomsten gehouden om de samenhorigheid van directie, telegrafisten en walpersoneel te versterken. Dergelijke bijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld  
1960Bij de telegrafistenadministratie werd met succes gebruik gemaakt van een bij een administratief servicebureau opgestelde computer  
196017 december. Mevrouw E.T.Stenfert-Lemke heeft op uitnodiging van de Vereenigde Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij, het m.s Streefkerk gedoopt en te water gelaten.  
1961Van Kon. Marine wordt een opdracht verwacht voor 17 14/9 KH radars en van het loodswezen er 8 in opdracht zijn gegeven. RH krijgt onderhoud hiervan. Voorheen deed Kon.Marine onderhoud a/b loodsvaartuigen  
1961Er is een ontwikkeling gaande op grote vrachtschepen (boven 10.000 ton) en grote tankers een radar met 2 beeldbuizen te plaatsen. Een hiervan bevindt zich in een verduisterde plotting-room. Dit vanwege de handicap met een viewing-hood te werken waardoor tegelijkertijd slechts 1 persoon het beeld kan waarnemen. Een tweede ontwikkeling is dat de ene radar “relatieve” presentatie en de andere “true motion” presentatie weergeeft. In dit verband meldt de heer Broersma dat op de Engelse CANBERRA er sprake is van 6 beeldbuizen, 2 true motion van 16” met 3 dochter beeldbuizen, alsmede een fotografische opgenomen geprojecteerd beeld waarbij iedere 3,5 seconde het juist gefotografeerde radarbeeld met een formaat van 60×60 cm en daghelder op een matglas verschijnt. Raytheon heeft een nieuwe 3 cm radar op de markt gebracht die in Italië wordt geproduceerd.  
1961Op de ROTTERDAM wordt het door United Press uitgezonden nieuws op telex-apparatuur ontvangen. Er wordt nog gezocht naar een procedure voor de ontvangen nieuwsberichten als beeldontvangst te reproduceren zodat deze geschikt zijn voor directe vermenigvuldiging via een drukpers. Proeven met radiografisch ontvangen weerkaarten verlopen naar wens. Demonstratie van een door RH ontwikkelde “miniatuur omroepzender” welke tot doel heeft muziek van een bandspeler te “injecteren” in de Centrale Antenne versterker. Midden op zee zijnde is men voor recreatie  uitsluitend aangewezen op ontvangst van korte golf  omroepzenders met alle narigheden van fading, vervorming en storingen  
1961KNVB is zeer welwillend tav de scheepstoto. Het voorstel is opgesteld door RH en PCH. Er zal een concept-reglement worden opgesteld wat ter goedkeuring zal worden ingediend bij ministerie van justitie.  
1961Koningin Juliana en Prinses Margriet bezoeken de RH-stand op de Jaarbeurs  
1961Geplaatste aandelenkapitaal van RH bedraagt f 2.354M. Men stelt een vergroting van het aandelen kapitaal met 50% voor.  
1961Het in de oorlog ontwikkelde Loran-systeem is verbeterd en de Amerikaanse marine doet experimentele proefnemingen met dit Loran-C systeem. Het geeft een nauwkeurigheid van ca, 05, nm RH is zich op het gebied van apparaten voor jachten en kleinere vaartuigen gaan bewegen met een getransistoriseerde ontvanger van Deens fabrikaat, een door RH ontwikkeld raam. Op de ingebouwde batterij kan dit toestel ca. 150 uren werken. Een gelijksoortig apparaat is een door RH omgebouwde Philips transistor-ontvanger welke voorzien wordt van een aansluiting voor een peilraam.  
1961In Amsterdam heeft het bedrijf een groeiend tekort aan magazijn- bedrijfs- en kantoorruimte. Ook de verbindingen met het magazijn in Wittenburg worden steeds tijdrovender tgv het toenemend verkeer. De directie zou daarom gaarne toestemming ontvangen om een centraal magazijn in Amsterdam-West te bouwen. In Osdorp is voorlopig een stuk grond gehuurd. De RvC geeft toestemming tot uitwerking van “plan Osdorp”  
1961Bestuur van de toto is akkoord. Hoofdprijs wordt f 50.000 Blijkt dat Ministerie van OK&W ook nog toestemming moet geven waardoor opvarenden het seizoen 61/62 nog niet kunnnen deelnemen.  
1961In totaal 114 nieuwe scheepsmobilofoons geplaatst waaronder de nieuwe Marconi ARGONAUT. Inmiddels 402 installaties geplaatst waaronder 47 op visserijschepen SSB wordt geïntroduceerd met als belangrijke mijlpaal de MT1200 van de Zweedse fabriek Svenska Radio A/B (eerste zal begin 1962 a/b van Nieuw Amsterdam worden geplaatst) (serieproductie 1963) Simplex TOR ontwikkeld door PTT en PCH is het enige kuststation met deze faciliteit. Men beschouwt het als een bijzondere interessante ontwikkeling maar gezien de kosten van de apparatuur kan niet worden verwacht dat in de naaste toekomst het systeem op schepen een uitgebreide toepassing zal vinden. althans niet met de bestaande verkeersdichtheid van een normaal vracht- of passagiersschip. Ms MAIN LLOYD werd als eerste Nederlandse schip voorzien van een zg mastantenne. Eerste resultaten in combinatie met een 350Watt zender bevestigden de verwachtingen dat het probleem van mastantennes nog niet helemaal is opgelost. Op verzoek van Raytheon werd een nieuwe 12” radar uitgeprobeerd op de AMSTELSTROOM RH technicus en leraar v.d. Zeevaartschool Adam (lid van Staatsradarcommissie) maakt reis op ONDINA voor een vergelijkende studie van 3 en 10 cm radars. 30 stuks KH 14/9 radars voor Kon.Marine en 12 voor betonningsvaartuigen en loodsboten. A/b van enkele schepen met zeer beperkte stroomvoorziening werd met succes een Marconi CONSORT radar geplaatst Proefnemingen met een 8 mm radar voor de binnenvaart vinden plaats. Op de visserij wordt geëxperimenteerd met een echoloodtransducer in het visnet van de zgn “zwevende trawl” Op grote en zeer grote schepen met “alles achterop” zal bedrijfstelevisie in de toekomst wellicht van belang kunnen worden. Televisiecamera op het voorschip verbonden door een kabel met de beeldbuis in het stuurhuis. Zwenking van de waterdichte camera en de diepte scherpte instelling gebeurd vanuit het stuurhuis. Diverse systemen zijn door RH bestudeerd en binnen afzienbare tijd worden proeven op schepen genomen Vloeistofhoogtemeters en electronische temperatuurmeters voor gebruik op dieselmotoren zullen binnenkort door RH op de markt worden gebracht  
1961Eind december R/o’s 747 Aantal apparatuur in onderhoud:5923 Aantal radars 372 Aantal schepen 1453 Aantal radio surprise 59.200 twv fl 884.000  
1961Opdracht van Motorola voor het verzorgen van het onderhoud van de Motorola apparatuur in gebruik op de Amerikaanse vliegbasis te Soesterberg  
1962Voorzitter J.Olyslager van RvC overleed op 8 juni opgevolgd door de heer L Speelman  
1962Radio Holland heeft 750 radio-officieren in dienst, er zijn 1454 schepen onder contract en er worden zo’n 600.000 telegrammen verzonden Aantal telefoongesprekken 48.900 Radiosurpriseopdrachten 59.500  
1962Navigatie satellieten hebben de aandacht van RH er volgt een uiteenzetting over de werking van de Transit, de weersatelliet Tiros en de communicatie-satelliet Telstar en de toepassingen die voor de scheepvaart beschikbaar zullen komen  
19621 october: 758 radiotelegrafisten in dienst  
1962Directie is nog steeds bezig met een claim van 1,5M op Indonesië ivm de in beslagname van de RH bezittingen destijds  
1962Ivm met de kartelbepalingen van het EEG-verdrag wordt onderzocht of deze associatie geregistreerd moet worden bij de EEG-commissie.  
1962Er is nog geen goedkeuring van de Ministeries van Justitie en O.K&W om met een scheepstoto van start te gaan  
1962Er wordt een demonstratie gegeven van een zenderontvanger met peilinrichtingen voor jachten. Een catalogus van scheepselectronica voor de watersport wordt besproken  
1962Op de gehouden Hiswa-tentoonstelling was RH aanwezig met moderne jachtapparatuur  
1962Het is gebleken dat er bij onze relaties behoefte bestaan aan onafhankelijke voorlichting. In 1958 werd voor het eerst een contactbijeekomst georganiseerd te Amsterdam, terwijl in 1959 een dergelijke bijeenkomst werd gehouden te Rotterdam. Ivm onze stand op de Jaarbeurs werd in 1961 in Utrecht een voorlichtingsdag georganiseerd. Op 12 december 1962 werd in conferentie-oord “De Baak te Noordwijk een voorlichtingsdag gehouden waarbij een overzicht werd gegeven van alle communicatie-apparatuur voor schepen boven de 1600 brt en van elektronische hulpmidden bij de navigatie. Grote indruk maakte het telex-contact met de ss Rotterdam in de Caribbean  
1962Vervanging van communicatie ontvanger op de grote vaart werd vervolgd. De Philips BX925 is uit productie genomen en wordt nu vervangen door de Siemens E566  
1962RH heeft een PTT opdracht ontvangen voor 3 landrichtingzoekers voor de radiocontroledienst. Een 4e apparaat is besteld door het Nederlandse leger. De Kon. Marine heeft tot dusverre 39 Kelvin Hughes radars voor navigatiedoeleinden bij RH besteld.  
1963Onderzoek wordt ingesteld omtrent mogelijke samenwerking met Ships Radio Service en INA (Internationale Navigatie Apparaten NV)  
1963343 Grote Vaart schepen zijn door RH met KH radar installaties uitgerust, terwijl 212 installaties op visserij, kustvaart en rijnschepen geplaatst. Voor de Rijnvaart wordt een toenemend gebruik van deze installaties ivm de instelling van radar-guidance en het bij nacht doorvaren. Een efficiënte korte afstandsverbinding is hiervoor noodzakelijk. Enkelzijband telefonie: er wordt gewerkt aan een technische specificatie. Verwachting is dat SSB per 1-1-75 verplicht wordt. Op dit moment alleen SSB zenders in bedrijf op ss Rotterdam en Nieuw Amsterdam TOR proeven op de ss Rotterdam en een 3-tal Shell-tankers (oa Ondina) leveren goede resultaten op. Experiment met een 8 mm Philips radar wordt uitgevoerd boor de Gemeente Veren te Amsterdam, welke een zeer scherp beeld geeft en waarbij een televisiecamera met een geheugen dat in staat is gedurende 20 minuten koerslijnen van varende schepen vast te houden, wordt toegepast. Voor de Zeevaartschool Vlissingen wordt een radar-simulator besteld van het fabrikaat Redifon met KH Beeldkasten.  
1963Een service contract voor VHF apparatuur tbv vliegbasis Soesterbeg was er de oorzaak van dat onze relaties met de fa Motorola, een leidende Amerikaanse VHF fabriek, hechter werden  
1963100W midden- en kortegolf Triton radiotelefoon kwam dit jaar gereed  
1963Er wordt een markt onderzoek uitgevoerd naar producten uit Japan  
1963Scheepstoto nog geen gunstige beslissing ontvangen  
1963Er wordt een accountantsonderzoek uitgevoerd by SRS om tot waarbepaling te komen voor overname. De gevraagde Goodwill is mogelijk een struikelblok  
1963Er zijn onderhandelingen gaande met de “Kammer fur Assenhandel der Deutschen-Demokratische Republik in den Niederlanden” om tot een service-contract e komen voor de in de DDR gefabriceerde apparatuur met een consignatie voorraad van reservedelen.  
1963Waterdichte TV-camera met afstandsbediening bestemd voor voorschip-montage wordt gedemonstreerd  
1963Radio Ocean is eeen dochter van Philips en brengt in Frankrijk maritieme communicatie apparatuur op de markt, terwijl Philips Nederland hier geen brood inziet.  
1963Bemoeienis met 1445 schepen. Service contracten met 5976 toestellen – contractuele vergoeding 7,4M Totaal gewisselde telegrammen: 572.000; totaal aantal telefoongesprekken: 47.700; radiosurpriseberichten:52800  
1963De KH 17, volledig getransistoriseerde, radar wordt voor het eerst intern gedemonstreerd. Eind december zijn er opdrachten ontvangen voor 67 stuks  
1963Bij de binnenvaart worden de eerste rivierradars KH14/9-R geplaatst. Destijds voor een prijs van zo’n 30K maar bovendien moest voor deze 100V of 220V gelijkstroom radars ook nog geïnvesteerd worden in een Perkins of Petter generator voor eenzelfde bedrag  
1963Het Marconi flitser echoloodje Ferrograph Inshore deed op de binnenvaart zijn intrede na een advertentiecampagne met de leuze “laat de slaggaard maar liggen? In dit jaar werd ook de nieuwe PUE marifoon Cambridge geïntroduceerd  
1963Introductie van Motorola bij de politie  
1963KH brengt zijn Photoplot systemen op de markt  
1963Voor een Ned. Baggermy wordt gewerkt in Bonny-river Nigeria. RH stelt een technicus (Arie Prins) ter beschikking voor onderhoud en reparatie van VHF- en radar apparatuur  
1963RH levert voor Alvarado-project (visserij ontwikkeling in Mexico) complete elektronische installaties o.m asdic, telefonie, echolood en automatische stuurinrichting. Resulteerde in een vervolg opdracht voor 4 schepen.  
1963Jaar werd afgesloten met een winst van 1.239.819,03  
1963In RH participerenden rederijen waren: Reederij Amsterdam Halcyon Lijn Mij Hillegersberg HAL HSM Holl. Vrachtvaart Mij. Houtvaart Kon Holl. Lloyd KJCPL KNSM KPM KRL NTPM New Halcyon Lijn Nigoco V.Ommeren Oostzee Petroleum Shipping Mailship Rotterdam Shell Tankers L.Smit & Co SMN Mij Triton VNS Walsvisvaart Zeetransport  
1964Door het uitblijven van een vergunning voor het plan Osdorp is het plaatsgebrek bij RH Adam zodanig geworden dat tijdelijk een houten noodgebouw moet worden geplaatst in de tuin van het perceel Keizersgracht 562  
1964Oprichting R-H Aruba- Opening R-H Vlaardingen Gebouw R-H Rotterdam uitgebreid met een school. Kosten 500K  
1964RH heeft een aparte Stichting opgericht – genaamd “Stichting tot bevordering van de opleiding van Radio Officieren” . Met als doel subsidiëring van de overheid te krijgen voor haar opleidingen.(280K) Stichting zal meewerken aan concentratie van onderwijs-instellingen met gelijk of verwant doel.  
1964Er wordt melding gemaakt van een Satelliet Systeem voor Search and Rescue en met aan boord te gebruiken apparatuur die geraamd wordt op $5000. Voorloper van latere Cospas-Sarsat systeem  
1964Op de werf de Schelde (Sloe-project) wordt een werkkeet geplaatst  
1964Afspraken met de fa, Observator aangaande de verkoop van Arma Brown gyrokompassen. Prijs per stuk ca 16.000,- Totaal verkocht 20 winstdeling 50/50. RH verkoopt in het noorden, Observator in het zuiden van NL  
1964Onderhandelingen over de aankoop van SRS lopen nog.  
1964Directie ziet “Het op jongere leeftijd sluiten van huwelijken” als een belangrijke reden van het verloop onder r/o’s  
1964Directie is op bezoek geweest bij SAIT welke voor Petrofina een elektronische data logging systeem heeft gemaakt voor het automatisch meten van 150 verschillende waarnemingen oa snelheid, temperaturen van water, olie, motoren, olieverbruik ed. Systeem werkt arbeidsbesparend. Research afdeling van SAIT van 15 man (4 ingenieurs 11 HTS’ers). Directie krijgt groenlicht van commissarissen hier zich in te gaan verdiepen  
1964Discussie over toekomst van r/o uitgebreid als elektronisch officer is reeds enkele jaren gaande. Uitspraak hierover wordt verschoven naar de toekomst  
1964Kengetallen van Inspektie Rotterdam 147 man in dienst waarvan 121 voor service/nieuwbouw 21 auto, waarvan 6 met mobilofoon 2 motorboten Eigen VHF verbinding met speciale “verkeersleider” die tevens beschikte over een vast PTT VHF verbinding, 2 telefoonlijnen en een Telex met Dirkzwager 1953 – 4047 schepen waarvan 32% buitenlands 1963- 6896 schepen waarvan 55% buitenlands 1964 – voortgezette toename Aantal behandelende schepen met 70% vermeerderd met een toename van personeelsbezetting van 24% hetgeen voor een belangrijk deel te danken is aan de moderne communicatiemiddelen  
1964Philips Elplot, nieuw elektronisch plotsysteem voor gebruik bij scheepsradar wordt geïntroduceerd.RvC nr 9 
1965Het gebouw Zijlvest 12 in Delfzijl wordt betrokken  
1965Opheffing kantoor New York.  
1965De introductie van de getransistoriseerde Kevin Hughes radar type 17 blijkt van groot belang te zijn voor visserij en kustvaart. Een doorbraak op rivierradargebied wordt de introductie van de KH-17/9-R en 17-BN Er zullen van deze serie alleen al bij de Nederlandse binnenvaart meer dan 1000 stuks worden geplaatst. Vaak samen met de radarklapmast Delta en de bochtaanwijzer MK8  
1965Eind 1965 bemoeienis met 1395 schepen (4510 apparatuur; contracten) 677 radio officieren in dienst  
1966Voor het eerst wordt voor de werving van nieuwe r/o´s een tv-film (Socutera) gebruikt. Eerste r/o´s krijgen ELplot cursus bij Philips en onderhoud en service van radars en SSB telefonie installaties  
1966Inpassing van radio-onderwijs in de Mammoetwet is zorgelijk. Overleg met PTT, Inspecteur Nijverheidsonderwijs en Scheepvaartinspectie eveneens met zeevaartscholen en vakvereniging  
1966Verzonden/ontvangen telegrammen, ontvangen navigatieberichten 500.000. Telefoongesprekken 48.600. Aantal radio surprise opdrachten: 37.200  
1966Nieuwe radiosurprise catalogus uitgegeven.  
1966Behalve de 4 op tankers geïnstalleerde TOR systemen, was er geen uitbreiding dit jaar  
1966Opkomst van SSB installaties. DSB telefonie-installatie Triton zal de laatste telefonie installatie zijn die door RH gemaakt wordt. Nieuwe modellen kunnen elders worden betrokken  
196626 mei 1966 treedt Schepenbesluit 1965 in werking Kustvaarders moeten 2182 kHz wachtontvanger installeren Bepaalde schepen moeten een echolood hebben met 100 vadem schaalbereik 77 Marconi M700 AAT’s moeten worden vervangen, Kustvaarders moeten een reserve antenne hebben.  
1966357 opdrachten voor marifoons (343 in 1965) De meeste op visserij- en binnenschepen  
1966Gesloten mobilofoonnetten groeit tot 2,8% van de omzet ( 380K) In 1965 was dit 1% (130K) Brandweer Krimpen a/d Lek krijg mobilofoonnet met aan paging ontvangers  
1966Eerste mobillofoonnetten worden geïnstalleerd bij het bedrijfsleven Introductie van de twee-toon pieper bij Pageboy bij de Brandweer  
1966Andere activiteiten van RH zijn ondertussen Automatische Besturing, Baggervaartuigen, Booreilanden, CCTV, Jachten, Kraaneilanden, Lichtschepen, Onderwatercommunicatie, Onderwater-TV, Thermo- Alarmering, Veerponten, Zeevaartscholen (les-simulatoren)  Politie en Brandweer, Constructiebouwen Wegenbouw  
1966Raytheon 2502 radar verkoopt goed, Raytheon kondigt True Motion aan KH Photoplot indicator op diverse Shell tankers Philips Elplot op Neder Eems en Sepia Marconi Raymarc (laag geprijsd) resultaat goed Furuno visserij echoloden Chernikeeff log, JRC weerkaartontvangers, SGBrown gyrokompassen met autopiloten KH autopilot AH65 voor visserij en kustvaart SAIT dataloggers Marconi richtingzoeker Lodestar II 27 mc walky talky Tokai Motorola portofoons  
1966De afdeling TO (technische opleiding) wordt opgericht voor walpersoneel. Deelname aan RAMAC (Radio Marine Associated Companies) technische cursussen in buitenland is een initiatief van RH  
1966Elektronaut, nieuwe huisorgaan, verschijnt in oplage van 6000 exemplaren  
1966Deelname aan de tentoonstellingen, Hiswa, Visto en Europort. In Noorwijk werd INFO gehouden voor 123 relaties uit scheepvaartkringen.Lezingen over betrouwbaarheid radar, brugconsoles, datalogger en US COASTGUARD over AMVER (Automated Merchant Vessel Report System  
1966Demonstraties met KH 17R, Philips 8 mm radars, Motorola radar transponders, Redifon flight simulator, motorola mobilofoon  
1966Voor Ned. Aannemingsbedrijf werd in Bushir (Iran) een walradar en VHF installaties geleverd en geplaatst. RH technicus 4 maanden op het project aanwezig  
196650 jarig bestaan De Stichting Belangenpersoneel Radio Holland NV wordt opgericht. Doelstellingen de geestelijke en materiele belangen van personeel en gepensioneerden te bevorderen, waarbij gedacht is aan studiekosten van kinderen, tegemoetkomingen bij langdurige zieken en andere bijzondere financiële gezinslasten. Stichting krijgt een paritair bestuur Personeel en gepensioneerden kregen een jubileumbonus en een delfts blauw herinneringsbordje. Geschenk van VNS was een jubileumdiner met genodigden a/b van m.s. Randfontein op 14 dec 1966. Commissarissen gaven als jubileumgeschenk een gravure, gemaakt ca 1730 door Hendrik de Leth wat een beeld gaf van de Amsterdamse haven en dokken Geschenk van personeel aan RH een weerstation  
1966Eind 1966 heeft contractueel bemoeienis met 1385 (4480 toestellen met service contracten) Omvang  contract-portefeuille is 7,7 miljoen gulden  
1966Winst 2,9 miljoen gulden voor belasting  
19671-1-67 671 r/o´s in dienst. Er wordt een televisie documentaire gemaakt door Socutera over het beroep radio-officier  
1967In overleg met KJCPL is het inspectiekantoor in Hong Kong gesloten. Service wordt nu uitgevoerd door Marconi. Overwogen wordt weer een RH-man in Djakarta te stationeren  
1967Hr Hylkema demonstreert een radar detector voor gebruik a/b van schepen maar ook bruikbaar voor waarschuwingsapparaat voor snelheidscontrole op de weg  
1967RH directie participeert in Nederlandse delegatie bij de WARC van de ITU Besluiten: Installatie MG Dubbelzijband wordt per 1 januari 1973 verboden Bestaande installaties toegestaan tot 31-12-81 Installatie KG Dubbelzijband wordt per 1 januari 1972, vervangen oude installaties per 1-1-78 1e en 2e klasse R/o certificaat mag vervangen door General Commuications Radio Certificate technische eisen voor dit nieuwe certificaat zijn ongeveer gelijk aan 1e klasse certificaat seinsnelheid gelijk aan 2e klasse certificaat ( klare taal: 20 wpm code 16 wpm) Plan om VHF knalen uit te breiden (kanaal separatie van 50 k[Hz naar 25 kHz terugbrengen. Per 1 januari 1983 moeten alle bestaande VHF´s aangepast zijn aan nieuwe eisen Frequentie toewijzing voor selectief oproepsysteem voor schepen door kuststations.  
1967RH Vlissingen verhuist van Spuistraat 31/33 naar het gebouw Dr Stavermanstraat 61/63 te Vlissingen .  
1967Bij de binnenvaart komt het Philips echoloodje BH-103 met een ongelooflijk minimum dieptebereik (, 30 cm) in gebruik  
1967Eerste tentoonstelling Brandweer info – met o.a. introductie van de eerste getransistoriseerde Motorola apparatuur – in Utrecht trekt grote aandacht Eerste Motorola award wordt in ontvangst genomen o.a wegens succes paging bij brandweer.  
1967Bij de kustvaart maakt de KH radar type 17 een ware zegetocht  
1968Commissarissen eisen naast de accountantsverklaring ook een accountantsrapport. Aandeelhouders van RH krijgen een extra rabat als hun huur en onderhoudportefeuille > Fl. 75.000  
1968Marconi Maatschappij is uit de RAMAC organisatie getreden waardoor er nieuwe mogelijkheden liggen van RH  
1968Ir.Broersma treedt wegens ziekte per 1 mei af als directeur en wordt technisch adviseur tot aan zijn pensionering op 1 november 1969  
1968Mei: R-H krijgt Furuno ter vertegenwoordiging R-H Caribbean krijgt vertegenwoordigings- en distributierechten voor Motorola.  
196830 september In Amsterdam-Osdorp wordt aan de Jan Rebelstraat een nieuw pand betrokken voor de Technische Dienst, de afdeling Logistiek en het Magazijn.  
1968Er wordt geconstateerd dat het in de toekomst moeilijker zal worden een voldoend aantal kandidaten op te leiden als radio officier in het rapport “opleiding en positie van de radio officier”. Het einde van de communicatiespecialist ziet men aankomen en meer technische vaardigheden van de radio officier is gewenst.  
196820% van de opdrachten komt van de aandeelhouders waardoor er geconstateerd wordt dat RH langzamerhand minder een dochter maar meer een deelneming wordt van de rederijen.  
1968Eerste samenwerkingsbespreking met Fokker omtrent machinekamer automatiseringsapparatuur. Fokker is met de ontwikkeling in 1964/65 gestart. De eerste opdrachten voor dataloggers werden verkregen van de KNSM, voor de schepen Mercurius en Neptunus.  Na de minder goede samenwerking met Manotherm gaan Fokker en RN met ingang van 1/1/1969 een gezamenlijk marktonderzoek uitvoeren  
19681 mei: Ir. H.T. Hylkema volgt de heer Stenfert op als algemeen directeur  
1968Eerste Motorola UHF portofoons worden geleverd aan politie Rotterdam  
1968RH neemt een participatie in Surtel te Paramaribo  
1969Introductie van Motorola HT220, die kort daarna standaard wordt voor de Nederlandse politie. Bij Mobil Raffinaderij in Europoort wordt het eerste UHF-net geinstalleerd, vanwege intrisiek veilige Motorola portofoons. Alle overige raffinaderijen volgen met Shell voorop  
1970Introductie van de eerste in Europa gefabriceerde Motorola mobilofoon CD100 die vanaf de intro bij duizenden werden verkocht Ontvangst van de “Motorola Award 1969” Deelname aan de 1e Brandweertentoonstelling in de RAI  
1971September: opening R-H st. Maarten. Ontvangst van de 3e Motorola award; ditmaal voor RH Curacao  
1971Durban hulpinspectie geopend – Dhr C.W. van Staveren  
197213 November: H.K.H. prinses Margriet opent het “A” gebouw, het complex aan de Jan Rebelstraat is voltooid. Keizersgracht wordt opgeheven. Alle werknemers verhuizen naar de Jan Rebel- straat. 30 Augustus: R-H koopt alle aandelen van de Fa. Venteville  
1972Oktober: oprichting Sailtron BV toegespitst op de watersport en wordt gevestigd op de kop van de Oostelijke Handelskade in Amsterdam  
1972Informatiebijeenkomst Motocom in Bunnik voor brandweer, politie, ambulances en taxi’s met introductie van de piepers Pageboy II en Pagecom  
1973April: opening R-H Harlingen.  
1973De Zaanstreek is de 1e regionale Brandweer en is compleet uitgerust met Motorola paging. Brandweer symposium in Drachten waarbij directeur La Gro traditiegetrouw bij RH, een toest uitbrengt op HM de Koningin waar jaren later nog over werd gepraat bij de brandweer. Introductie van 5-tone paging met Pageboy II/5. Publicatiestunt met de poster “Piet vergeet je pieper niet die in elke brandweerkazerne een ereplaats kreeg. Ontvangst van de Motorola Award 1972  
197420-Aug. De RH-school in Rotterdam wordt gesloten en R/O opleiding van RH wordt in Amsterdam voortgezet  
1974December: Sailtron verhuist naar de Croeselaan, Utrecht  
1975Introductie van de Motorola portofoon MX-300 tijdens de Motocom-75 in Bunnik  
1975Suez Electronics (Egypt) is een joint venture met de International Modern Construction Group Co. (Kuweit). Als een Free Zone company opereert het alleen international (Suez Canal activities en buiten Egypte)  
1976Februari: overname Equipex SA te Maracaïbo, Venezuela and continued as Radio Holland de VenezuelaMei: Venteville koopt de helft van de aandelen terug * Officiële oprichting dochterbedrijf  Radio-HoIland Marine Television, RH is ondertussen al zo’n 6 jaar met AV bezig.  
1976Oprichting van de “Bedrijfsgroep Mobilofonie” met eigen verkoopafdeling, servicedienst en manazijn in het gebouw te Osdorp. De regionale brandweer komt sterk op gang en RH levert grote netwerken zoals o.a. de zeer grote regio Ede.  
1976In eigen huis worden voor de binnenvaart echoloden gemaakt onder de serienaam “Dogger”  
1976Equipex-Radio Holland SA werd eind 1976 opgericht als een joint venture tussen RH Caribbean NV en Equipex SA te Caracas Venezuela met als doel sales/service activiteiten op scheeps-elektronisch gebied  
19766 december. Directie besteedt geen extra aandacht aan 60 jarig jubileum. Gehele personeel krijgt klokradio (waarvan je wakker blijft door vallende schijfjes en brommende trafo)  
19779 maart – Resultaten van functiewaarderingsonderzoek door AWV werd  gerapporteerd en beroepscommissie  en intern begeleidingscommise werden insteld ter ondrsteuning van de implementatie  
1977* 6 Oktober: officiële in gebruik neming nieuwe aanbouw pand Eekhoutstraat R’dam * Servicepunt Levantkade A’dam wordt opgeheven en samengevoegd met IJmuiden, Visserij. Verhuizing vindt eind van het jaar plaats wordt Inspectie IJmond  
1977Hr Sodenkamp (ex assistant inspecteur RH Spore) vanuit Australië aangezocht om manager te worden van Equipex-RH SA  
1977Bij de kustvaart doen naast richtingzoeker, echolod, radar, telefonie en marifonie nu ook heel andere apparaten intreden zoals de Kelvin Hughes stuurautomaat AH65, het Anschutz gyrokompas en het RH Centraal Antenne susteem  
1977S.P.Radio brengt op verzoek van RH de eerste groene Sailor 16-kanalen marifoon uit, onder de typering RT142  
1978Equipex-RH SA start 2e depot in Judibana  
1978Teruggang in de economie op Curacao en Aruba had effect op de daar behaalde resultaten  
1978Op 10 maart wordt RH Aruba NV opgericht er volgt overname van het bedrijf Industrial Equipment en Electronic Equipment met een bezetting van 11 man  
1978De activiteiten van RHMT (Marine Television) zijn uitgebreid met oa. Het opnemen van tv programma’s  
1978Dhr van Meel introduceert een Beleidsnota Organisatie RH BV waarin organisatievorm en –structuur en bijbehorende doelstelling worden weergegeven. Structuur kent naast Algemeen directeur directeuren voor Financiën, Commercie, Techniek en Deelnemingen met een directeur Markt onderzoek als staffunctie (resp. Ir. Ph J. van Meel, Drs. J.L. La Gro, J.W. Mantel, F.J. Vrijmoet, J.H.J. Andriessen en J.W. v.d. Lely)  
1978Belangen in ondernemingen: Radio-Holland Caribbean NV 100% Sailtron BV 100% Nautisch en Technisch Bureau Venteville BV 100% Radio-Holland Marine Television BV 100% Radio-Holland International NV 100% Radio-Holland Aruba NV 100% Participaties N.V. Surinaamse Telecommunicatie My “Surtel”  (34 van de 67 aandelen) Electroship-Electronica Naval Comercia e Industria Limitadat Brasil (6,8%) Radio-Holland(Malaysia) SDN Berhad 50% Equipex-Radio Holland SA (50%)  
1978De PTT start het eerste autotelefoonnet met Motorola apparatuur. RH verzorgt het onderhoud  
197831- december De heer Ir H.T. Hylkema legt zijn functie neer als algemeen directeur. De heer Ir Ph.J. van Meel trad als directeur aan per 1 maart 1978 1 juli: Beëindiging van dienstverband van Hr Hylkema meer dan 40 jaar waarvan 10 jaar directeur. Belangrijke partner in organisaties als CIRM, RAMAC, RTCM en IMCO. Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau  
1978Per 31 december Totaal aantal walmedewerkers: 727 Totaal aantal r/o’s 445 (daling met 52 door vermindering van de vloot)  
1978Functiewaarderingsonderzoek door AWV in 1977 werd in 1978 door iedereen aanvaard  
1978Aan opleiding “R/O 2e klas certificaat kwam een einde. Hiervoor in de plaats kwam “Algemeen Certificaat Radio-Officier” 80 R/O’s namen deel aan E- en apparatuur cursussen  
1978DC56 project was iets bijzonders met een grootte van 16 Miljoen  
1978Dankzij grote order van Koninklijke luchtmacht verdrong applicatie groep “Gesloten netten” de groep Grote vaart van de eerste plaats Omzet applicatiegroep Binnenvaart steeg van 80K tot 3,48 M Succesvolle Furuno radar FRS24 leidde mede tot een omzet van 2,678M in visserij Mini-ranger leveringen aan Rijkswaterstaat bedroegen 1,899 M Offshore behaalde omzet van 1,4M Omzet dochters bedroeg totaal 12,825 M met een omzet stijging van 1M door Sailtron Huur en Onderhoudsportefeulle bedroeg 17,583 M waarin RH Caribbean NV en RHMT BV een aandeel hadden van resp. 1,472M en 904K Scheepsautomatisering kende toenemende concurrentie. Specifieke producten waren MIP-calculators en Diesel Engine Tuning Systemen voor grote Diesel motoren . Smitlloyd vloot werd gedeeltelijk uitgerust met Chloropac Norcontrol radarsimulatoren geleverd aan Zeevaartscholen Amsterdam en Rotterdam. Ter grootte van 2,4 M Verzadiging Mini Ranger markt (slechts 9 systemen) Electronic Positioning Systems verkocht voor 5,6M waaronder een Honeywell automatic station keeping system abv steenstorter Rocky Giant van ACZ Telegramverkeer daalde van 260.000 naar 241.600 Gesprekken van 96.000 naar 77.000 TOR berichten met 20% tot 25.700 Taksen contracten met 504 schepen Schepen geabonneerd op ANP/RH dienst daalde van 257 naar 232 Radio surprise opdrachten daalde van 8964 naar 7109  
1978Technische ontwikkelingen OP verzoek van Rijkswaterstaat werd een aanbieding gemaakt voor een automatisch Maritime Traffic Observation System op basis van een Digiplot en een HP mini-computer Kreekraksluis Radar bewakingssysteem KH 17/12RB gekoppeld aan 2-draads video transmissie systeem naar een 800 meter verderop liggende brugwachtershuisje Marisat Satelliet communicatie. A/b kraanponton Narwhal werd de eerste Marisat station geïnstalleerd door RH-technicus in Japan. Prins der Nederlanden van Boskalis  als 2e schip. Onderhoudscontract voor Radiologische apparatuur in de Grote vaart gecontinueerd TOR installaties op de Noordzee liep iets terug. Stijgende interesse voor TOR op de normale handelsvaart Brandalarmering – computer telemetrie en CCTV activiteiten leidden tot de vorming van een CCTV-groep Communicatienet voor gemeente politie Vlissingen werd in bedrijf genomen  
1978Verdere terugloop van schepen welke Durban aandoen was besluit tot het opheffen van dit kantoor  
1979Uitbreiding van activiteiten Equipex-RH worden goedgekeurd  Opening vestiging te Judibana, Venezuela. De vestiging wordt later verplaatst naar Punto Fijo.  
1979Januari: Ir.Ph.J. van Meel wordt algemeen directeur  
1979Hr van Meel heeft eerste bezoek gebracht aan RH Singapore en wil sales activiteiten daar ontplooien door een van de 3 Ned. Technische medewerkers te vervangen door een commerciële Verder wil men meer agentschappen aantrekken  
1979Ivm. Reorganisatie van de afdeling Technische en Service Diensten wordt besloten het onderdelen magazijn van Osdorp naar Rdam te verhuizen  
1979Eerste boeien onderweg naar Saudi Arabië (Project DC 56) 2-tal medewerkers zijn ter plaatse (J van Straten, C van Exter ?) Eind augustus moet alles op zijn plaats liggen  
1979Heer Andriessen is verantwoordelijk voor alle deelnemingen. Eea. Geeft wat strubbelingen in de verantwoording  door directie Venteville BV. Laatste blijft rapporteren aan dhr van Meel. Strategische beslissing voor het behoud van Anschutz contract  
1979Afscheid van dhr Hylkema van RvC wordt gevierd  
1979Totale geconsolideerde winst van ..  
1979OR heeft een discussiestuk geproduceerd betreffende de positie van de Radio Officieren. Binnen de RvC ontstaat de discussie tussen de verschillende visies van de KNRV (einde van R/O) en die van  de OR (integratie van R/O opleiding in die van nautisch officier). Alg. Directeur wijst op RH’s verantwoordelijkheid tav 440 man.  
1979In Raad van Bestuur van de Zeevaart wordt gesproken over VUT regelingen op 58 en 59 jarige leeftijd. Advies van RVC op RH in de pas te laten lopen met wal-CAO KNSM Nedlloyd en Shell-tankers  
1979Eerste experiment met VUT regeling binnen RH  
1979Vrijgave van de 27 Mc band. RH heeft vertegenwoordiging van Stabo  
1979Hr Sodenkamp vertrekt bij Equipex-RH  
1979Hr Kamminga, als technisch assistent van manager J.v.d.Knaap, wordt teruggetrokken. Commercieel kracht wordt toegevoegd in persoon Wouter Bon  
1979Rivierradar JMA-605 is groot succes van de 150 bestelde reeds 140 verkocht in NL Duitsland, Engeland en België. In december reeds 200 verkocht. Order van 30 radars aan de Sowjet Donau Dampfschiffahrt (USSR)  
1979Radar- & MK_simulatoren voor Mexicaans opleidingsschip incl. Normale comm. En navigatie apparatuur Bij Scheepswerf De Merwede (3M)  
1980RH als importeur haalde een omzet met Stabo 27 Mc apparatuur 490K. Verkoop loopt oa via Americol een dochterondrneming van Nedlloyd, die als leverancier van oliën deze markt bestrijkt  
1980Er waren 14 Engelse R/O’s in dienst  
1980Percentage geslaagde R/O’s is belangrijk hoger dan op de Zeevaartscholen  
198043 leerlingen slagen voor het Algemeen Certificaat R/O  
1980Grote order voor Digiplots (80 stuks) aan Shell Nederland (1,4M) en Shell Tankers Int (2,5 M)  
1980Bedrijfsbeveiliging CCTV omzet stijging van 88% tot 1,2M  
1980Centraal Meldpaneel & Radar video interface waren technische ontwikkeling van de technische dienst. In Bunnik wordt Motocom’80 gehouden  
1980Simulatoren geleverd op zeevaartscholen in Delfzijl en Terschelling en een Syledis keten voor het Waddengebied. In 1999 zal de laatste Syledis toepassing in de Waddenzee uit bedrijf worden genomen)  
1980In de vestiging Scheveningen wordt een showroom voor de jachtensector geopend  
1980RH Singapore behaalde opdrachten in Indonesië via haar agent CV Dwi Tunggal Djaja, terwijl de business in Malaysia beperkt bleef tot het leggen van contacten met overheden en het bedrijfsleven  
1980RH Caribbean leverde een weerradar aan de Meteorologische dienst en belangrijke opdracht aan de Kon. Marine voor levering en onderhoud van communicatie apparatuur.  
1980RH Aruba NV boekte een aanzienlijk hoger resultaat dan vorig jaar  
1980Ivm de politieke ontwikkelingen in Suriname en de ontwikkelingen van Surtel werden de banden met Surtel verbroken  
1980Bij de visserij maakt het Decca-navigatiesysteem plaats voor satellietnavigatie vaak gecombineerd met een electronische kaart. De trawlervloot wordt grotendeels voorzien van satellietcommunicatie  
1981Per 1 december 1980 vond er een conversie plaats naar een nieuw computersysteemRvC 1981 
1981Project van vliegveldverlichting op Curaçao blijkt niet financieel succesvol  
1981Compliment van de commissarissen omtrent de vestiging Aruba die met 15 man  een prima prestatie levert.  
1981In Singapore werken 3 Nederlanders en 46 lokale mensen. Er wordt een ex-luitenant-kolonel van het leger van Singapore aangesteld voor meer business in Maleisie  
1981Exxon heeft RH gevraagd een service organisatie op te zetten in de USA. Er wordt gedacht aan het openen van een vestiging aan het Suez kanaal  
1981Opening hoofdkantoor RH Venezuela te Caracas. Equipex/RH draait voor het eerst positief. Orinoco project levert een opdracht op voor een plaatsbepalingssysteem ter waarde van f 500.000,-. In maart/april opening van vestiging in Pt Cabello  
1981Sailtron opent in Scheveningen een depot waar inmiddels al zo’n 300 mensen zijn  ontvangen (dd 26-2-81). Omzet radars in 1980 was 59; 2 maanden in 1981 al 50 verkocht. Introductie van de Decca Navigator van AP.  
1981De aandelen van Surtel/Radio-Holland NV zijn van de hand gedaan  
1981Per 1 juli volgt de heer Rozema, de heer La Gro op.  
1981Fusie tussen Nedlloyd en KNSM vindt plaats  
1981Mei: R-H Harlingen verhuist naar Nieuwe Vissershaven 11.    
1981RH krijgt vertegenwoordiging van ELAC echoloden en kan nu concurreren met Atlas echoloden van SRS welke onderdeel geworden is van het Engelse ITT. Besprekingen met SRS omtrent SRS overname zijn op niets uitgelopen  
1981Naamwijziging RHMT BV in Radio Holland Video Television BV  
1981RH boekt opdracht voor beveiligingsapparatuur voor 250 ABN banken  
1981Een rapport “Strategiebepaling Maritieme markt” is opgesteld om uitbreiding van de wereldwijde RH activiteiten te bestuderen en de visie hierop vast te leggen. Er wordt melding gemaakt van heet FGMDS-Systeem dat rond 1990, geheel gebaseerd op satelliet-communcatie, zal worden geïntroduceerd. Amerikaanse fabrikanten zullen bij deze vernieuwing niet voorop lopen. Beraadslagingen. Studies en voorbereidingen voor uitbreiding van RH naar Amerika worden gedaan. De plannen voorzien in het starten op 3 kusten tegelijk (oost-, westkust en Golf         van Mexico). Plannen om opnieuw te beginnen in HongKong. RvC geven op 17 september hun instemming met de plannen  
1981De maritieme activiteiten van Becker BV, dat 3 jaar geleden in handen van Simrad is gekomen, worden door RH overgenomen om te voorkomen dat algehele overname door INA wordt verwezenlijkt. Kostprijs 155K  
1981Directie deelt mee dat er een reorganisatie in inspectie Rdam zal plaatsvindt ivm de pensionering van de huidige inspecteur (dhr. Kerkhoff) Onderzoek naar de wenselijkheid van de oprichting van een afzonderlijke binnenvaart BV Het verbreden van de basis van landmobiele activiteiten teneinde minder afhankelijk te worden van Motorola Het aanstellen van een aantal HTS’ers en een ingenieur ter versterking van de ontwikkelingssector van de technische dienst  
1981Men streeft naar het verkrijgen van een meerderheidsbelang in Equipex-RH SA (thans 45%)  
1982Sailtron B.V. heeft toestemming om per 1-4-1982 de bestaande vennootschap “Nautisch Instrumentenhandel L.J. Harri B.V., een 250-jaar oud bedrijf in zeekaarten, kompassen en instrumenten, gevestigd te Amsterdam over te nemen  Jaarverslag ’82 van directie aan RvC 
1982Op 15 januari werd in  Houston (USA) een maatschappij Raholinc Corp. opgericht handelende onder de naam Radio-Holland USA Inc. Op 24 maart 1982 werd als dochtermaatschappij van Raholinc Corp een werkmaatschappij opgericht onder de naam Rahotex Inc. te Houston, handelend onder de naam Radio-Holland (Texas) Inc. Door deze werkmaatschappij werd Southern Communication Co. overgenomen’ een bedrijf dat zich bezig met verkoop en service aan offshore bedrijven in de Golf van Mexico. Op 18 mei 1982 werd als werkmaatschappij voor de oostkust opgericht Radio Holland Eastern (USA) te Philiadephia (New Jersey) Op 19 mei 1982 werden  door Raholinc Corp. een zestal vestigingen van RCA Service Company in een zestal plaatsen overgenomen(Philadelphia/NJ, Jersey City/NJ, Norfork/VA, Mobile/AL, Gretna/LA, Houston/TX). Vanuit deze vestigingen wordt service verleend aan communicatie en navigatie-apparatuur a/b van zeeschepen In augustus 1982 werd in Fort Lauderdale een vestiging geopend hierdoor werd het mogelijk om het personeel van de RCA vestiging in Philadelphia, New Jersey welke sterk onderbezet, over te plaatsen naar Fort Lauderdale Met de oprichting van de afzonderlijke werkmaatschappijen werd beoogd een risicospreiding te verkrijgen in geval van calamiteiten bij één der van de onderdelen van het bedrijf in Amerika. In de praktijk bleek echter dat ten gevolge van de geringe omvang deze risicospreiding juridisch niet houdbaar. In verband met de relatief hoge kosten uit hoofde van fiscale, personele en andere administratieve verplichtingen werden op 29 december 1982 Rahotex en RH Eastern gefuseerd met Raholinc. Corp waarvan op 1 oktober 1982 de naam werd gewijzigd in Radio-Holland-USA Inc Aan het einde van het jaar heeft R-H de beschikking over kantoren in Houston, Corpus Christi, Fort Lauderdale, Mobile, New Orleans, New York, Norfolk en Philadephia  
198215 Oktober: opening R-H Hong Kong.  
1982 Oktober: in Zuid Afrika wordt begonnen met het bezoeken van klanten * December: waarschijnlijke oprichting van RH Zuid Afrika, een jaar of twee/drie later wordt de naam veranderd in MEC.  
1982Directie Ir Ph. J. van Meel – algemeen directeur J.H.J. Andriessen – directeur deelnemingen J.W. v.d. Lely – directeur marktonderzoek J.W. Mantel – commercieel directeur Drs. H. Rozema – financieel directeur F.J. Vrijmoet – technisch directeur Commissarissen J. Groenendijk – voorzitter Drs A.L. Rasterhoff – vice voorzitter B.J. Amesz P.J. van Driel J. de Neef G.K. Tegelberg   Totaal aantal medewerkers: 1267 Aantal wal medewerkers  835 Aantal r/o’s 432 Er kwam een einde aan het tekort aan radio officieren en de verwachting is dat er binnen afzienbare tijd een overschot komt van vanwege het toenemend aantal dispensatieregelingen voor schepen van 75 m in een beperkt vaargebied  
1982Dochterondernemingen Radio Holland Caribbean NV te Curacao (100%) Sailtron BV te Amsterdam (100%) Nautisch en Technisch Bureau Venteville BV te Rotterdam (100%) Radio-Holland Video Television B.V. te Amsterdam (100%) Radio-Holland International N.V. te Curacao (100%) Radio Holland-Aruba B.V. te Aruba (100%) Radio Holland-USA Inc. te Houston (USA) (100% Radio-Holland B.V. Singapore te Amsterdam (100%) Nautisch Instrumentenhandel L.J. Harri B.V. te Amsterdam (100%) Deelnemingen Electroship-Electronica Naval Commercia e Industria Limitada te Rio de Janeiro (6,88%) Radio-Holland (Malaysia) S.D.N.-Berhad  te Kuala Lumpur (50%) Equipex-Radio Holland S.A. te Maracaibo (45%)    
1982In december 1982 vestigde de Servicegroep Bedrijfselektronica en de VHF afdeling in het bedrijfspand Trawlerkade 64  
1982Eind 1982 werd  besloten tot oprichting van de Binnenvaart groep en werd gehuisvest in Rotterdam. Hoofd afdeling wordt Mevrouw Durgé  
1982Ten behoeve van de binnenvaartschepen werd een digitale autopiloot in ontwikkeling genomen Doppler Sonar simulator werd ontwikkeld en tbv de service vestigingen als meetinstrument vervaardigd. De toepassing van Fiber Optics werd diepgaand onderzocht met als resultaat het gebruik van deze nieuwe techniek bij afstandbediende radarsystemen  
1982Dit jaar werd het voorbereidende jaar voor de RH-school afgeschaft en begin 1983 werd besloten de primaire opleiding van radio-officieren niet meer mede door ons bedrijf te laten verzorgen, maar geheel in handen te laten van het gesubsidieerde onderwijs, de Hogere Zeevaartscholen.  
1983Een belangrijke opdracht werd ontvangen voor de levering van een hydrografisch systeem a/b van het onderzoekingsvaartuig BIMASAKTI voor de Indonesische overheid (ontwikkelingsproject). Hydrografische software ontwikkeling gebeurt in samenwerking met Intersite Surveys N.V. en Seateam B.V. Samenwerking met het “Dutch Survey Consoritum”  (tot het Bos Kalis concern behorende bedrijven) komt niet van de grond en er wordt getracht een joint venture onder de naam “Indonesian Survey” op te zetten.  
1983In maart gaat J.v.d.Knaap na 39 dienstjaren met pensioen als manager RH Singapore en wordt benoemd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tom Merkus wordt zijn opvolger.  
1983RH tracht de Nederlandse reders, zowel GHV als KHV, bereid te vinden om met RH R/O’s te blijven varen zolang dit voorgeschreven is. Men tracht door een toeslag een fonds te vormen voor de toekomstige afvloeiing van r/o’s. Een aantal reders vinden het directievoorstel niet onredelijk doch men is niet bereid daarom extra te betalen. Men zou kunnen stellen dat wanneer de reders geen bereidverklaring tekenen, ook RH van haar verplichting tot beschikbaarstelling van een R/O ontheven wil worden  
1983Momenteel heeft RH reeds 150 banken voorzien van beveiligingsapparatuur en zijn er nog 500 opdrachten in portefeuille. Koppeling van het geavanceerde toegangscontrolesysteem XS van Nedap met tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie vergroten het marktgebied  
1983Devaluatie van de Venezolaanse munteenheid reduceert de toeristenstroom naar Curacao, RH’s grote klanten waaronder de Curacaosche Dok Mij en de Shell Olie Raffinaderij werken met grote verliezen waardoor niet meer wordt geinvesteer. De RH-organisatie wordt ingekrompen om tot kostenverlaging te komen  
1983Het aantal contractschepen voor Nederlandse TV programma’s en speelfilms op videobanden heeft de 100 overschreden. De World Scan TV ontvanger welke door RHTV wordt geproduceerd en die geschikt is voor de ontvangst van alle soorten TV uitzending in de wereld is een groot succes. Als nieuwe activiteit wordt overwogen de “videoprodukties” voor bedrijven, instellingen en organisaties uit te breiden  
1983USA organisatie bestaat uit 7 vestigingen langs de Oost- en Zuidkust van de VS. (Kenilworth/NJ, Cheasapeake/VA, Mobile/AL, Ft Lauderdale/FL, New Orleans/LA, Houston/TX, Corpus Christi/TX Personeelsbestand bedraagt 57 waarvan 6 Nederlanders. De resultaten van RH USA Inc beïnvloeden in 1983 in sterke mate het nettoresultaat van RH. Door toenemen van de omzetten en door een uiterste kostenbesparing wordt ernaar gestreefd in 1984 tot een break-even situatie te komen.  
1983Eind 1983 worden alle reders aangeschreven om een afvloeiingfonds voor radio officieren  
1983Opening R-H Terneuzen, vóór deze tijd opereerde heer De Ridder vanuit zijn eigen huis. De nieuwe vestiging werd geschilderd door vader (mgr Vli.) en zoon Van der Zouwen. Opening R-H Kaapstad. L.J. Harri verhuist naar de Schreierstoren.  
1984Contract met de heren Denton en Rose werden per 1-2-1984 beëindigd.  
198428 februari: RvC ziet geen heil meer in continuering van Radio-Holland-USA Inc. en verzoekt de directie binnen 2 maanden met een voorstel te komen tot liquidatie van de Corporation. Vervolgens zal getracht moeten worden de noodzakelijk te achten activiteiten van een op een veel kleinere leest geschoeide inrichting van een Nederlandse B.V. uit plaats te doen vinden.  
1984De verstrekking van nieuws- en persdiensten a/b van schepen is niet langer rendabel. RvC vindt dat gezien de uitstraling van deze dienstverlening een klein verlies acceptabel is. Aantal schepen is gedaald van 200 in 1982 tot 165 in 1984 Om  kostendekkend te werken zou het bedrag per schip van 1575 tot f 2000 moeten worden verhoogd. Buiten de kostenstijging zal ook het aantal zenders van PCH waarop de pers wordt uitgezonden worden beperkt.  
1984GHV reders hebben deelname aan afvloeiingsfonds toegezegd, KHV reders echter niet. Stemming binnen IMO is dat de afschaffing eerder langer zal duren dan korter en er wordt besloten het fonds voorlopig niet in te stellen.  
1984Het niet doorgaan van een R/O afvloeiingsfonds en daarmee het afzien van een verhoging van de door de reders te betalen tarief voor R/O’s wordt opnieuw besproken. De oorzaak van het voorgaande is gelegen in het feit dat niet alle Ned. Reders bereid waren hun akkoord te geven. Een verwachting voor het R/O overschot ultimo 1984 zal worden opgesteld.  
1984Op verzoek van de werf van Damen in Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten is er een oud-R/O gestationeerd voor een proefperiode van enkele maanden.  
1984Verlies RH USA Inc. bedraagt 802K. Er is progressie per maand in het aantal te servicen schepen en de gefactureerde omzetten  
1984De RH opleiding tot R/O wordt afgebouwd door geen nieuwe leerlingen toe te laten.  
1984Per 1 januari  zijn er 415 R/O’s in diens. Het jarenlange tekort is in 1983 omgeslagen in een overschot ten gevolge van dispensatieverlening en de afname van het aantal schepen. Regeling ingesteld dat overwerk voor 70% in “tijd-voor-tijd” wordt gecompenseerd  
1984Het totale personeelsbestand bedroeg eind 1984 1198 personen  
1984Aktiviteiten in Indonesië zijn teleurstellend. Het in ’83 gevormde samenwerking is inmiddels stopgezet. Op de 4 door Nederland geschonken  RWS-scheepjes was het na enkele maanden reeds een chaos. Om de Bimasakti te laten functioneren zou er eigenlijk een hydografische deskundige en een RH-technicus mee moeten varen.  
19841e halfjaar 84 De dochter Sailtron, Venteville en RHVT gaan goed. RHC behaalt een bescheiden winst. RH Aruba verloopt goed. HongKong maakt nog een klein verlies. In Kaapstad een positief resultaat. Singapore maakt moeilijke tijden door, de hele scheepvaartsector aldaar is in mineur. Werven hebben geen opdrachten. Wel werd een order voor een kuststation ontvangen voor  S$ 900K  
1984Het huidige beleid van R/O’s leidt binnen een aantal jaren tot een tekort aan R/O’s. Binnen de KNRV is dit aan de order geweest maar dit tekort bij RH is makkelijk op te vangen door het door sommige reders in dienst nemen van r/o’s die op de vrije markt beschikbaar zijn. Ivm het onderwijs beleid noodzaakt het zeevaartscholen tot het aantrekken van meer leerlingen. Hierbij kunnen kandidaten voor r/o’s niet gemist worden. RH heeft echter geen enkele verplichting de opgeleide R/O in dienst te nemen, R/O business levert dit jaar een aanzienlijk verlies op i.v.m. de abrupte verlaging van het aantal schepen. De tijd-voor-tijd regeling wordt beëindigd omdat deze te duur blijkt te zijn.  
1984De in ‘81/82 begonnen opbouw van het internationale service netwerk. Heroriëntering tov de maritieme markt is noodzakelijk vanwege de continue daling van het aantal een heden binnen de Nederlands vloot. Bovendien kunnen veranderingen in de  service aanpak tgv technische ontwikkelingen de unieke RH serviceorganisatie ondermijnen en kan de exclusiviteit van verkoopvertegenwoordiging in de toekomst veloren gaan. Met een zestal reders, resp. organisaties met in totaal 671 schepen, zijn reeds agreements afgesloten. Met 9 reders met in totoaal 274 schepen zijn nog gesprekken gaande. Er is een programma opgesteld voor het bezoeken van reders in Amerika en het Verre Oosten met ca. 900 schepen. I.v.m. de RAMAC is RH wat voorzichtiger met het maken van afspraken voor service binnen Europa.  
1984Rechtstreekse leveranties van Motorola aan PTT bedreigen de jarenlange relatie RH-Motorola. Motorola heeft zich het recht voorbehouden om rechtstreeks aan overheidsinstanties te leveren. Inmiddels gaat PTT verder door apparatuur bij Motorola te bestellen en Motorola te verbieden de zelfde apparatuur aan RH te leveren. PTT verkoop apparatuur weer aan particulieren en ondernemingen en treedt in dit geval dus niet op als overheid, maar als gewoon commercieel bedrijf. RH is derhalve doende zich hiertegen te verzetten.  
1984Per 30 september wordt Radio-Holland USA Inc. geliquideerd. Totaal verlies $ 5,288M. (Koers $= f 3,25) Per 1-10-84 gaat Radio Holland USA BV van start.  
1984R/O situatie: Per 1-1-83 werden 245 schepen voorzien van R/O’s. R/O korps bedroeg 432 medewerkers Sinds 1978 daalt de vloot met gemiddeld 8 eenheden per jaar Sterkte van het korps werd afgestemd aan de vraag dmv stijging of daling van verloftegoed. Abrupte verandering Vanaf medio 1983 werd een sterkte daling geconstateerd van het aantal eenheden dat door RH met R/O moest worden bezet. Oorzaken Dispensatie regeling Noord- en Oostzee Afname van aantal in de vaart zijnde schepen Doordat R/O’s op de vrije markt beschikbaar kwamen waardoor reders het gebruik van RH R/O’s beëindigden. Grote Handelsvaart: 1e halfjaar 83 –6; 2e half jaar ’83 –11; 1e half jaar ’84 – 17 totaal –34 KHV –3 over deze periode. Hierdoor ontstond per 1-7-84 een R/O overschot van 30. Genomen maatregelen Per medio ’83 een personeelsstop voor R/O’s Per 1-12-’83 in overleg met FWZ een tijd-voor-tijd regeling voor 1 jaar Stimulering R/O’s voor een walfunctie binnen RH en begeleiding naar functies buiten RH Inzet van r/o’s op tijdelijke basis bij PCH. Resultaat Daling korps 2e halfjaar met 14 man en 1e halfjaar 84 met 18 man Effecten Tijd-voor-tijd regeling is kostbaar omdat zaterdagen zondag voor rekening RH komen. Terwijl over hele tijd-voor-tijd verlof alle premies moeten worden betaald. Bij daling van gemiddelde verloftegoed (door overschot) betekent dat r/o’s minder dagen dienst doen dus een verlaging van inkomsten Tgv beide oorzaken wordt een verlies verwacht van f 750K eind 1984 Toekomstverwachting Beleid gericht op afbouw wordt gecontinueerd. TvT-regeling loopt 1-12-84 af, hierdoor is er voldoende verloftegoed om tijdelijk overschot te kunnen opvangen Indien de terugname van het aantal schepen zonder R/O zich doorzet volgens de huidige trend zal dat over 5 jaar resulteren in een daling van 55 schepen; zijnde een behoefte vermindering van 95 r/o’s. Verwacht wordt dat het aantal r/o’s in die periode met ca 150 man zal dalen, wat betekent dat er een tekort van 55 man zal ontstaan. Dit betekent dat Er ruimte komt om het overschot van 20 man op te lossen Het verloftegoed zo hoog mogelijk op te voeren Uitbreiding van dispensatieverleningen op te vangen Aantal contracten met reders te beëindigen Invoering FGMDSS Verwacht wordt dat tot in de negentiger jaren (overgangsperiode oude SOLAS naar FGMDSS) er een behoefte zal blijven aan r/o’s. Ook na de datum van FGMDSS er behoefte blijft aan een aantal r/o’s voor speciale schepen en andere toepassingen. Voortzetting van huidige beleid tot geen grote sociale en financiële problemen zal leiden na de overgang van het FGMDSS Evaluatie van alternatieve maatregelen. Werktijdverkorting regeling RH kan niet voldoen aan de eisen voor een werktijdverkorting regeling nl overschot aan r/o’s mag niet structureel zijn en aangetoond moet worden dat het overschot meer dan 20% van de sterkte bedraagt Ontslagaanvraag voor een aantal r/o’s Wanneer r/o corps verminderd moet worden door gedwongen ontslag dan dient de voorkeur uit te gaan voor de oudste R/O’s. Indien een dergelijke ontslagvergunning kan worden verkregen betekent dit voor 26 r/o’s vanaf 55 jaar een ouder een financiële consequentie van 1,8M Conclusie: Dhr van Meel is van mening dat huidige beleid gecontinueerd dient te worden. Zodra afwijkingen worden geconstateerd van aangenomen prognoses zal het beleid moeten worden aangepast  
1984RvC gaan akkoord met  nieuwbouw in Den Helder en het openen van een vestiging in Terneuzen. (Belangrijke RH-klanten Dow Chemical en Regionale Brandweer Zeeuws-Vlaanderen) Deze laatste heeft RH een aanbod gedaan om een gebouw te huren op uitstekende locatie in Terneuzen.  
1984Er loopt een onderzoek naar het openen van een vestiging aan de Westkust USA  
1984Suez Electronics Engineering & Trading Ltd. (SEET) wordt opgericht om marine & land communication activiteiten binnen Egypte te ontplooien.  
1985Januari: afd. Mobilofonie krijgt de Motorola Award ’84: zij wisten de grootste omzet van alle Europese agenten te behalen  4 Oktober: R-H Den Helder verhuist van de Binnenhaven naar “Het Nieuwe Diep 34 A”.  
1985Algemeen Directeur van Meel gaat met pensioen en wordt geridderd op initiatief van de Ondernemingsraad.  
19861 Januari: opening eigen kantoor R-H Survey Equipment aan de Havenkade te IJmuiden.  1-maart: Mr.C.G. Burgersdijk wordt algemeen directeur Mei: R-H krijgt weer alle aandelen Venteville in handen  
1-3-1987De maritieme activiteiten worden geconcentreerd in Rotterdam en de land activiteiten in Amsterdam met als gevolg overplaatsing van zo’n 50 medewerkers vanuit Amsterdam om gestalte te geven aan de nieuwe divisie RH Maritiem  vwb de maritieme verkoop. Logistiek management, het coordinatie bureau en de r/o dienst  
19871 juli – erwordt gestart met een nieuwe divisie: RH Defense  
1987De “droge”activiteiten worden gebundeld in de divisie RH Electronic Systems  
19871e RH USA vestiging op de westkust is Long Beach Mei: afd. Maritieme Verkoop verhuist van A’dam naar R’dam. Juni: opening R-H Lauwersoog. Juni: opening depot tbv visserij te Aberdeen (Hong Kong) . Juli: opening R-H Portland, Orgeon en R-H Seattle, Wash.  
1987De grotere coasters worden meer grote vaart schepen en veel kleine coasters worden binnen/buitenvaarders en worden voorzien van heet RH binnenvaartpakket  
1987Bij Van Gend & Loos wordt een landelijk molifoonnet opgezet met 75 basisposten en meer dan 1950 mobilofoons in auto’s  
1988Per 1-Januari wordt de uitzending van de pers Ocean Post onder verantwoordelijkheid van Radio-Holland gestaakt vanwege een drastische daling van het aantal geabonneerde schepen. Maart: oprichting R-H Communications (M) Sdn Bdh te Maleisië i.s.m. Sri Timang (M) Sdn Bdh. Maart: deelname van 60% in Engel & Meier, Skt. Goar (D) * Mei: Verhuizing R-H Ft. Lauderdale naar First Ave. Juni: Opening R-H Norfolk, Va., USA Juni: R-H Vlissingen verhuist naar Stationsplein 11 Juli: opening R-H Oakland (San Francisco) November: nieuwe bedrijfsgroep Distributie binnen de Land Divisie. De groep doet autotelefoons en semafoons. Najaar: opening vestiging Duisburg van Engel & Meier.  
1989In de loop van het jaar werd de detachering van RH R/O’s op het continentale plat na 21 jaar beeindigd  
1989Laatste vrouwelijke RH R/O neemt ontslag.  
1989Januari: Herstructurering R-H in drie divisies (Marine, Land en Defense) en een nieuwe naam: Radio Holland Group, Electronic Systems. Februari: 31,4% deelname in Standard Marine, Noorwegen. 1 Juni: Afdeling Traffic Accounting verhuist van RHG Amsterdam naar RH G Rotterdam RHG neemt 49% belang in Suez Electronics (SAE), Egypte- In de zomer heeft RHG een tijdelijke vestiging te Valdez, Alaska ivm de grote olieramp in de Prince William Sound. November: Overname Compania Radio Aerea Maritima Espania te Spanje met zo’n 24 vestigingen. November: Opening vestiging te Panama City, FL., USA. Bedrijfsgroep Mobilofonie gaat samenwerken met  EAL te Apeldoorn  
1989RH Hongkong sluit een onderhoudscontract af met Chinese rederij Cosco voor 160 schepen van de Shanghai-vloot, twee jaar later gevolgd door een contract voor de 139 schepen van de Tianjin vlootIn China zelf mogen we 37 monitorstations leveren voor het bewaken van de waterhoogte van de Beijang rivier  
1990Sailtron opent een vestiging in Antibes Frankrijk  
1990Opheffing van de Radio Officieren dienst in Rotterdam na 74 jaar. Van de laatste 60 R/O’s gaan 32 in dienst bij Nedlloyd Rederij Diensten BV (geboren voor 1-1-1941). Alle R/O’s worden gedetacheerd bij Nedlloyd Rederij Diensten  
1990Opening van een Harri Trading vestiging op terrein van RH te Rotterdam  
1990De brandweer Eindhoven kiest voor digitale paging “Pocsag”  
1990Overname van het gedeeltelijk aandelenpakket van Marine Systems te Harfleur met vestigingen te Boulogne-sur-Mer, Brest, Duinkerken, Le Havre, Marseille en St.Nazaire  
1990Maart: er wordt een 45% aandeel genomen in S+L Marine te Hamburg (D), Tokyo Keiki neemt 20 %.  
1990 Oprichting RH G Canada. In juli te Vancouver en oktober te Montreal (Ville st. Laurent).  Opening vestiging te Puerto Cabello, Venezuela.  Engel & Meier “trekt naar het oosten” met het openen van vestigingen te Berlijn en Magdenburg.  
1990Per 19 september wordt ontslag aangevraagd voor 43 r/o’s bij Gewestelijk Arbeidsbureau- Gevraagde toestemming wordt niet verleend. Totaal aantal RHG medewerkers; 667  
1990Voor de politie op Aruba levert RH voor het eerst een Motorola trunking netwerk  
1991Voor de binnenvaart ontwikkelt RH de “2000”-lijn een zeer complete apparatenserie voor de navigatie met o.a. bochtaanwijzer, echolood, electromagnetisch kompas, koersinstelkast, digitale stuurautomaat (DAP360), scheepstachograaf (ESP-2000) en windmeter. Systeem maakt gebruik van lessenaar met folie waarin bediening van apparatuur is opgenomen. Rasterscan binnenvaart radars doen hun intrede. De JMA-607 van JRC en kort daarna de RHRS-2001 van Furuno  
1991Oprichting van de bedrijfsgroep Monitronics, een samenvoeging van RH Systems  en RH Beveiligingstechnieken  
199123 April Thom Merkus wordt directeur Radio Holland Curacao als opvolger van dhr Tollenaar  
1991Mammoetorder ontvangen van Streekvervoer Nederland voor communicatiemiddelen op 5000 streekbussen, 1300 stadsbussen en 750 trams  
1991RH Middle East verhuist naar een nieuw pand in Sharjah  
1991Zuid Afrika. Marine Electronics Co. heet voortaan RHG South Africa  
1991November: Fusie aankondiging Radio Holland en SAIT definitief  
1991Opdracht van Shell Rotterdam voor het trunking netwerk “Smartnet II”  
199131-december. Nog 25 R/o’s in RH dienst  
199216 april: fusie met SAIT Brussel. De SAIT-RadioHolland Groep wordt opgericht. Raad van Bestuur oa. HH. Seutin en  Burgersdijk  
1992* Januari.: oprichting nieuwe bedrijfsgroep Monitronics, een samenvoeging van Systems en Beveiligingstechnieken. * April: tekening mammoetorder met Streekvervoer Nederland tbv 5000 streekbussen, 1300 stadsbussen en 750 trams. * Juni: R-H Middle East verhuist naar een nieuw gebouw op hetzelfde adres: Lamnalco Base te Sharjah. * Marine Electronics Co. heet voortaan RH G South Africa.  
199216 juni: JW Mantel wordt directeur-generaal van SBU Marine van de SRH Groep C. de Muynck wordt Directeur van de Groep Marine Europe (Europa, Middle East & Africa) J.W. Tellegen Directeur Generaal van de Groep Marine Internationaal (Overige werelddelen)  
199231-december. Nog 15 R/O’s in dienst van RH. – indvidueel ontslag aangekondigd nadat per 1-2-1992 het GMDSS in Nederland van kracht is geworden en de verplichte functie van de R/O sinds 1933 is vervallen. Na 1992 wordt er geen afzonderlijke rapportage gedaan omtrent R/O’s en is de funtie binnen RH verdwenen.  
19939 maart 1993: Dhr C.G.Burgersdijk legt zijn functie neer binnen de SRH Groep en daarmee tevens als Algemeen Directeur van Radio Holland BVOrganisatienota nr 11 9-3-93 
199322 maart  C. de Muynck wordt General Manager SBU Marine J.W. Mantel Directeur van het opgerichte Radio Holland Marine BV R.M. Duin – Directeur van opgerichte BV RH Electronics  
199322 maart Raad van Bestuur van Radio Holland BV wordt gevormd door Seutin (voorzitter & verantwoordelijk voor land activiteiten, de Muynck (verantwoordelijkheid voor Marine activiteiten en Gerlach (verantwoordelijk voor Finance & Controlling  
1993Op 1 april levert de Commissie Historische Apparatuur een Radarhut op aan het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam  
199318 maart wordt personeelsinkrimping met 140 medewerkers aangekondigd in de aangrijpende wijzigingen waarin ook wordt aangekondigd dat er afzonderlijke BV’s voor Land, Marine en Traffic Accounting. 8 april:Melding van collectief ontslag voor ca 60 medewerkers gemeld aan Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening.  
199318 november: Hr Gerlach neemt om persoonlijke redenen ontslag  
1993Eind 1993 Pensionering van J.W. Mantel  
19946 Januari C. de Muynck wordt general manager van RH Marine BV  
199410 Januari Raad van Bestuur RH BV G Seutin (voorzitter) C. de Muynck en J. Debulpaep  
199431 januari. Hr van Overbeek wordt directeur RH Electronics BV  
199411 februari: RHE BV richt nieuw bedrijf op genaamd “Service Provider One” in samenwerking met Duitse groep Debitel. RHE participeert met 40% activiteiten nieuwe onderneming: dienstverlening aan gebruikers van mobile communicatienetwerken en per 1 juni GSM diensten aan consumenten.  
1994RvC – evolutie van personeelsbestand en van het sociaal plan. Aantal – 1/1/93 – 665 Per 31/12/93: 572 (65 in kader van sociaal plan, 32 spontaan, 4 vervroegd (3 expatriates, 1 manager) Plannen 1994 66 personeelsleden in kader Sociaal Plan. 15 personen gingen over naar “Service Provider One”  
19948 maart   Hr Morssink wordt directeur RH Marine BV  
1995Jaarcijfers 1994 SRH-groep geven een verlies te zien van f 10M  
19956 september Chris De Muynck verlaat de SRH-groep  
19941 november – P. Bodson wordt General Manager SBU Marine als vervanger van C De Muynck  
199516 februari – Axel de Boer wordt interim manager Binnenvaart Groep Rdam  
199513 oktober HAL trust stapt uit Sait-Radio Holland. Het verkoop 32,2% aandeel aan Cobepas die een belang krijgt van 64,34%  
19962 Januari Tijdschrift Elan Januari 1996  Quote “Veroorzaak chaos dan heb je oplossingen zo voorhanden. Van Overbeek trof bij RHE de “dynamiek van een bejaardentehuis” Hij draaide de duimschroeven aan, creerde chaos, versterkte het managementteam met jonge honden en …. Zette het bedrijf weer op de goede golflengte” Unquote  
19961 maart – C. Sap wordt management assistant  
199621 oktober – 3 dochters- RH Marine BV, RH Electronics BV en RH Communications BV worden gefuseerd en komen als divisies onder Radio Holland BV Boven RH BV wordt SRH Nederland BV opgericht. Raad van Bestuur G. Seutin, J. Debulpaep en D. Liebaers  
199625 oktober Dhr R. Morssink vertrekt om persoonlijke redenenOrganisatie mededeling 21-10-96 
199629 november – De heer W. van Overbeek wordt Voorzitter van Raad van Bestuur van RH BV en general manager RH Marine BV. Overige leden van Raad van Bestuur zijn: P. Bodson, E. Ceuppens en R. Landrie +  een bestuurder uit SRH Nederland BV  
1996Op 1 december is Mascom Marine Electronics BV opgericht met vennoten T.de Haan-Bos (vrouw van R. de Haan), B.Urselman, M. van Atten en P. van Herk & Beheer en Beleggingsmij Stelle Overzande (R.Morssink). Was voormalig RHM Management. B.Urselman nog in RH dienst is toegang tot bedrijf ontzegt.  
1997RH Marine Division wordt verdeeld in Regio Rotterdam – K.v.d.Zouwen Regio IJmond – G.Borst Regio Delfzijl – H.Aardse Regio Vlissingen – J.Schenk/L.ten Napel            
1997Augustus: Structuur: Sait-RadioHolland NV Brussel, SRH Nederland BV Amsterdam met daaronder RHBV en de buitenlandse dochters en branches. RHBV met divisies RHM en RHE.  en daaronder Sailtron Venteville en RH AV System. RHCommunications gaat op in Marine. Directie SRH Nederland BV J Debulpaep (VZ, P.Bodson, E Ceuppens, R.Landrie, W.v.Overbeek (allen directeur) RvC SRH Nederland BV- H. VanderEycken (Vz), M Busker, M Allé, K.Damen, D.Liebaers, A. Mulder, G.Seutin, T. Stoltz Directie RH BV W van Overbeek (vz), P.Bodson, E Ceuppens, R.Landrie +SRH Nederland BV  
1997 Resultaat Sait-SRH krijgt  zware klap in eerste jaarhelft meldt de Belgische pers bij halvering van de halfjaar winst  
1997Joost de Jong wordt aangesteld als General manager RH Electronics  
1997Resultaat van de SRH groep 336,2 M BEF is 10% hoger dan 1996. Vnl. gerealiseerd door goede prestaties van EuroCom Industries, RH USA, debitel Nederland, de divisie Communications en de divisie Electronics van RH BV wegens afsluiting Comboproject. Maritieme activiteiten in het Verre Oosten en Nederland bleven onder druk en in het bijzonder in HongKong en Singapore hebben de in 1996 ingezette herstructureringsmaatregelen de verwachtingen niet ingelost  
1997Radio Holland Shanghai office opened.  
19971 oktober Radio Holland Electronics verhuisd naar Almere  
1998Juni J. de Jong wordt vervangen door interim manager J. van Duffelen  
199816 maart. W. van Overbeek treedt af en wordt opgevolgd door D.A. Slager  
1999December: Divisie RH Marine komt onder de Euromarine GmbH Hamburg door samengaan van alle maritieme vestigingen van SRH Groep (muv Caribbean), ECI, Sailor, Skanti Denemarken en de SAM (STN Atlas Marine) groep in Duitsland.  
1999Divisie RH Electronics en RH Caribbean blijven onder SRH Group in Brussel. Radio Holland de Venezuela wordt afgestoten en wordt Radio Marina de Venezuela SA  
1999RH Electronics gaat verder onder de juridische naam Radio Holland BV. Per 1-6-99 wordt M.A.Bauer interim general manager en wordt per 1-10 opgevolgd door directeur Th.L. Merkus  
2000De verkoop activiteiten van RHVT van Satellite TV hardware werd overgenomen door Radio Holland Marine met een eigen AV-afdeling en de video cassette service werd voortgezet door een nieuwe onderneming RadioHolland Content@Sea te Lijmuiden.  
2001Juni – Directeur Slager organiseert na jaren weer een bijeenkomst van alle managers van het wereldwijde netwerk. (ISSM2001)  
20017 december de naam Radio Holland verdwijnt. binnen de SAIT-Stento Group.  Het bedrijf gaat verder als Zenitel Netherlands BV  
200131 december – Sluiting van RH Terneuzen  
    
2002September first edition of Radio Holland World Wide News; a personnel bulletin for all RH employees. Announcing new house style, uniform  image of local websites and a www.radiohollandgroup.com internetsite  
200220March Mr Hoh Ah Toon becomes a RH veteran with 40 years of service in Singapore  
200222August Skanti Radio A/S celebrates is 30th anniversary  
20021 Sep RHGroup launches new airtime activity as Radio Holland Connect  
2002April – De Slager joins board of directors of CIRM.  
2002June 14th completion of the management buyout of the Radio Holland Group from EuroMarine GmbH. Traffic accounting blijft onder Euromarine en deze activiteiten van RH, SAIT en Debeg verhuizen naar Brussel, Worden later verkocht aan TeleNor  
2002October 10 -Paul Smulders and Christiaan Sap are appointed as GM’s of Radio Holland Marine  
2002EuroMarine Belgium  moved to Noordersingel and changed their name into Radio Holland Belgium NV  
2002RH Canada’s Halifax office was opened  
2002RH Singapore celebrates its 45th anniversary.  
2002Summer – Radio Holland Marine tekent contract als distributeur voor Imtech marine & Offshore Unimacs geintegreerde bruggen.  
2002November – RH China opens 3rd office in Guangzhou  
2003Wouter Bon (RHUSA) proposes  RHG World News as name for the worldwide personnel bulletin and wins a special award  
2003Rudi Joustra steps down as GM RH Middle East and becomes GM Radio Holland Connect. Mr Alan Bodman takes over in Sharjah  
2003Jan 7th – Mr Vincent Hoo left RH Spore. Mr Walter v.d.Wouden as acting GM  
2003Supervisory board of the Radio Holland Group are Mr B(Ben) Vree (Smit International), E.L.(Eddy) de Vries (De Vries en Schiphorst Management Consultants and drs A.A.M. (Ad) Verdonk  (Ad Verdonk Mangement BV)  
2003RHG support Unicef as an incentive to participate in a global customer satisfaction survey  
2003June – Radio Holland Curacao re opened as the 48th branch office in the RHG networkRWN4 
2003April 7 RHG hoofdkantoor verhuisd naar Westerlaan 1 te Rotterdam  
2003April 1 – Rob Post appointed as Chief Operational Officer of the Radio Holland Group  
2004April 14th – 40 years anniversary of the Furuno –Radio Holland business relation  
2003April 15th –  Danny Tan appointed as GM of RHSpore  
2003Christiaan Sap is appointed as president of RH USA  
2003May 20 – ISSM meeting in Schiedam. Strategic Business Plan 2003-2006 Decision to set up an International Service Support Centre € 2000 donation for Unicef for a water project in Zambia Launching the Radio Holland intranet  
2003June 1st  Radio Holland Marine ondergaat naamsverandering naar Radio Holland Netherlands BV  
2003A RHG brochure  “serving the world’s waters” was launched.RWN5 
2003August 1st – Opening of the RH Curacao office with Appie Hijstek as GM  
2003Global introduction of an own IT network with a global directory enabling the same email platform worldwide, Decision to start global ISO9001 certification with LRQA with a target date of July 2004. Introducing new ERP system (Axapta) Pilot starts in RH Belgium  
2003September : RH Hong Kong is rewarded with ISO9002 Quality System certificate  
2004January: Skanti Radio AS changed its name to Radio Holland Norway AS  
200426 February. Opening of Radio Holland Malaysia Bhd Sdn in Pasir Gudang  
 15 mei: 2e R/O reünie in de Cruise Terminal te Rotterdam. Deelnemers: 750 personen. Geopend door burgemeester Ivo Opstelten met het aanbieden van het radiostation op de ms Elbe.  
2004Jack Haynie appointed as GM of RHMiddle East as successor of mr Alan Bodman  
20042 Juni Sema Electronicas verandert naam in Radio Holland Portugal S.A.  
200428 Sept.: RHG verhoogt aandeel tot 80% in S+L Marine Service GmbH en wijzigt de naam in Radio Holland Germany GmbH  
2004Ghangzhou office verhuist naar nieuwe locatie. Evenals RH IJmuiden  
20058 Mei: Radio Holland makes a presentation at the IMO Headquarters in London regarding the tracking product Ship@Sight as an implementation of the Ship Security Alert carriage requirement  
200531Dec the RHMexico office is closed  
200531Dec Jack Haynie appointed as President RH USA. Alex Fernandes appointed as GM RHMiddle East . Head count RHG 751  
2005November: Worldwide approval by Germanischer Lloyd for Radio Holland Group service stations  
20061 Jan Erik Swens appointed as Regional Manager Europe  
2006DNV, ClassNK and LR world approval for radio & VDR survey activities for RHG service stations  
2006RHG organizes a worldwide customer survey  
20068 August RH Trinidad & Tobago opens office  
2006Regional organization structure was implemented with Americas, Asia, Rest of Europe, RH Netherlands and RH Belgium.  
20061 February – RHG starts with a Global Training Centre with 4 students to be trained for jobs within the worldwide network. Success was 50% after the first year. After 5 years one trainee developed as a successful service engineer.  
20069 May: Radio Holland Group with all its “rock, stock and barrel” has been bought by Imtech NV Gouda. Buy-out period of CEO is 3 years.  
2006The Global Central DataBase (CDB) has been launched and after 6 months used by all service locations  
2006The organization & procedures are standardized the radio survey activities worldwide by means of the Quality Management System via its Intranet. Class Societies awarding us with a worldwide approval requires evidence of internal training. RHG introduced an E-learning program together with the Maritieme Academy in Ijmuiden. All worldwide RH worldwide surveyors passed the mandatory E-learning assessment by the end of 2006  
200612 april – RH Netherlands revived an old publication of RH.which ceased to exist some years ago, the Technomail.  
2007RH Connect launches an own VSAT product named “Connector by Radio Holland”  covering both hardware and air time  
2007RHG standardized the installation rates for VDR installations worldwide  
20075 Oct. RH Singapore celebrates the 50th anniversary while Radio Holland Norway commemorates their 35th anniversary.  
2008RHG launches Managed Service Agreements on a worldwide level  
2008RHG receives worldwide survey approval from ABS  
20081 Jan RHNL concludes MSA contract with APP Moller Maersk Group  
20086 Oct Imtech NV launches Imtech Marine Group  
2008Commemoration of former RH director W.G. Kuyk  
2008RH Panama office opened  
20094-8 Harry Siertsema overleden als MD van Imtech Marine Group  
2009Eric v.d. Adel appointed as MD of Imtech Marine Group  
2009RHSA & RHME celebrate 25 years anniversaries  
2009RH Connect changes it strategy to sell “ connectivity solutions  
2009RHNL carried out more than 1000 LRIT tests in cooperation with Polestar UK  
2010RH Portugal celebrates its 80th anniversary  
    
    
    
2012January – Imtech Marine B.V. launches its new worldwide strategy which is the end of the era of the Radio Holland Group.  
2012September 13. Radio Holland Netherlands BV houdt op te bestaan en gaat samen met Imtech Marine& Offshore op in het nieuwe Imtech Marine Netherlands B.V.  

You cannot copy content of this page

Scroll naar boven